Newsletter AG - BIO

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 - 2 ( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )

 << ย้อนกลับ ถัดไป >>                


  • การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพงานถ่ายทอคเทคโนโลยี
  • โรคพืชอุบัติใหม่ในพืชผักสิ่งท้าทายประเทศที่เป็นครัวของโลก
  • TVRC ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนแหล่งพันธุ์กรรมพืชผักของไทย


ดาวน์โหลด PDF File

 


สำนักงาน บางเขน : อาคารพิพิธภัณฑ์แมลง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2942 8361, 0 2942 7133 โทรสาร 0 2942 8258

สำนักงาน กำแพงแสน : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091