ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 05126
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 145 ประกาศบัณฑตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2558 สําหรบนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [ 7 พ.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 138 สมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 139 การสมัครรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 140 การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 128 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 27 ม.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 130 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 25 ก.ย 2557 ]

ข่าว : การศึกษา
ข่าวลำดับที่ 143 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology Laboratories) [ 12 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 127 ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย พ.ศ. 2557 และภาคฤดูร้อน 2558 (สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน) [ 28 ก.พ 2556 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม9 เมษายน 2558 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนบุปผาชาติ กับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณรอบสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 มีนาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "Cutting-Edge Geonomics based Technologies for Plant Traits Discovery and High Throughput Genotyping" บรรยายโดย Dr. Darrol Baker, Sengenics, จากประเทศ Malaysia ณ ห้อง A-420 ณ อาคารปฏิบัต ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม18 มีนาคม 2558 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมมอบแจกันดอกไม้ให้กับคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ดร.เสกสม อาตมางกูร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2558 เพื่อให้บุคลากรของคณะต ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 16 มีนาคม 2558 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหัวหน้ากลุ่มวิจัยของศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารือ กับ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประธานกรรมการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (วช.) ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเกษตร ตัวแ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด