ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 03472
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 240 ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ว!!! รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับใบสมัครชิงทุนการศึกษาออสเตรเลีย อะวอร์ดส - เอนเดเวอร์ ( Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจชาวไทยสามารถสมัครได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้ ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุของผู้สมัคร โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) 2.ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) 3.ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships) 4.ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 [ 21 เม.ษ 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 239 Innovative - Asia Scholarship to Japan - supported by Japan International Cooperation Agency (JICA) [ 20 เม.ษ 2560 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
28 มิ.ย. 608.30 - 12.15 น.ขอเชิญร่วมเข้าฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง "เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.15 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ และห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารนิเทศ 50 ปี มก.
[ ประกาศเมื่อ : 29 พ.ค 2560 ]
12-14 ก.ค. 609.00 - 16.30 น.ห้องปฏิบัติการ Systems Biology and Bioinformatics (SBI) ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (BEC) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) มีความประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Microbiome and Functional Metagenomics Analysis Workshop" ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม KX10.1AB ชั้น 10 อาคาร Knowledge Exchange (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[ ประกาศเมื่อ : 24 พ.ค 2560 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 มิถุนายน 2560 Dr.Hugo Volkaert หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านความหลากหลาย และอนุรักษ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ร่วมหารือการร ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัย เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 4, 11, 18, 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหลักสูตรสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จัดชั้นเรียนรายวิชา 01555696 Selected Topics in Agriculture Biotechnology: Introduction to GWAS and QTL analysis by using GBS ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย ได ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 19 เมษายน 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 คน และบุคลากร จากสำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์แล ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 11 เมษายน 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.กาญจนา กล้าแข็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และคณะ จำนวน 4 คน เพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานวิจัย ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยอาศัยพันธุกร ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด