ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 52504
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

เกี่ยวกับศูนย์?


   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คือ เครือข่ายวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยการรวบรวมคณาจารย์ และนักวิจัยชั้นแนวหน้าจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยไทย 10 สถาบัน เข้าด้วยกัน ผนึกกำลังเป็นประชาคมวิจัยที่มีความเข้มแข็ง ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน และสร้างความพร้อมให้ภาคเกษตรกรรมไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ ช่วยบรรเทาวิกฤติการณ์ อาหาร พลังงาน และภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

จำนวนอาจารย์/นักวิจัยในเครือข่าย 220 คน (50 หน่วยบุุคคลเต็มเวลา)

ห้องปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการวิจัย 50 หน่วยปฏิบัติการ

หน่วยงานระดับศูนย์/สภาบันจัดตั้งในมหาวิทยาลัย 4 ศูนย์/สถาบัน

งบประมาณแผ่นดินเฉลี่ยปีละ 36.5 ล้านบาท

งบจัดซื้อครุภัณฑ์ 2543 - 2548 270 ล้านบาท (เงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเซีย)

จำนวนนักศึกษาบัณฑิต (2543 - ปัจจุบัน) ปริญญาโท 623 คน ปริญญาเอก 177 คน

จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษา (2543 - ปัจจุบัน) ปริญญาโท 378 คน ปริญญาเอก 66 คน

หน้าที่ของเรา
    
     สร้างงานวิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมสร้างชุมชนและสังคมวิชาการ ตลอดจนการให้บริการเพื่อ :

 •  เพิ่มทุนการปัญญา ผดุงความยั่งยืนระบบเกษตรกรรม และความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของประชาคมวิทยาศาสตร์เกษตรไทย
 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
 •  ประกันความมั่นคงให้ผู้บริโภคให้ได้รับอาหาร และผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับแก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
 • อนุรักษ์ภาพแวดล้อม และลดการพึ่งพาพลังงานที่นำเข้าจากต่างประเทศ

งานวิจัยที่เราเน้น
    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ดำเินินการวิจัยเชิงสหวิทยาการ ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร ทางด้านพืช สัตว์ อาหารและพลังงาน โดยอาศัยการบูรณาการพื้นฐานปัญญาทางวิทยาศาสตร์เกษตรของไทยกับเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาการชีววิทยาศาสตร์แนวใหม่ สามารถเจาะลึกถึงที่มาของปัญหานำมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา ที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดีกว่าวิธีวิจัยและการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมโดยมีองค์ประกอบ และโครงร้างการวิจัย ดังนี้

    เข้าถึงสาเหตุของปัญหาการผลิตในภาคเกษตร อาหาร และพลังงาน เจาะลึกพื้นฐาน และที่มาของปัญหาทางชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีจีโนมิคส์ ทำความเข้าใจในโครงสร้าง และการทำงานระดับดีเอ็นเอ เซลล์ เนื้อเยื้อ และชีววิทยาเชิงระบบ ใช้วิทยาการชีวฟิสิกส์ ชีวเคมี และสรีรวิทยาเชิงนิเวศ สนธิกับศาสตร์ทางการเกษตรทุกแขนง เพื่อให้เกิดความกระจ่างเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ กลไกที่เป็นตัวควบคุมกระบวนการ และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของแต่ละพื้นที่

    ใช้ความแม่นยำและความรวดเร็วของเทคโนโลยีชีวภาพ ระบุตำแหน่งโมเลกุลดีเอ็นเอเครื่องหมายในการคัดเลือก และพัฒนาพันธุ์ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม และสภาพการผลิตของระบบเกษตรกรรมไทย
พัฒนาวิธีการ และชุดตรวจสอบโรคพืช โรคสัตว์ และความปลอดภัยทางอาหาร ที่มีความแม่นยำในระดับมาตรฐานโลก
พัฒนาเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ในการผนวกลักษณะเด่นทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อการพัฒนาวัคซีน และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เกษตรและพลังงาน ในอนาคต
จำแนกและอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวาภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลักษณะเด่น ของงานวิจัย

 

       ในกระบวนการวิจัย ได้ให้ความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ :

     เลือกใช้เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำ ผสมผสานกับทุนทางปัญญาที่มีแล้วในประเทศให้เข้ากับสภาพปัญหาของพื้นที่ ให้คำตอบ แก้ปัญญากับสถานการณ์ที่ภาคผลิตเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และที่คาคว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการกำหนดประเด็น และโจทย์วิจัย บ่อยครั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการมีส่วนร่วมลงทุน อนุเคราะห์สถานที่ และร่วมกิจกรรมการวิจัยภาคสนาม มีความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภาคห้องปฏิบัติการ และภาคสนามตลอดจนถึงการวิจัยภายใต้ระบบของการผลิตจริง มีการประสานอย่างชัดเจน ระหว่างกิจกรรมวิจัย งานบริการ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

      หลีกเลี่ยงสภาพการขึ้นหิ้งของงานวิจัย ใช้กิจกรรมวิจัยทุกขึ้นตอน ตั้งแต่การระบุปัญหา การวางแผนจนถึงขึ้นปฏิบัติการ ในการฝึกอบรมบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ผนวกงานวิจัยกับงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบบัณฑิตผู้ช่วยวิจัยที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตมีประสบการณ์ ปฏิบัติงานจริง ร่วมรับผิดชอบในการวิจัย

รายชื่อสถาบันเครือข่าย
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันแกนนำ
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันร่วม
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันร่วม
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันร่วม
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันร่วม
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันภาคี
 7. มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันภาคี
 8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันภาคี
 9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันภาคี
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันภาคี