ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 04084
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 192 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาในส่วนของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตในความดูแล [ 26 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 191 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก [ 18 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 161 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน [ 4 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 193 BIOINFORMATICS AND BIOTECHNOLOGY: TODAY'S TOOLS FOR TOMORROW'S AGRICULTURE IN A WOLRD OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES May 9 - June 7, 2016 [ 26 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 190 การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ [ 15 ม.ค 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 184 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน
[ ประกาศวันที่ : 26 พ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 173 Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2016
[ ประกาศวันที่ : 6 ต.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 มกราคม 2559 รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นาย Takayoshi Iwai ผู้จัดการกองเทคโนโลยีและวิศวกรรม ของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน มาปรึกษาหารือในความร่วมมือทางวิชาการ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 26 มกราคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Immortal Lines: creation and application in plant breeding" บรรยายโดย Professor Hans de Jong จาก Wageningen University ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 25 - 27 มกราคม 2559 Dr. Hugo Volkaert หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านความหลากหลายและอนุรักษ์พืช ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมให้คำปรึกษากับ Professor Hans de Jong (Professor of Plant Cytogenetics) และ Mr. Fajarudin Ahmad นักศึกษาปริญญาเอก จาก Wageningen Univ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 15 มกราคม 2559 ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน นำคณะนักวิจัยชาวกัมพูชา จำนวน 6 คน ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่าง FAO และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการ "Capacity Support to Vegetable Seed Production at the Kbal Koh Vegetable Research Station ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 13 มกราคม 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จากสถาบันเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารปฏิบัติการวิจั ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด