ผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

ผลการวิจัยสิ่งตีพิมพ์
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

    วิทยานิพนธ์นิสิต ที่สำเร็จการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 56284
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงที่ 2) (Update 22/11/2556)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548) กระสอบประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตร แผน ข ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงที่ 2) (Update 22/11/2556)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556 (Update 19/6/2556)

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ (Update 25/1/2556)

ข่าว : การศึกษา
ข่าวลำดับที่ 107 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เปิดวิชา 01555596 และ 01555696 Selected topics in Agricultural Biotechnology : High through-put sequencing analysis จำนวน 2 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนที่ 2 ปี 2557 [ 19 มี.ค 2557 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 106 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
[ ประกาศวันที่ : 14 มี.ค 2557 ]
ข่าวลำดับที่ 105 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชการ และเข้าร่วม "การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗"
[ ประกาศวันที่ : 7 มี.ค 2557 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
29 - 30 เมษายน 2557-ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการและการใช้เครื่องมือเพื่อศึกษาพลวัตของสภาวะน้ำและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สในพืช" 29 - 30 เมษายน 2557
[ ประกาศเมื่อ : 1 เม.ษ 2557 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม10 เมษายน 2557 นางสาวพันทิพา ลิ้มสงวน นิสิตปริญญาเอกศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ทำการต้อนรับ บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสิเนส จำกัด ที่นำคณะจากฟาร์มสุกร การุณฟาร์ม จ.สิงห์บุรี จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และถ่ายยีน ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม4 เมษายน 2557 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนบุปผาชาติ กับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณรอบสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม1 เมษายน 2557 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนพาเหรดกับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน 2557 ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารพละศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม26 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล เป็นประธานการประชุมหารือ ในการจัดเตรียมข้อเสนอของโครงการด้านเกษตรและอาหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในแผนงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อประเท ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม25 มีนาคม 2557 ดร.อรอุบล ชมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จำนวน 36 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 4 คน จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุง ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3
( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด