ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา

แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ

Ag-Bio PERDO Facebook

Mail To Me e-mail : kps.cab@ku.ac.th
สำนักงาน บางเขน :
Tel. 0-2942-8361
0-2942-7133
Fax.0-2942-8258

สำนักงาน กำแพงแสน :
Tel. 0-3435 3217 ถึง 20
Fax.0-3435 3222
Moblie 09 1774 0091

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ 54554
(นับตั้งแต่ 04/05/2553)

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

     บูรณาการระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพ กับวิทยาศาสตร์เกษตรของประเทศไทย สร้างความรู้ สร้างคน ขยายขอบเขตของการเรียนรู้ และให้บริการความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตรและเกษตรกรรมเขตร้อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการแสวงหาและคัดเลือกวิทยาการที่เหมาะสม เพื่อผดุงความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมไทย
 • สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีปัญญา ทักษะ และความอดทน ที่จะสร้างผลงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับแวดวงวิชาการ และมีสำนึกสาธารณะที่จะใช้ความรู้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และมนุษยชาติ
 • ให้บริการความรู้ที่เหมาะสมแก่สถาบันวิชาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์การบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา และวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 2. ประสานการพัฒนา และสร้างความเป็นเอกภาพของโครงการวิจัยและบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. เป็นศูนย์รวมบุคลากร ทรัพยากรกายภาพ และงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย การบริการ และการบัณฑิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและสาขาวิชาการ สนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศในการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และบริการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 4. เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาความเชื่อมต่อ และ/หรือบูรณาการงานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกับวิทยาการเกษตรศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การประกันความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเกษตร จรรโลงความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายทางวิชาการ

 • การพัฒนาทุนมนุษย์จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • การพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากร
 • ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของโลก
 • งานวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตภาคเกษตร และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • การให้บริการทางวิชาการแก่ภาคการผลิต/ ภาครัฐ