การนำเสนอผลงาน

ID
project ID
ประเภท
ชื่อผลงานนำเสนอ
Author's Name
สังกัด
Co-Author(s)
ชื่อการประชุม
ประเทศ
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
1   Domestic Differential expression of 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate (ACC) Oxidase Genes in Carica Papaya (Khak Dum) Kumdee, O. KU T. Dumkoi, O. Kumdee, K. Romyanon, N. Warin, S. Chanprame, J. Thongmontoe and T. Burns Frontier Technology for the 21th Century and Potential on Collaboration with Kasetsart University Thailand,P19 05/30/2001 06/01/2001
2   Domestic Chili Fruit Stages on Anthracnose Host Reaction Kanchana-udomkan, C. KU T. Jaunet, S. Jaikliang and O. Mongkolporn The First National Horticultural Congress. Thailand, P137 07/11/2001 07/13/2001
3   Domestic Isolation of Lactic Acid Bacteria and Its Characterization of Bacteriocin-like Activity from Chicken Intesine Pilasombut, K. KU W. Wajjawalku, S. Nitisinprasert, A. Swetwiwathana and T. Sakpuaram The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Thailand 11/12/2002 11/15/2002
4   Domestic Development of Microsatellite Primers for Walking Catfish(Clarias macrocephalus) Sookmanomon, S. KU S. Poompuang The Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference Thailand 02/03/2003 02/07/2003
5   Domestic Development of Microsatellite Primers in the Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Sriphairod, S. KU U. Na-Nakorn The Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 55-60 02/03/2003 02/07/2003
6   Domestic Rabbit Polyclonal Antibodies to a Recombinant Nucleocapsid Protein of Thai Tospovirus Serogroup IV Parnsa-ard, S. KU C. Seepiban, R. Hongprayoon, A. Bhunchoth, N. Warin, P. Pongsapich, P. Chiemsombat, P. Watts and O. Gajanandana The Sixth Annual Meeting for BIOTEC Research Units Thailand, P 144-145 11/12/2003 11/13/2003
7   Domestic Expression of TomatoYellow Leaf Curl Geminivirus Coat Protein in E. coli Vimontust, A. KU B. Nathwong and C. Pitaksutheepong The Sixth Annual Meeting for BIOTEC Research Units Thailand, P 175 12/11/2003 12/13/2003
8   Domestic Selection of Hybrid Maize Varieties for Glufosinate Resistance Chompoo, J. KU T. Pornprom, O. Mongkolporn and R. Suwanketnikorn The Sixth National Plant Protection Conference Thailand, p. 64 11/24/2003 11/27/2003
9   Domestic Insecticide Resistance of the Green Leaffhopper, Nephotettix cincticeps, to the Systemic Insecticides Determined by "Parafilm Method" Jairin, J. KU T. Nagata and N. Kojima The Sixth National Plant Protection Conference Thailand ,P15 11/24/2003 11/27/2003
10   Domestic Delevopment of Specific Primers for Colletotrichum spp., Causal Agent of Anthracnose in Pepper Kongkaew, H. KU P. Pongam The Sixth National Plant Protection Conference Thailand, P126 11/24/2003 11/27/2003
11   Domestic Screening and Application of Phylloplane Microorganisms for Biological Control of Anthracnose of Chilli Cause by Colletotrichum spp. Meeglinhom, J. KU W. Intanoo, C. Chamswarng, P. Pongam The Sixth National Plant Protection Conference Thailand, P126 11/24/2003 11/27/2003
12   Domestic Biochemical Mechanisms of Glufosinate Resistant in Sugarcane Sirivejabandhu, K. KU T. Pornprom, S. Suwanwong and R. Lersrutaiyotin The sixth National Plant Protection Conference Thailand, P62 11/24/2003 11/27/2003
13   Domestic Shoots Regeneration from In vitro Cotyledon and Leaf Explants of Tomato Sirifongnugoon, S. KU S. Chanprame The Third National Horticultural Congress Thailand, P 147 04/22/2003 04/25/2003
14   Domestic In Vitro Antibiotic Resistance Deternination of Dendrobium Orchid and Stylosanthes hamata for Gene Transfornation Saetiew, K. KU R. Koto, K. Sungthongwises S. Sarawaneeyaruk and S. Chanprame The Third National Horticultural Congress Thailand, P 119 04/22/2003 04/25/2003
15   Domestic Shoot Regeneration from Leaf and Cotyledon Explants of Lettuce (Latuce sativa L.) Samrankul, P. KU S. pornrungroj and S. Chanprame The Third National Horticultural Congress Thailand, P 146 04/22/2003 04/25/2003
16   Domestic Effect of Thin-Section Size of Dendrobium Orchid Protocorm Like Bodies on PLBs Regeneration Koto, R. KU S. Chanprame The Third National Horticultural Congress. Thailand, P120 04/22/2003 04/25/2003
17   Domestic Determination of two 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Oxidase Gene Expression During Papaya Fruit Ripening Kumdee, O. KU S. Bandee, S. Chanprame and P. Burns The Third National Horticultural Congress. Thailand, P97 04/22/2003 04/25/2003
18   Domestic Biochemical Pulping of Pineapple Leaves by Lignolytic Fungi Pronsurat, K. KU M. Srisodsuk การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 29 Thailand 10/20/2003 10/22/2003
19   Domestic Identification of Soybean Germplasm in Northern Thailand Using SSR Markers Pooprompan, P. KU J. Abe and P. Srinives สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ครั้งที่ 13 Thailand, P61 06/05/2003 06/07/2003
20   Domestic Expression of coat protein of Okra Yellow Vein Virus in bacterial cell system Raingwong, L. KU S. Ieamkeng and O. Chatchawankanpanich The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 110-117 02/03/2004 02/06/2004
21   Domestic Chitinase and Carbonic Anhydrase Activities during Molting Cycle of Mud Crab (Scylla serrata) Salaenoi, J. KU M. Mingmuang, A. Engkagul, P. Tabthipwon and A. Thongpan The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 11-18 02/03/2004 02/06/2004
22   Domestic Effect of Timentin and Augmentin for Growth Suppression of Agrobacterium tumefaciens for Tomato Transformation Ieamkhang, S. KU P. Srinamngoen and O. Chatchawankanphanich The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand, P 118-125 02/03/2004 02/06/2004
23   Domestic Detection of Nucleopolyhedrovirus of Mulberry Silkworm, Bombyx mori by PCR Technique Kaewwises, M. KU T. Attthom, S. Chaeychomsri and S. Chowpongpang The Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference Thailand 03/02/2004 02/06/2004
24   Domestic Glutamine Synthetase as an Altered Terget Site of Glufosinate-Resistant Soybean Cell Lines Prodmatee, N. KU N. Prodmatee and P. Srinives งานถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 9. Thailand 03/03/2004 03/04/2004
25   Domestic Tissue Culture of some Forane Crops Burom, K. KU P. Sripichitt, S. Peyachoknagul and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 111 03/18/2004 03/19/2004
26   Domestic Isolation and Selection of Marine Bacteria Producing Chitinase Khantavong, A. KU S. Tunkijjanukij, S. Patarajinda and A. Kangsuwan AgBiotech Graduate Conference I Thailand 118 03/18/2004 03/19/2004
27   Domestic Excito-Repellency of Aedes aegypti Populations by Deltamethrin Kongmee, M. KU T. Chareonviriyaphap and P. Akratanakul AgBiotech Graduate Conference I Thailand 126 03/18/2004 03/19/2004
28   Domestic Integrated Application of Trichoderma spp. and Gliocladium sp. for Biological Control of Damping-off on Green Okra Caused by Rhizoctonia solani Kuehn Sangsridum, K. KU C. Chamswarng, W. Intanoo and P. Pongam AgBiotech Graduate Conference I Thailand 20 03/18/2004 03/19/2004
29   Domestic Screening and Application of Phylloplane Microorganisms for the Control of Colletotrichum spp. Causeing Anthracnose of Chilli Meeglinhom, J. KU W. Intanoo, C. Chamswarng, P. Pongam and W. Intana AgBiotech Graduate Conference I Thailand 27 03/18/2004 03/19/2004
30   Domestic Selection of High Cellulase and Chitinase Producing Isolates of Trichoderma spp. and the Evaluation of Control Efficacy Against Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp Meneenak, W. KU P. Pongam, M. Tantirungkij and C. Chamswarng AgBiotech Graduate Conference I Thailand 28 03/18/2004 03/19/2004
31   Domestic Using SSCP Technique to Identify DNA Band of Prolactin Receptor in Thai Native Chicken and Layer Panchroen, J. KU V. Siripholvat AgBiotech Graduate Conference I Thailand 38 03/18/2004 03/19/2004
32   Domestic Isozyme Patterns of Aedes albopictus Population an Asian Tiger Mosquitoes in Thailand Hunthamai, S. KU P. Akratanakul and T. Chareonviriyaphap AgBiotech Graduate Conference I Thailand 54 03/18/2004 03/19/2004
33   Domestic Larval Habitats and Distribution Patterns of Aedes aegypti (Linnaeus) and Aedes albopictus (Skuse), in Thailand Netthanomsak, S. KU P. Akratanakul and T. Chareonviriyaphap AgBiotech Graduate Conference I Thailand 55 03/18/2004 03/19/2004
34   Domestic Study on Symtomatology and Development of Cucumber Mosaic Virus-Specific Monoclonal Antibody for Disease Detection Koohapitagtam, M. KU R. Hongprayoon AgBiotech Graduate Conference I Thailand 74 03/18/2004 03/19/2004
35   Domestic Crossing Method and the Inheritance of Some Traits in Bambara Groundnut Suwanprasert, J. KU P. Srinives, T. Toojinda and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 10 03/18/2004 03/19/2004
36   Domestic Genomic Fingerprinting of Ralstonia solanacearum biovar 4 in Thailand by Pulsed-Field Gel Electrophoresis Puttha, P. KU W. Kositratana, N. Thaveechai and S. Chaopongpang AgBiotech Graduate Conference I Thailand 103 03/18/2004 03/19/2004
37   Domestic Identification of Soybean Germplasm in Northern Thailand Using SSR Markers Poorompan, P. KU J. Abe and P. Srinives AgBiotech Graduate Conference I Thailand 104 03/18/2004 03/19/2004
38   Domestic Delevopment of Microsatellite Markers in Cucumber (Cucumis sativus L.) for Genetic Purity Testing Watcharawongpaiboon, N. KU C. Chunwongse, T. Yoocha, P. Thatujirangkul and J. Chunwongse AgBiotech Graduate Conference I Thailand 11 03/18/2004 03/19/2004
39   Domestic Effect of Bicarbonate on Iron-Deficiency Induced Chlorosis in Eucalyptus Intong, S. KU S. Hinjan and S. Nakasathien AgBiotech Graduate Conference I Thailand 12 03/18/2004 03/19/2004
40   Domestic Electroporation-Mediated DNA Transfer of Mature Embryos Peanut (Arachis hypogaea L.) Tanasilp, S. KU S. Chanprame, S. Chanprame and R. Kaveeta AgBiotech Graduate Conference I Thailand 13 03/18/2004 03/19/2004
41   Domestic Evaluation of Major Seed Storage Protein Composition during Embryogenesis in High Protein Soybean (Glycine max L.) Lines Ruangpanit, N. KU S. Nakasathien and P. Srinives AgBiotech Graduate Conference I Thailand 14 03/18/2004 03/19/2004
42   Domestic Genetic Analysis of Capsicum Anthracnose Resistance Pakdeevaraporn, P. KU O. Mongkolporn AgBiotech Graduate Conference I Thailand 15 03/18/2004 03/19/2004
43   Domestic Identification of AFLP Markers Linkaged to Flowering Date in Rice Bean (Vigna umbellate (Trunb.) Ohwi & Ohashi) Munwien, U. KU P. Srinives, J. Chunwong and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 16 03/18/2004 03/19/2004
44   Domestic Identification of Molecular Markers Associating with Anthracnose Resistance in Capsicum Kanchana-udomkan, C. KU O. Mongkolporn AgBiotech Graduate Conference I Thailand 17 03/18/2004 03/19/2004
45   Domestic In vitro Biocontrol Study of Eucalyptus Pathogenic Fungi Khankhum, S. KU J. Leesmidt (Chamnanpunt) AgBiotech Graduate Conference I Thailand 18 03/18/2004 03/19/2004
46   Domestic Inheritance of Waxy Leaf Mutant in Mutant Rungnoi, O. KU S. Chanprame, T. Toojinda and P. Srinives AgBiotech Graduate Conference I Thailand 19 03/18/2004 03/19/2004
47   Domestic Leaf Photosynthetic Capacity and Diurnal Gas Exchange and Water Potential of Carica papaya (var. Khaj dum) : A Comparison between Female and Hermaphrodite Plants Chutteang, C. KU S. Yingjajaval AgBiotech Graduate Conference I Thailand 21 03/18/2004 03/19/2004
48   Domestic Molecular Mapping of Tomato Yellow Leaf Curl Virus, Thailand Isolate (TYLCTHV-[2]) Resistance in Tomato Part I: Screening and Seletion of Resistant Tomato Varieties Chomdej, O. KU O. Chatchawankanpanich, W. Kositratana and J. Chunwongse AgBiotech Graduate Conference I Thailand 22 03/18/2004 03/19/2004
49   Domestic Mutagenesis of ORF2 and Coat Protein Gene of Rice Tungro Bacillifrom Virus-Chainat Isolate : A Step toward Developing Vaccine from Chimeric Plant Virus Satapoomintr, P. KU B. Nathwong and C. Pitaksutheepong AgBiotech Graduate Conference I Thailand 24 03/18/2004 03/19/2004
50   Domestic New Technique for Screening of Calcareous Soil Tolerance Mungbean Using Nutrient Solution Chalee, T. KU P. Srinives, R. Kaveeta and S. Chanprame AgBiotech Graduate Conference I Thailand 25 03/18/2004 03/19/2004