ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 17886
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 148 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2556 [ 5 มิ.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 147 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ 29 พ.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 145 ประกาศบัณฑตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดบนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2558 สําหรบนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [ 7 พ.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 138 สมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 139 การสมัครรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]

ข่าว : การศึกษา
ข่าวลำดับที่ 127 ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย พ.ศ. 2557 และภาคฤดูร้อน 2558 (สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน) [ 28 ก.พ 2556 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
3 ส.ค. 25588.30 - 16.30 น.สำนักหอสมุด จะจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "EndNoteX7 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม" ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (บางเขน)
[ ประกาศเมื่อ : 24 ก.ค 2558 ]
August 22 - 23, 2015-2nd Le Maste: Asian Leadership Management
[ ประกาศเมื่อ : 29 มิ.ย 2558 ]
17 - 21 ส.ค. 2558-ขอเชิญร่วมการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง " Introgressive hybridization and comparative genomics "
[ ประกาศเมื่อ : 23 มิ.ย 2558 ]
2 - 4 ก.ย. 2558-ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง " SME : Plant Breeding-Back to Basic " ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ย. 2558
[ ประกาศเมื่อ : 28 ก.ค 2558 ]
10 - 11 ก.ย. 2558-ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (เปิดรับบทความวิจัยถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
[ ประกาศเมื่อ : 2 ก.ค 2558 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้เชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม A-219 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดน ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ คณะบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด และนักวิชาการเกษตร จากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 2 ท่าน ที่บริษัทฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การถ่ายทอด และ แลกเปลี่ยนความรู้เ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "The integrated use of fungicides, cultivar resistance and tolerance in sustainable disease control" บรรยายโดย Dr . Frank Van Den Bosch Computational and Systems Biology Department, Roth ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ เกษตรกรจากจังหวัดตาก จำนวน 20 คน ที่มาอบรมความรู้เกี่ยวกับพืชเทคโนชีวภาพและความปลอดภัยของชีวภาพ ที่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชี ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการคัดเลือกมหาวิทยาลัย - โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (วมว.) ระยะที ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด