ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 13215
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 218 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 212 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิต เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 8 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 207 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ 20 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 195 2016 Oil Palm Study Tour Fellowship For Excellence in Oil Palm Yield Production and Seed Business [ 24 ก.พ 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
26 - 29 และ 30 ก.ย. 2559-สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Technologies for Efficient Use of Resources in Agriculture Sector" ในวันที่ 26-29 กันยายน 2559 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
[ ประกาศเมื่อ : 11 ก.ค 2559 ]
29 ก.ค. และ 1 - 4 ส.ค. 2559-ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Precision breeding" ระหว่างวันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม และ 1 - 4 สิงหาคม 2559
[ ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค 2559 ]
17 ส.ค. 25598:30 - 16:00 น.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ : ความเป็นมา เป็นไป และการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ โดย ดร. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
[ ประกาศเมื่อ : 31 พ.ค 2559 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็น จำนวเงิน 83,999 บาท ณ วัดบ่อน้ำจืด ตําบลกำแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณะผู้บริหารมหา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมจ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนพาเหรดกับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ในกิจกรรมงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2559 ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารพละศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 14 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดชั้นเรียนรายวิชา 01555551 ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology Laboratory) ณ ห้อง A-104 และ A-106 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน จากดร.ไซมอน ยาน เดอฮูป รองประธานกรรมการบริษัท Hortigenetics Research (S.E.Asia) Ltd. ที่ได้มอบ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด