ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 54558
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

หลักสูตร

 

รายชื่อวิชาในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  • โครงสร้างและฟังก์ชันของเซลล์ (Cell Structure and Function)
  • ชีววิทยาโมเลกุลทางการเกษตร (Agricultural Molecular Biology)
  • พันธุศาสตร์โมเลกุลทางการเกษตร (Agricultural Molecular Genetics)
  • วิวัฒนาการและอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล (Molecular Evolution and Systematics)
  • ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology Laboratories)
  • เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Selected Topics in Agricultural Biotechnology)
  • ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
  • วิทยานิพนธ์ (Thesis)

     คณาจารย์บัณฑิตจากภาควิชาและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับศูนย์เห็นความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางที่จะผนวกกิจกรรมวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ชีวภาพแนวใหม่ โดยไม่สร้างผลกระทบต่อความเข้มแข็งของหลักสูตรระดับบัณฑิตในสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์เกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้วมากกว่า 20 หลักสูตร ทางออกที่เห็นพ้องต้องกันคือ การสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรขึ้นใหม่อย่างมีเอกภาพและให้มีกลไกการบริหารเป็นการเฉพาะที่สามารถตอบสนองต่อแนวทางพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของทบวง โดยระดมคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสร้าง/สังเคราะห์รายวิชา และให้มีกลุ่มวิชาแกนในสาขาเทคโนโลยีจีโนมิคส์ ชีววิทยาโมเลกุล เซลล์วิทยา และสาขาใกล้เคียง เพื่อให้บัณฑิตที่สนใจงานวิจัยสาขาใดสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์เกษตรสามารถนำความรู้และทักษะจากกลุ่มวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรที่ตนสนใจ การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการควบคู่กับงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้เริ่มเปิดรับนิสิตเมื่อภาคต้นปีการศึกษา 2544 และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ภายในระยะอันสั้น ปัจจุบันหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีจำนวนนิสิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกมากที่สุดของประเทศ นิสิตส่วนใหญ่ของหลักสูตรมีฐานปฏิบัติงานศึกษาวิจัยอยู่ที่อาคารศูนย์ ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความพร้อมทางการศึกษาวิจัยอย่างครบครันเทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันศึกษาชั้นนำของโลก

     ด้วยการสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรใช้หลักสูตรนี้เป็นเวทีทางวิชาการที่คณาจารย์และนิสิตจากต่างสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์การเกษตรได้ศึกษา พบปะ หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดและพัฒนาทักษะก่อให้เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมทางวิชาการที่เอื้อต่อการศึกษาขั้นสูงเป็นอย่างยิ่ง