Newsletter AG - BIO

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )

 << ย้อนกลับ ถัดไป >>                


  • เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์แม่นยำ
  • ไข่แอนติบอดี.. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับการควบคุมโรคสัตว์
ดาวน์โหลด PDF File

 


สำนักงาน บางเขน : อาคารพิพิธภัณฑ์แมลง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2942 8361, 0 2942 7133 โทรสาร 0 2942 8258

สำนักงาน กำแพงแสน : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091