ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 54557
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม ต่าง ๆ

http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/60.jpgโครงการวิจัย
แบบฟอร์มโครงการวิจัย

 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ์ (Update 9/02/2560)
 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
  2.1 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Update 25/5/2559)
  2.2 ตัวอย่างบันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Update 17/3/2560)
 3. แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
  3.1 ตัวอย่างบันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้าและขอขยายโครงการ (Update 25/5/2559)
  3.2 แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
 4. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  4.1 บันทึกนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีค้างส่งผลผลิต (Update 25/5/2559)
  4.2 บันทึกนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  4.3 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Update 25/5/2559)
  4.4 หน้าปก
 5. แบบฟอร์มรายงานผลผลิตจากโครงการวิจัย
 6. ขอให้จัดซื้อ/จ้าง (Update 31/1/2561) http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/new.gif
 7. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (Update 16-1-2561) http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/new.gif
 8. แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย (Update 18/5/2559)
 9. รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน (Update 3/2/2560)
 10. แบบฟอร์มขอเบิกค่าสมนาคุณตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 11. แบบฟอร์มขอเบิกค่าสมนาคุณควบคุมวิทยานิพนธ์

http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/60.jpgงานบัณฑิตศึกษา/งานการศึกษา
การอ้างถึงการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ

รายชื่อวารสารที่ใช้เป็นเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (Update 12/5/2559)

แบบฟอร์ม ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าวัสดุสารเคมี

http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/60.jpgแบบฟอร์ม แสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 1. แบบแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาต่อ GP/AF 01 (Update 24/5/2561) http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/new.gif
 2. หนังสือแสดงเป้าหมาย และแผนการศึกษา GP/AF 02
 3. จดหมายรับรอง GP/AF 03 (จำนวน 3 ฉบับ ๆ ละ 1 ท่าน)
 4. รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท
 5. รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
 6. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/60.jpgงานบริการ

http://www.cab.ku.ac.th/cab-2010-04/images/60.jpgอื่น ๆ

ตราสัญญาลักษณ์ ต่าง ๆ

 • สัญญาลักษณ์ : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  (ดาวน์โหลดตราสัญญาลักษณ์ขนาดใหญ่ คลิกทีนี่)


 • สัญญาลักษณ์ : สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (ดาวน์โหลดตราสัญญาลักษณ์ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่)


 • สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (ดาวน์โหลดตราสัญญาลักษณ์ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่)


 • สัญญาลักษณ์ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  (ดาวน์โหลดตราสัญญาลักษณ์ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่)

 • สัญญาลักษณ์ : Center of Excellence on Agricultural Biotechnology
  (ดาวน์โหลดตราสัญญาลักษณ์ขนาดใหญ่ คลิกที่)