ผลงานทางวิชาการ

การเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

ผลการวิจัยสิ่งตีพิมพ์
(แบ่งตามกลุ่มเจ้าของผลงาน)
    อาจารย์หรือนักวิจัย
    นิสิต

    วิทยานิพนธ์นิสิต ที่สำเร็จการศึกษา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 00000
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 138 สมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 139 การสมัครรับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 140 การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 [ 26 ก.พ 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 128 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 27 ม.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 130 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 25 ก.ย 2557 ]
ข่าวลำดับที่ 132 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ [ 15 มิ.ย 2556 ]

ข่าว : การศึกษา
ข่าวลำดับที่ 143 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology Laboratories) [ 12 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 127 ปฏิทินการศึกษาภาคปลาย พ.ศ. 2557 และภาคฤดูร้อน 2558 (สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน) [ 28 ก.พ 2556 ]
ข่าวลำดับที่ 124 รายวิชาที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 [ 17 ธ.ค 2557 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
30 มี.ค. 58 - 3 เม.ย. 58-ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "Genomic Selection" วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
[ ประกาศเมื่อ : 9 มี.ค 2558 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 16 มีนาคม 2558 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และหัวหน้ากลุ่มวิจัยของศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารือ กับ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประธานกรรมการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (วช.) ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเกษตร ตัวแ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University, Japan ร่วมจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 5 มีนาคม 2558 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้การต้อนรับ อาจารย์ และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร รวม 12 คน ที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และการดำเนินงานวิจัยข ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 2 มีนาคม 2558 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูล แผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในระยะที่ 3 เพื่อเตรียมนำประเด็นวิจัยเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม A-219 ชั้น อาคารปฏิบัติการวิจัยเ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง "PAMP Triggered Immunity in Brassica, using Association Transcriptomics, a Functional Method of Genome Wide Association Studies in Crops" บรรยายโดย Henk-jan Schoonbeek จาก Crop Geneti ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด