ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 27346
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)


คลิกเพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการขอใบขอจบการศึกษา

 

ข่าว/ประกาศ: บัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวลำดับที่ 248 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 249 ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรปริญญาโท แผน ก [ 20 มิ.ย 2560 ]
ข่าวลำดับที่ 209 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 [ 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 203 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการเรียนตามหลักสูตร [ 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การศึกษาและทุน
ข่าวลำดับที่ 262 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) [ 5 เม.ษ 2561 ]

ข่าว : ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวลำดับที่ 211 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 210 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เรื่อง "ข้อปฏิบัติทางการเงิน"
[ ประกาศวันที่ : 1 มิ.ย 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 205 การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ Lab waste management (รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉลาก และแบบฟอร์มต่าง ๆ)
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]
ข่าวลำดับที่ 204 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงิน และการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
[ ประกาศวันที่ : 31 พ.ค 2559 ]

ข่าว : การอบรม/สัมมนา

วันเวลารายละเอียด
23 พ.ค. 619.00 - 16.30 น.อบรมการใช้เครื่องมือกลาง
[ ประกาศเมื่อ : 11 พ.ค 2561 ]

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 เมษายน 2561 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัยกลุ่มวิจัย ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร นิสิตบัณฑิต และบุคลากร ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ได้ร่วมขบวนแห่บุปผาชาติ กับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน และแสดงมุทิตาจิต ในการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ผู้อาวุโส ในงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมกับ ร่วมกับ ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ได้เชิญ Dr.Jiri Zamecnik ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช จากสถาบัน Crop Research Institute, Prague, The Czech Republic มาบรรยายเรื่อง "Long-term Storage of Plant Biodivers ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์เครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ จำนวน 4 ท่าน ที่มาเยี่ยมชม และหารือการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านเ ...มีต่อ

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติมวันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงค์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมหารือให้คำปรึกษากับทีมนักวิจัย จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด จำนวน 5 คน ในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมาย สำหรับใช้ตรวจหายีนต้ ...มีต่อ


ชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

บทความ/สาระที่น่าสนใจ
ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4
( ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 3
( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
( เมษายน - มิถุนายม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านเอกสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
( มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 )
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารทั้งหมด