ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353-217 ถึง 20

พันธกิจ/เป้าประสงค์

“เพิ่มความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”

  • วิจัย พัฒนา ส่งมอบวิทยาการที่เหมาะสมแก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
  • ขับเคลื่อนการบูรณาการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  • เชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนวิทยาการกับศูนย์วิจัยระดับแนวหน้าของโลก