Newsletter AG - BIO

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มีนาคม 2552 )

 ถัดไป >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


  • 10 ปี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  • ไข้หวัดสุกร/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  • สัตวแพทย์กับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ดาวน์โหลด PDF File

 


สำนักงาน บางเขน : อาคารพิพิธภัณฑ์แมลง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2942 8361, 0 2942 7133 โทรสาร 0 2942 8258

สำนักงาน กำแพงแสน : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091