ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 52505
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

งานบริการ

 

 • การให้บริการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรีย ด้วยระบบ MALDI-Biotyper
 • การให้บริการไนโตรเจนเหลวภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
 • การให้บริการด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 

 • การให้บริการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรีย ด้วยระบบ MALDI-Biotyper
       ใช้หลักการของ MALDI MS หรือ matrix assisted laser desorption/ ionization mass spectrometry ซึ่งเป็นการตรึงโปรตีนหรือเปปไทด์กับผลึกของ matrix (crystalline matrix) และยิงแสงเลเซอร์ลงบนตัวอย่างโปรตีนให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออน แล้วเคลื่อนที่ไปตามท่อสุญญากาศที่มีสนามไฟฟ้า โดยสารที่มวลโมเลกุลน้อยจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าสารที่มีมวลโมเลกุลมาก และตกกระทบกับตัวตรวจจับ (detector) ระยะเวลาที่ไอออนเคลื่อนที่ไปตกกระทบกับตัวตรวจจับ เรียกกว่า time-of-flight (TOF) ได้เป็น m/z peak เรียงตัวกันเรียกว่า peptide mass fingerprint (PMF) ช่วงระหว่าง 4,000 – 8,000 m/z หรือประมาณ 2,000 – 20,000 Daltons แล้วจึงนำ PMF ที่ได้เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในโปรแกรม MALDI-BiotyperTM

  ชนิดตัวอย่างที่ส่งตรวจ: เชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์

  อัตราค่าบริการ: ค่าบริการ 1 ตัวอย่าง 3600 บาท ตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างละ 600 บาท

  ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 7 วัน

  หมายเหตุ: ในการจัดจำแนกเชื้อ อาจจะไม่สามารถจัดจำแนกเชื้อได้ เนื่องจากจำกัดด้วยฐานข้อมูล และการจัดจำแนกเชื้อด้วยเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงชนิดของเชื้อแบคทีเรียได้ 100 เปอร์เซ็นต์ • การให้บริการไนโตรเจนเหลวภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

       ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรได้แจ้งการให้บริการไนโตรเจนเหลวภายในวิทยาเขตกำแพงแสนนั้น ทางศูนย์ขอชี้แจ้งระบบการให้บริการดังนี้

วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 09.30 น.
*เริ่มให้บริการวันดังกล่าวตั้งแต่ สิงหาคม 2558 นี้

* เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามเวลาดั่งกล่าว

อัตราบริการ 35 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
* กรณีที่ท่านเติมไม่ถึง 10 กิโลกรัม ทางศูนย์จะคิดอัตราบริการในจำนวน 10 กิโลกรัม

     ทางศูนย์จะรับชำระเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ทางศูนย์ฯ จะตัดยอดที่ต้องชำระ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน แล้วก็จะแจ้งเก็บเงินโดยทำเรื่องการขอให้หน่วยงานโอนเงินให้ทางศูนย์ ตามใบแจ้งการโอนเงิน ที่ฝ่ายการเงินศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 • การให้บริการด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

     ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในฐานะเป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ที่นักวิจัยสามารถดำเนินกิจกรรมวิจัยในทางกว้างและลึก ศูนย์ได้จัดบริการเครื่องมือพร้อมให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ เช่น Ultracentrifuge, Hi-speed Centrifuge, PCR., Real-Time PCR, Fluorescence Microscope, Compound Microscopes , 2-D Gel Electrophoresis, Particle Gene Gun System, Digital camera for microscope, Elisa Reader and Washer, Electroporation System, Gel Documentation and Analysis System, Pulse-field Gel Electrophoresis, Freeze dryer, -80 Freezer, รวมถึงเครื่องมือวัดค่าทางสรีรวิทยา เช่น Photosynthesis System , Chlorophyll Meter, Ohmmeter System, Flow Control unit, Plan Water Status Console Set, Tensiometer Set, Potentiometer, Dendrometer Set and Components, Agro-Metrological Workstation, Portable Leaf Area Meter ฯลฯ

          สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้