Newsletter AG - BIO

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )

 << ย้อนกลับ ถัดไป >>                


  • การพัฒนาฐานข้อมูลชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
  • ความหลากหลายของเชื้อรา Pyricularia grisae สาเหตุโรคไหม้ข้าวในประเทศไทย
  • ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยดาวน์โหลด PDF File