ID
ชื่อผลงาน
Author's Name
สังกัด
Co-Author(s)
ชื่อหนังสือ
ตั้งแต่(เดือน)
ปี
ถึง(เดือน)
ปี
1 Differentiation of Rhizoctonia spp., Causal Agent of Strawberry Root Rot Disease, Using DNA Fingerprint Technique Kateloy, K. CMU N. Jonglaekha and A. Akarapisan Journal of Agriculture 2 2002 5 2002
2 Comparison on Mitochondrial DNA Fingerprint for Identification of Thai Native Silkworm Varieties Ruangrit, K. CMU J. Tayutivutikul, W. Pongprasert and A. Akarapisan Journal of Agriculture 6 2002 9 2002
3 Production of Monoclonal Antibodies for Determination of Egg Yolk Cholesterol from Japanese Quail Tancharoenrat, P. CMU P. Pongpiachan Journal of Agriculture 10 2002 12 2002
4 ข้อพึงระวังในการทำแลปอีไลซาเทสท์คิท Panyatong, M. CMU P. Pongpiachan ธุรกิจอาหารสัตว์ - 2002 - 2002
5 Comparative Response to Boron Deficiency in Barley and Wheat Wongmo, J. CMU S. Jamjod and B. Rerkasem Journal of Agriculture 2 2003 5 2003
6 Monoclonal Antibodies Production for Quantification of Ochratoxin A in Feedstuffs by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Panyatong, M. CMU P. Pongpiachan and P. Pongpiachan Kasetsart Journal (Natural Science) 4 2003 6 2003
7 Effect of Nitrogen Levels on Growth and Colchicine Content in Glory Lily Lohachareon, W. CMU S. Ruamrungsri Journal of Agriculture 6 2003 9 2003
8 Random Amplified Polymorphic DNA Analysis of Galanga (Alpinia spp.) Accessions Saritnum, O. CMU P. Sruamsiri Chiang Mai University Journal 9 2003 12 2003
9 Monoclonal Antibody Production for Quantification Ochratoxin A in Feedstuffs by EnzymeiLinked Immunosorbent Assay Panyatong, M. CMU P. Pongpiachan and P. Pongpiachan Journal of Agriculture (Supplemented) 6 2003 6 2003
10 Determination of Progesterone in Cows' Milk by Monoclonal Antibody Pak-u-thai, S. CMU P. Pongpiachan and N. Simasathitkul Journal of Agriculture (Supplemented) 6 2003 6 2003
11 Screening of Phytase-Producing Fungi by Specific Activity Khiannok, W. CMU P. Pongpiachan and S. Choonluchanon Journal of Agriculture (Supplemented) 6 2003 6 2003
12 Efficiency of Some Microbes on Potassium Solubilization from Feldspar Somphee, P. CMU S. Choonluchanon วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ 6 2003 6 2003
13 Identification of Water Lilies by Isozyme Analysis Pathummuang, S. CMU W. Bundithya วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ 6 2003 6 2003
14 Response to Boron Toxicity in Three Wheat Genotypes with Varying Responses to B Deficiency Punchana, S. CMU B. Rerkasem วารสารเกษตร ฉบับพิเศษ 6 2003 6 2003
15 Gamma Oryzanol Quantity in Plant Products Teltathum, T. CMU T. Teltathum and D. Karladee Journal of Agriculture 6 2004 9 2004
16 Effect of Gamma Oryzanol on Immune Response in Male Mice Teltathum, T. CMU P. Pongpiachan and P. Pongpiachan Journal of Agriculture 6 2004 9 2004
17 Varietal identification of water lily by isozyme analysis Pathummuang, S. CMU W. Bundithya Journal of Agriculture 2 2005 5 2005
18 Genetic Diversity of Common Wild Rice Collected from Various Regions of Thailand Punyalue, A. CMU B. Rerkasem and S. Jamjod วารสารเกษตร 2 2006 5 2006
19 Phylogennetics of the Powdery Mildews in Tribe Phyllactinieae in Northern Thailand Watthanaworawit, W. CMU S. Takamutsu and C. To-anun วารสารเกษตร 2 2006 5 2006
20 Survey of Entomopathogenic Nematodes and Their Efficiency in Northeast Thailand Nasaweang, T. KKU W. Khlibsuwan Khonkean Agriculture Journal 4 2003 6 2003
21 Studies on Capsaicin Contents of Some Chilli Varieties Ruttanasook, S. KKU S. Techawongstien, S, Techawongstien and S. Junti Agricultural Science Journal (Supplement Issue) 1 2003 6 2003
22 Viroid in Tomato: New Record in Thailand. Khon Kaen Sangdee, A. KKU P. Sirithorn and P. Thammabenjapone Khon Kaen Agriculture Journal 10 2003 12 2003
23 Virus and Viroid Causal Agent(s) of Bunchy Top and Severe Necrosis of Tomato Sangdee, A. KKU P. Sirithorn and P. Thammabenjapone Khon Kaen Agriculture Journal 7 2003 9 2003
24 Race identification of Fusarium wilt pathogen of tomato, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici by pathogenic reaction on standard differential host and development of Thai differential host Bunyarachata, W. KKU W. Saksirirat, P. Sirithon and P. Teerakulpisut Khon Kaen Agriculture Journal 4 2005 6 2005
25 Development of Molecular Biology Method for Race Identification of Fusarium oxysporum f.sp lycopersici, a Causal Agent of Fusarium Wilt Chayphad, M. KKU W. Saksirirat and P. Thanonkeo Khon Kaen Agriculture Journal 4 2005 6 2005
26 Appropriate Method of DNA Amplification for Chilli Pepper Using RAPD Khemnak, S. KKU S. Techawongstien and P. Theerakulpisut Agricultural Science Journal (Supplement Issue) 9 2005 12 2005
27 Microbial Population and Chemical Changes During Fermentation of Plaa-som, a Thai Fermented Fish Product Kopermsub, P. KKU S. Vichitphan, N. Nontaso and P. Kopermsub KKU Research Journal 7 2005 9 2005
30 Protoplast Isolation of Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) cv. Bunthalik Treesaksree, S. KMITL S. Arunyanart Agricultural Science Journal (Supplement Issue) 1 2001 8 2001
39 Comparative expression of 2 locis of ACC Oxidase during the ripening of Papaya cv. Khak Naun Kumdee, O. KU S. Bandee, S. Chanprame and P. Burns Agricultural Science Journal 7 2003 12 2003
40 Genetic Purity Testing of Tomato Hybrid Seed using Microsatellite Marker Srisawad, N. KU P. Tatujirangul, C. Chunwongse and J. Chunwongse Agricultural Science Journal 7 2003 12 2003
41 Detection of Duck Enteritis Virus in Thailand by In situ Hybridization Witoonsatian, K. KU T. Rukkwamsuk, N. Upragarin, T. Songserm and T. Sirinarumitr Journal of Kasetsart Veterinarians 1 2004 4 2004
42 Cloning and expression of an Antigenic Domain of Glycoprotein gE of Pseudorabies Virus in Escherichia coli and Its Application for Serological Assay Phantham, S. KU T. Rukkwamsuk, A. Choothesa, O. Boodde, W. Chumsing, P. Lertwatcharasarakul and W. Wajjwalku Journal of Kasetsart Veterinarians 1 2004 4 2004
43 A Prevalence Survey of Babesia canis in Stray Dogs in Bangkok Using PCR Technique Kaewmongkol, G. KU T. Rukkwamsuk, T. Sirinarumitr, T. Songserm, S. Tipsawake and S. Jittapalapong Journal of Kasetsart Veterinarians 1 2004 4 2004
44 Chitinase and Carbonic Anhydrase Activities During Molting Cycle of Mud Crab (Scylla serrata Forskal 1775) Salaenoi, J. KU M. Mingmuang, A. Engkagul, P. Tabthipwon and A. Thongpan Kasetsart Journal Natural Science 1 2004 3 2004
45 Development of Specific Primers for the Detection of Acaulospora scrobiculata Preepremmots, P. KU C. Hongprayoon, K. Reanwarakorn and T. Mala Kamphaensaen Acad. J. 5 2004 8 2004
46 Development of Primers for the Detection of VA Mycorrhizal Fungi, Acaulospora scrobiculata Preepremmots, P. KU C. Hongprayoon, K. Reanwarakorn and T. Mala Agricultural Science Journal 5 2004 8 2004
47 Sequence Comparison of the Coat Protein of Maize Dwarf Mosaic Virus Isolates From Thailand Chantem, U. KU K. Reanwarakorn, S. Chanprame and S. Klinkong Agricultural Science Journal 5 2004 8 2004
48 Variation in Symptomatology Caused by Cucumber Mosaic Virus Isolates in Thailand Coohapitagtam, M. KU R. Hongprayoon Agricultural Science Journal 9 2004 12 2004
49 Rescue of Peach Embryo in Culture Media with Additional of 6-benzylademine and Gibberellic Jeengool, N. KU U. Boonprakob Kasetsart Journal Natural Science 10 2004 12 2004
50 Biochemical and Molecular Mechanisms of Tolerance to Glufosinate in Hybrid Corn Chompoo, J. KU O. Mongkolporn and T. Pornprom Agricultural Science Journal 1 2005 4 2005
51 In Vitro Shoot Regeneration from Leaves and Cotyledons Explants of Lettuce (Lactuca sativa L. "Grand Rapid) Samrankul, P. KU S. Chanprame, S. Iamtham and S. Dumrongkittikule Agricultural Science Journal 1 2005 4 2005
52 Genomic DNA Analysis of Ralstonia solanacearum Biovar 3 in Thailand by Pulsed-Field Gel Electrophoresis Kanhayart, T. KU N. Thaveechai, O. Mongkolporn, N. Kositcharoenkul and W. Kositratana Agricultural Science Journal 1 2005 4 2005
53 Expression of TYLCV CP and Its Truncated Derivatives in Esherichia coli Vimoltust, A. KU C. Pitaksutheepong Agricultural Science Journal 1 2005 4 2005
54 Leaf Photosynthetic Potential of Female and Hermaphrodite papaya (Carica papaya cv. Khaeg Nuan) Chutteang, C. KU S. Yingjajaval and S. Wasee Agricultural Science Journal 1 2005 4 2005
55 An RT-PCR Primer Pair for the Detection of Six Pospiviroid in Tomato Plants Tangkanchanapas, P. KU K. Reanwarakorn, S. Chanprame and R. Hongprayoon Thai Phytopathology 1 2005 12 2005
56 Tomato Transformation with Rep Gene of Tomato Yellow Leaf Curl Virus Using ipt-Type MAT Vector Supapanyapong, P. KU O. Chatchawankanpanich Thai Phytopathology 1 2005 12 2005
57 Dectection of Citrus Bacterial Canker by the Polymerase Chain Reaction Kositcharoenkul, N. KU O. Chatchawankanpanich, N. Thaveechai and W. Kositratana Thai Phytopathology 1 2005 12 2005
58 cDNA Probe for Grapevine Yellow Speakle Viriod Detection Hannok, P. KU K. Reanwarakorn Kasetsart Journal Natural Science 1 2005 3 2005
59 Screening and Selection for Physiological Characters Contributing to Salinity Tolerance in Rice Suriya-arunroj, D. KU N. Supapoj, A. Vanavichit and T. Toojinda Kasetsart Journal Natural Science 4 2005 6 2005
60 Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni Isolated from Chicken in Nakhon Pathom Province, Thailand Sukhapesna, J. KU P. Amavisit, W. Wajjawalku, A. Thamchaipenet and T. Sukpuaram Kasetsart Journal Natural Science 4 2005 6 2005
Center for Agricultural Biotechnology (CAB)