ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 11890
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 148 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2556 [ 5 มิ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 147 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ 29 พ.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 145 ประกาศบัณฑตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2558 สําหรบนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [ 7 พ.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 138 สมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 139 การสมัครรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 140 การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]

ข่าว : การศึกษา
ข่าวลำดับที่ 152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [ 23 มิ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 143 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology Laboratories) [ 12 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 127 ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย พ.ศ. 2557 และภาคฤดูร้อน 2558 (สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน) [ 28 ก.พ 2556 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
6 ก.ค. 255813.30 - 14.30 น.สัมมนาเรื่อง "The integrated use of fungicides, cultivar resistance and tolerance in sustainable disease control"
[ ประกาศเมื่อ : 26 มิ.ย 2558 ]
23 - 24 ก.ค. 2558-ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิดภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558
[ ประกาศเมื่อ : 11 มิ.ย 2558 ]
August 22 - 23, 2015-2nd Le Maste: Asian Leadership Management
[ ประกาศเมื่อ : 29 มิ.ย 2558 ]
17 - 21 ส.ค. 2558-ขอเชิญร่วมการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง " Introgressive hybridization and comparative genomics "
[ ประกาศเมื่อ : 23 มิ.ย 2558 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology; THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง "Cassava F ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือกลาง" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสม บรรยายโดย ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ณ ห้อง A-303 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิท ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม29 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ที่ร่วมคณะทำงานวิจัย ร่วมประชุมโครงการการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ร่วมกับคุณพิชญา รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล และดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คุณอัมพันธ์ สุริยัง ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด และคณะ จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมช ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือกลาง" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสม บรรยายโดย ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ณ ห้อง A-206 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิท ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด