ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353-217 ถึง 20