Newsletter AG - BIO

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2554 )

 << ย้อนกลับ ถัดไป >>                


  • ชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบรวดเร็ว
  • Campylobacter แบตทีเรียก่อโรคในอาหารที่สำคัญแต่คนไทยไม่รู้จัก
  • การระบาดของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์จากประเทศจีนสู่สุกรไทย
  • เจาะลึกการลงทุนวิจัยธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง


ดาวน์โหลด PDF File