Newsletter AG - BIO

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 - 2 ( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )

 << ย้อนกลับ ถัดไป >>                


  • การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพงานถ่ายทอคเทคโนโลยี
  • โรคพืชอุบัติใหม่ในพืชผักสิ่งท้าทายประเทศที่เป็นครัวของโลก
  • TVRC ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนแหล่งพันธุ์กรรมพืชผักของไทย


ดาวน์โหลด PDF File