Newsletter AG - BIO

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4 ( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )

 << ย้อนกลับ ถัดไป >>                


  • การใช้ประโยชน์จากสารพิษของเห็ดเรืองแสง
  • การคัดเลือกพืชที่ในแซลลูโลสสูงสำหรับเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล
  • ความก้าวหน้าในวงการวิจัยสบู่ดำ


ดาวน์โหลด PDF File