ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3428-2494 ถึง 97,
0-2942-8010 Ext. 3897-3900
Fax.0-3428-2498

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 16175
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

บริการน้ำบริสุทธิ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร



ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 192 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาในส่วนของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตในความดูแล [ 26 ม.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 161 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สําหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน [ 4 ส.ค 2558 ]
ข่าวลำดับที่ 157 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 197 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยาพิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดการขอสมัครเข้ารับทุนกองทุนนิวตัน [ 16 มี.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 195 2016 Oil Palm Study Tour Fellowship For Excellence in Oil Palm Yield Production and Seed Business [ 24 ก.พ 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 193 BIOINFORMATICS AND BIOTECHNOLOGY: TODAY'S TOOLS FOR TOMORROW'S AGRICULTURE IN A WOLRD OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES May 9 - June 7, 2016 [ 26 ม.ค 2559 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 158 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุและสารเคมี ค่าจ้างเหมา และค่าเดินทางศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
[ ประกาศวันที่ : 21 ก.ค 2558 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
3 พ.ค. 5911.00 - 12.00 น.ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา เรื่อง "NEXT GENERATION SEQUENCING TECHNOLOGY FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF VIRUSES IN GRAPEVINE " วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:00 - 12:00 น.
[ ประกาศเมื่อ : 26 เม.ษ 2559 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 21 เมษายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือกลาง" เพื่อให้นิสิตและนักวิจัยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง A-303 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโล ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 19 เมษายน 2559 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ (BBIC) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคม ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะผู้บริหาร นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนบุปผาชาติ กับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน และร่วมแสดงมุทิตาจิต ในการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้อาวุโส ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ บริเวณรอบสระพระพ ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 7 เมษายน 2558 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อแผนพัฒนาของประเทศเป็นไป ... มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน รวม 6 คน ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง A-2 ... มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
( กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2
( มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 - 4
( มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด