รายวิชาที่เปิดสอน

 
ปีการศึกษา
ภาคการเรียน
รหัสวิชาเรียน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมู่บรรยาย
หมู่ปฏิบัติ
ผู้จัดการวิชาเรียน
วันและเวลาเรียน
ห้องเรียน
2559 ภาคปลาย 01555531 Agricultural Molecular Genetics 3 700 - รศ.ดร.สนธิชัย จันทรเปรม จันทร 09.00-10.30 น. พุธ 09.00-10.30 น. A106
2559 ภาคปลาย 01555532 Molecular Phylogenetics and Systematics 3 700 - Dr.Hugo Volkaert/ ดร.ธีร หะวานนท ติดตออาจารยผูสอน  
2559 ภาคปลาย 01555597 Seminar 1 700 - ดร.อรอุบล ชมเดช/ รศ.ดร.จุลภาค คุนวงศ อังคาร 14.00-17.00 น. A106
2559 ภาคปลาย 01555598 Special Problem 1-3 - 711 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม    
2559 ภาคปลาย 01555599 Thesis 1-12 - 711 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม    
2559 ภาคปลาย 01555697 Seminar 1 700 - รศ.ดร.จุลภาค คุนวงศ อังคาร 14.00-17.00 น. A106
2559 ภาคปลาย 01555698 Special Problem 1-3   711 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม    
2559 ภาคปลาย 01555699 Thesis 1-36 - 711 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม