ID
ชื่อผลงานนำเสนอ
Author's Name
สังกัด
Co-Author(s)
ชื่อการประชุม
ประเทศ
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
1 Differential expression of 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate (ACC) Oxidase Genes in Carica Papaya (Khak Dum) Kumdee, O. KU T. Dumkoi, O. Kumdee, K. Romyanon, N. Warin, S. Chanprame, J. Thongmontoe and T. Burns Frontier Technology for the 21th Century and Potential on Collaboration with Kasetsart University Thailand,P19 05/30/2001 06/01/2001
2 Chili Fruit Stages on Anthracnose Host Reaction Kanchana-udomkan, C. KU T. Jaunet, S. Jaikliang and O. Mongkolporn The First National Horticultural Congress. Thailand, P137 07/11/2001 07/13/2001
3 Isolation of Lactic Acid Bacteria and Its Characterization of Bacteriocin-like Activity from Chicken Intesine Pilasombut, K. KU W. Wajjawalku, S. Nitisinprasert, A. Swetwiwathana and T. Sakpuaram The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Thailand 11/12/2002 11/15/2002
4 Development of Microsatellite Primers for Walking Catfish(Clarias macrocephalus) Sookmanomon, S. KU S. Poompuang The Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference Thailand 02/03/2003 02/07/2003
5 Development of Microsatellite Primers in the Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Sriphairod, S. KU U. Na-Nakorn The Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 55-60 02/03/2003 02/07/2003
6 Rabbit Polyclonal Antibodies to a Recombinant Nucleocapsid Protein of Thai Tospovirus Serogroup IV Parnsa-ard, S. KU C. Seepiban, R. Hongprayoon, A. Bhunchoth, N. Warin, P. Pongsapich, P. Chiemsombat, P. Watts and O. Gajanandana The Sixth Annual Meeting for BIOTEC Research Units Thailand, P 144-145 11/12/2003 11/13/2003
7 Expression of TomatoYellow Leaf Curl Geminivirus Coat Protein in E. coli Vimontust, A. KU B. Nathwong and C. Pitaksutheepong The Sixth Annual Meeting for BIOTEC Research Units Thailand, P 175 12/11/2003 12/13/2003
8 Selection of Hybrid Maize Varieties for Glufosinate Resistance Chompoo, J. KU T. Pornprom, O. Mongkolporn and R. Suwanketnikorn The Sixth National Plant Protection Conference Thailand, p. 64 11/24/2003 11/27/2003
9 Insecticide Resistance of the Green Leaffhopper, Nephotettix cincticeps, to the Systemic Insecticides Determined by "Parafilm Method" Jairin, J. KU T. Nagata and N. Kojima The Sixth National Plant Protection Conference Thailand ,P15 11/24/2003 11/27/2003
10 Delevopment of Specific Primers for Colletotrichum spp., Causal Agent of Anthracnose in Pepper Kongkaew, H. KU P. Pongam The Sixth National Plant Protection Conference Thailand, P126 11/24/2003 11/27/2003
11 Screening and Application of Phylloplane Microorganisms for Biological Control of Anthracnose of Chilli Cause by Colletotrichum spp. Meeglinhom, J. KU W. Intanoo, C. Chamswarng, P. Pongam The Sixth National Plant Protection Conference Thailand, P126 11/24/2003 11/27/2003
12 Biochemical Mechanisms of Glufosinate Resistant in Sugarcane Sirivejabandhu, K. KU T. Pornprom, S. Suwanwong and R. Lersrutaiyotin The sixth National Plant Protection Conference Thailand, P62 11/24/2003 11/27/2003
13 Shoots Regeneration from In vitro Cotyledon and Leaf Explants of Tomato Sirifongnugoon, S. KU S. Chanprame The Third National Horticultural Congress Thailand, P 147 04/22/2003 04/25/2003
14 In Vitro Antibiotic Resistance Deternination of Dendrobium Orchid and Stylosanthes hamata for Gene Transfornation Saetiew, K. KU R. Koto, K. Sungthongwises S. Sarawaneeyaruk and S. Chanprame The Third National Horticultural Congress Thailand, P 119 04/22/2003 04/25/2003
15 Shoot Regeneration from Leaf and Cotyledon Explants of Lettuce (Latuce sativa L.) Samrankul, P. KU S. pornrungroj and S. Chanprame The Third National Horticultural Congress Thailand, P 146 04/22/2003 04/25/2003
16 Effect of Thin-Section Size of Dendrobium Orchid Protocorm Like Bodies on PLBs Regeneration Koto, R. KU S. Chanprame The Third National Horticultural Congress. Thailand, P120 04/22/2003 04/25/2003
17 Determination of two 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Oxidase Gene Expression During Papaya Fruit Ripening Kumdee, O. KU S. Bandee, S. Chanprame and P. Burns The Third National Horticultural Congress. Thailand, P97 04/22/2003 04/25/2003
18 Biochemical Pulping of Pineapple Leaves by Lignolytic Fungi Pronsurat, K. KU M. Srisodsuk การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 Thailand 10/20/2003 10/22/2003
19 Identification of Soybean Germplasm in Northern Thailand Using SSR Markers Pooprompan, P. KU J. Abe and P. Srinives สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ครั้งที่ 13 Thailand, P61 06/05/2003 06/07/2003
20 Expression of coat protein of Okra Yellow Vein Virus in bacterial cell system Raingwong, L. KU S. Ieamkeng and O. Chatchawankanpanich The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 110-117 02/03/2004 02/06/2004
21 Chitinase and Carbonic Anhydrase Activities during Molting Cycle of Mud Crab (Scylla serrata) Salaenoi, J. KU M. Mingmuang, A. Engkagul, P. Tabthipwon and A. Thongpan The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 11-18 02/03/2004 02/06/2004
22 Effect of Timentin and Augmentin for Growth Suppression of Agrobacterium tumefaciens for Tomato Transformation Ieamkhang, S. KU P. Srinamngoen and O. Chatchawankanphanich The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 118-125 02/03/2004 02/06/2004
23 Detection of Nucleopolyhedrovirus of Mulberry Silkworm, Bombyx mori by PCR Technique Kaewwises, M. KU T. Attthom, S. Chaeychomsri and S. Chowpongpang The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand 03/02/2004 02/06/2004
24 Glutamine Synthetase as an Altered Terget Site of Glufosinate-Resistant Soybean Cell Lines Prodmatee, N. KU N. Prodmatee and P. Srinives งานถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 9. Thailand 03/03/2004 03/04/2004
25 Tissue Culture of some Forane Crops Burom, K. KU P. Sripichitt, S. Peyachoknagul and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 111 03/18/2004 03/19/2004
26 Isolation and Selection of Marine Bacteria Producing Chitinase Khantavong, A. KU S. Tunkijjanukij, S. Patarajinda and A. Kangsuwan AgBiotech Graduate Conference I Thailand 118 03/18/2004 03/19/2004
27 Excito-Repellency of Aedes aegypti Populations by Deltamethrin Kongmee, M. KU T. Chareonviriyaphap and P. Akratanakul AgBiotech Graduate Conference I Thailand 126 03/18/2004 03/19/2004
28 Integrated Application of Trichoderma spp. and Gliocladium sp. for Biological Control of Damping-off on Green Okra Caused by Rhizoctonia solani Kuehn Sangsridum, K. KU C. Chamswarng, W. Intanoo and P. Pongam AgBiotech Graduate Conference I Thailand 20 03/18/2004 03/19/2004
29 Screening and Application of Phylloplane Microorganisms for the Control of Colletotrichum spp. Causeing Anthracnose of Chilli Meeglinhom, J. KU W. Intanoo, C. Chamswarng, P. Pongam and W. Intana AgBiotech Graduate Conference I Thailand 27 03/18/2004 03/19/2004
30 Selection of High Cellulase and Chitinase Producing Isolates of Trichoderma spp. and the Evaluation of Control Efficacy Against Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp Meneenak, W. KU P. Pongam, M. Tantirungkij and C. Chamswarng AgBiotech Graduate Conference I Thailand 28 03/18/2004 03/19/2004
31 Using SSCP Technique to Identify DNA Band of Prolactin Receptor in Thai Native Chicken and Layer Panchroen, J. KU V. Siripholvat AgBiotech Graduate Conference I Thailand 38 03/18/2004 03/19/2004
32 Isozyme Patterns of Aedes albopictus Population an Asian Tiger Mosquitoes in Thailand Hunthamai, S. KU P. Akratanakul and T. Chareonviriyaphap AgBiotech Graduate Conference I Thailand 54 03/18/2004 03/19/2004
33 Larval Habitats and Distribution Patterns of Aedes aegypti (Linnaeus) and Aedes albopictus (Skuse), in Thailand Netthanomsak, S. KU P. Akratanakul and T. Chareonviriyaphap AgBiotech Graduate Conference I Thailand 55 03/18/2004 03/19/2004
34 Study on Symtomatology and Development of Cucumber Mosaic Virus-Specific Monoclonal Antibody for Disease Detection Koohapitagtam, M. KU R. Hongprayoon AgBiotech Graduate Conference I Thailand 74 03/18/2004 03/19/2004
35 Crossing Method and the Inheritance of Some Traits in Bambara Groundnut Suwanprasert, J. KU P. Srinives, T. Toojinda and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 10 03/18/2004 03/19/2004
36 Genomic Fingerprinting of Ralstonia solanacearum biovar 4 in Thailand by Pulsed-Field Gel Electrophoresis Puttha, P. KU W. Kositratana, N. Thaveechai and S. Chaopongpang AgBiotech Graduate Conference I Thailand 103 03/18/2004 03/19/2004
37 Identification of Soybean Germplasm in Northern Thailand Using SSR Markers Poorompan, P. KU J. Abe and P. Srinives AgBiotech Graduate Conference I Thailand 104 03/18/2004 03/19/2004
38 Delevopment of Microsatellite Markers in Cucumber (Cucumis sativus L.) for Genetic Purity Testing Watcharawongpaiboon, N. KU C. Chunwongse, T. Yoocha, P. Thatujirangkul and J. Chunwongse AgBiotech Graduate Conference I Thailand 11 03/18/2004 03/19/2004
39 Effect of Bicarbonate on Iron-Deficiency Induced Chlorosis in Eucalyptus Intong, S. KU S. Hinjan and S. Nakasathien AgBiotech Graduate Conference I Thailand 12 03/18/2004 03/19/2004
40 Electroporation-Mediated DNA Transfer of Mature Embryos Peanut (Arachis hypogaea L.) Tanasilp, S. KU S. Chanprame, S. Chanprame and R. Kaveeta AgBiotech Graduate Conference I Thailand 13 03/18/2004 03/19/2004
41 Evaluation of Major Seed Storage Protein Composition during Embryogenesis in High Protein Soybean (Glycine max L.) Lines Ruangpanit, N. KU S. Nakasathien and P. Srinives AgBiotech Graduate Conference I Thailand 14 03/18/2004 03/19/2004
42 Genetic Analysis of Capsicum Anthracnose Resistance Pakdeevaraporn, P. KU O. Mongkolporn AgBiotech Graduate Conference I Thailand 15 03/18/2004 03/19/2004
43 Identification of AFLP Markers Linkaged to Flowering Date in Rice Bean (Vigna umbellate (Trunb.) Ohwi & Ohashi) Munwien, U. KU P. Srinives, J. Chunwong and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 16 03/18/2004 03/19/2004
44 Identification of Molecular Markers Associating with Anthracnose Resistance in Capsicum Kanchana-udomkan, C. KU O. Mongkolporn AgBiotech Graduate Conference I Thailand 17 03/18/2004 03/19/2004
45 In vitro Biocontrol Study of Eucalyptus Pathogenic Fungi Khankhum, S. KU J. Leesmidt (Chamnanpunt) AgBiotech Graduate Conference I Thailand 18 03/18/2004 03/19/2004
46 Inheritance of Waxy Leaf Mutant in Mutant Rungnoi, O. KU S. Chanprame, T. Toojinda and P. Srinives AgBiotech Graduate Conference I Thailand 19 03/18/2004 03/19/2004
47 Leaf Photosynthetic Capacity and Diurnal Gas Exchange and Water Potential of Carica papaya (var. Khaj dum) : A Comparison between Female and Hermaphrodite Plants Chutteang, C. KU S. Yingjajaval AgBiotech Graduate Conference I Thailand 21 03/18/2004 03/19/2004
48 Molecular Mapping of Tomato Yellow Leaf Curl Virus, Thailand Isolate (TYLCTHV-[2]) Resistance in Tomato Part I: Screening and Seletion of Resistant Tomato Varieties Chomdej, O. KU O. Chatchawankanpanich, W. Kositratana and J. Chunwongse AgBiotech Graduate Conference I Thailand 22 03/18/2004 03/19/2004
49 Mutagenesis of ORF2 and Coat Protein Gene of Rice Tungro Bacillifrom Virus-Chainat Isolate : A Step toward Developing Vaccine from Chimeric Plant Virus Satapoomintr, P. KU B. Nathwong and C. Pitaksutheepong AgBiotech Graduate Conference I Thailand 24 03/18/2004 03/19/2004
50 New Technique for Screening of Calcareous Soil Tolerance Mungbean Using Nutrient Solution Chalee, T. KU P. Srinives, R. Kaveeta and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 25 03/18/2004 03/19/2004
Center for Agricultural Biotechnology (CAB)