ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 13857
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

 

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 214 กำหนดการสอบปากเปล่าขึ้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 215 กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 216 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 240 ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ว!!! รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับใบสมัครชิงทุนการศึกษาออสเตรเลีย อะวอร์ดส - เอนเดเวอร์ ( Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจชาวไทยสามารถสมัครได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้ ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุของผู้สมัคร โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) 2.ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) 3.ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships) 4.ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 [ 21 เม.ษ 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 239 Innovative - Asia Scholarship to Japan - supported by Japan International Cooperation Agency (JICA) [ 20 เม.ษ 2560 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 234 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ ประกาศวันที่ : 1 ก.พ 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
4,11,18,25 พ.ค. 609.00 - 12.00 น.ขอเชิญอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Introduction to GWAS and QTL analysis by using GBS" วันที่ 4, 11, 18 และ 25 พฤษภาคม 2560 * เปิดรับจำหนวยจำกัดเพียง 15 ท่านแรก เท่านั้น

ขณะนี้ปิดรับสมัครการลงทะเบียนแล้ว แต่ท่านสนใจสามารถเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Hans de Jong ในวันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

[ ประกาศเมื่อ : 5 เม.ษ 2560 ]
12 - 16 มิ.ย. 60-ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560 ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จ. นครปฐม
[ ประกาศเมื่อ : 15 มี.ค 2560 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 19 เมษายน 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 คน และบุคลากร จากสำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์แล ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 11 เมษายน 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.กาญจนา กล้าแข็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และคณะ จำนวน 4 คน เพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานวิจัย ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยอาศัยพันธุกร ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 11 เมษายน 2560 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษา ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมประชุม กับ ดร.วรัญญา อรรถเสนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อหารือความร่วมมือทางว ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมประชุม กับ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณาจารย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชี ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 28 มีนาคม 2560 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมประชุม กับ คณาจารย์จากคณะเกษตร กำแพงแสน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน เพื่อดำเนินการในโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชากา ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายน 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด