ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 16599
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 260 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) [ 19 ก.พ 2561 ]
ข่าวลำดับที่ 248 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 249 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา
ไม่มีข้อมูล

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม Genstat" โดยมี คุณกาญจนา ปัญญาแวว : ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ บริษัท Biosci (Thailand) จำกัด เป็นวิทยา ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ และนักเรียน จาก Naganoken Iiyama High School ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัตการวิจัยชของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเก ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลกำลังขยายสูง Leica DVM6" โดยมี คุณสุภัทร ตันติวิทยมาศ : ผู้เชี่ยวช ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร หัวหน้าโครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานร่วมป ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ให้กับนิสิตและนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะสามารถใช้เครื่องมือวิทยา ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 3
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2559 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด