ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ลำดับที่
ปีที่ - ฉบับที่ -
เรื่องเด่น / บทความที่น่าสนใจ
Count Click
37 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะม่วง, โพลีพลอยด์และบทบาทสำคัญในงานปรับปรุงพันธุพืช 194
36 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เรื่องเด่น การะเสริมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยจีนเพื่อป้องกันโรคบิดไส้ตันในไก่เนื้อ, เรื่องน่ารู้ กระเพราะพืชเศรษฐกิจความหวังใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารและยา, หยิบข่าวมาเล่า บรรยาพิเศษเรื่อง Genetic Resources Pre-breeding, and Breeding for Specific Traits. 176
35 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เรื่องเด่น KU PDiTek ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วสำหรับ Pepper mild mottle virus (PMMoV) และจีนัส Tobamovirus ที่เข้าทำลายพริก, เรื่องน่ารู้ "ธนาคารเชื้อจุลินทรีย์ของประเทศไทย" 242
34 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เรื่องเด่น การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน เพื่อพัฒนาเทคนิคอีไลซ่า สำหรับการตรวจระดับแอนติบอดีต่อ เชื้อไวรัสโบวายไวรัลไดอะเรีย, เรื่องน่ารู้ "เรื่องของพาราควอต" 56
33 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดา เพื่อลดต้นทุนแรงงานการเก็บเกี่ยวผลผลิตและต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ, เรื่องน่ารู้ "กัญชา คือ อะไร" 126
32 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เรื่องเด่น "การตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ในเมล็ดแตงโม ด้วยเทคนิค Co-PCR", เรื่องน่ารู้ "เซลล์ต้นกำเนิดพืช" 81
31 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เรื่องเด่น "ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผู้ผลิต ข้าวอินทรีย์: กรณีโรคของใบแห้ง", เรื่องน่ารู้ "ห้องปฏิบัติการบนชิป" 68
30 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เรื่องเด่น "การบ่งชี้และแยกยีน SOS1 ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อดินเค็ม", เรื่องน่ารู้ "เปปไทด์ต้านจุลชีพ" 302
29 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เรื่องเด่น "การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด (DNAbarcoding) ในการจำแนกชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์", เรื่องน่ารู้ "Image Analysis กับการพัฒนาการเกษตรไทยยุค 4.0", PERDO Today "บทเรียนความสำเร็จความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม" 73
28 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เรื่องเด่น "การป้องกันโรคบิดไส้ตันในไก่เนื้อโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากกระชาย", เรื่องน่ารู้ "รู้จักกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)", PERDO Today "เศรษฐกิจฐานชีวภาพเศรษฐกิจไทย" 55
27 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เรื่องเด่น การพัฒนาชุดตรวจสอบทางซีรัมวิทยาต่อโรคพืชติดเชื้อ Encephalitozoon cuniculi, เรื่องน่ารู้ พันธุศาสตร์ด้านสภาวะเหนือพันธุกรรม, PERDO Today ศูนย์ความเป็นเลิศฯกับความท้าทายในยุค Thailand 4.0 148
26 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ดีเอ็นเอที่เคลื่อนที่ได้ Transposable element (Transposon), ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรในการปรับสภาพโรงเรือนตามค่า VPD, การติดหล่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางของไทย กับบทบาทและพันธกิจของศูนย์ความเป็นเลิศ 44
25 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพันธุกรรม From DNA to Biological Information, ปูทะเลที่มีอาการอกท้องแดง ระยะแรก, โปรแกรมวิจัยเด่นของศูนย์ความเป็นเลิศที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 58
24 ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ชีวสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชแม่นยำ, การศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยูคาลิปตัส ภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล 60
23 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์แม่นยำ, ไข่แอนติบอดี.. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับการควบคุมโรคสัตว์ 64
22 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช, ความหลากหลายของเชื้อรา Pyricularia grisae สาเหตุโรคไหม้ข้าวในประเทศไทย, ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย 83
21 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 การตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยเทคนิคโฟลไซโทเมทรี, ทรัพย์สินทางปัญญา : มุมมองจากหน่วยวิชาการของรัฐ, "ไทยแลนด์ 4.0" แนวคิดการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจยุคที่ 4 38
20 ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 สถานการณ์ปัจจุบันของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae สาเหตุโรคข้าวในประเทศไทย, "BReeDSreve.. เพื่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปรับปรุงพืชไทย" 47
19 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 การสร้างพริกดับเบิลแฮพลอยด์ที่มียีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสด้วยวิธีการเพราะเลี้ยงอับละอองเกสร, ข้อมูลข่าวสารที่นำมาจากคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชาสัมพันธ์ใน Cornell Notes, แสงสว่างกลางดงนนทรี ปราชญ์ที่ไหนก็ไม่รู้เคยพูดว่า "ถ้าไร้ซึ่งความหวัง ชีวิตก็ปราศจากความหมาย" 37
18 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 - 2 "กรอบทิศทางวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พ.ศ. 2559-2563", การประเมิณความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม 42
17 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4 การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณน้ำมันของลูกผสมข้ามชนิดในสกุล Jatropha เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, อุตสาหกรรมอาหารของไทยตื่นตัวเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนามากเป็นประวัติการณ์, การศึกษายีนก่อโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 37
16 ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 - 4 การประเมิณมูลค่าคุณลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวลูกผสมในประเทศไทย, มหาวิทยาลัยของใคร : ทำไม ม.เกษตรศาสตร์จึงติดอันดับที่ 33 ของโลก, โรคใบสีแสด : โรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทยที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา,โรคใบจุดเหลี่ยมยูคาลิปตัสในประเทศไทย 40
15 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 - 2 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองด้วยเครื่องหมายโมเลกุล, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพงานถ่ายทอคเทคโนโลยี, โรคพืชอุบัติใหม่ในพืชผักสิ่งท้าทายประเทศที่เป็นครัวของโลก, TVRC ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนแหล่งพันธุ์กรรมพืชผักของไทย 40
14 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4 การใช้ประโยชน์จากสารพิษของเห็ดเรืองแสง, การคัดเลือกพืชที่ในแซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล, ความก้าวหน้าในวงการวิจัยสบู่ดำ 43
13 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 การตรวจหาตัวรับของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ, แง่มุมเศรษฐกิจของเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 74