ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 23939
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)


คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 248 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 249 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 262 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) [ 5 เม.ษ 2561 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์เครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ จำนวน 4 ท่าน ที่มาเยี่ยมชม และหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านเ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมหารือให้คำปรึกษากับทีมนักวิจัย จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำนวน 5 คน ในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมาย สำหรับใช้ตรวจหายีนต้ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.วิชัย โฆสิตรัตน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมหารือ กับ ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล และ ดร.กุลพร บุณยะเวศ นักวิจัยจาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ซ (เอส. อี. เอเซีย) จำกัด ในความร่วมมือการป ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดร.วิชัย โฆสิตรัตน และ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการ ร่วมหารือกับ ดร.วัณรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Genstat" โดยมี คุณกาญจนา ปัญญาแวว : ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด เป็นวิทยา ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 3
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด