Newsletter AG - BIO

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2554 )

 << ย้อนกลับ ถัดไป >>                


  • การศึกษาและพัฒนาเครื่องหมายมโมเลกุลเพื่อใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
  • การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
  • ลักษณะการใช้น้ำของปาล์มน้ำมัน


ดาวน์โหลด PDF File