ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 28763
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 161 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน [ 4 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 141 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ [ 6 มี.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 130 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ 25 ก.ย 2557 ]
ข่าวลำดับที่ 132 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดระบบยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF)อย่างเป็นทางการ [ 15 มิ.ย 2556 ]

ข่าว : การศึกษา
ไม่พบข้อมูล


ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 172 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ การรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี
[ ประกาศวันที่ : 24 ก.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 169 CALL FOR CANDIDATES JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM
[ ประกาศวันที่ : 9 ก.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 167 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
[ ประกาศวันที่ : 4 ก.ย 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
7 ต.ค. 25588.45 - 11.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Eppendorf (Thailand) จำกัด อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักการ การประยุกต์ใช้งาน Real-time PCR
[ ประกาศเมื่อ : 21 ก.ย 2558 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 กันยายน 2558 ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร ให้การต้อนรับ อาจารย์ และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ปริญญาตรี) และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังส ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 11 กันยายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือกลาง" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสม บรรยายโดย ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ณ ห้อง A-206 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยา ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ส ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 - 2 กันยายน 2558 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม ประธานหลักสูตรสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและกรรมการ ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมิน ดำเนินการตรวจประเม ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 1 กันยายน 2558 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน และดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ร่วมประชุมจัดเตรียมความร่วมมือของ "โครงการการทดสอบและความปลอดภัยทางชีวภาพของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม" กับ คุณพิชญา รุจิรวัฒ ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3-4
( กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด