ลำดับที่ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย)ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng)ชื่อนิสิตอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์PDF Linkวันเดือนปีที่เข้าศึกษาวันเดือนปีที่จบThemeResearch DirectionResearch FocusAc Knowledge
1Glycosylation of industrial α-amylase and glucoamylase under high reducing sugar conditionsพรพงษ์ สุทธิรักษ์, Ph.D.2.1สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000008.pdf11/01/200010/06/20059i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
2Phenotypic responses of rice (Oryza sativa L. SUB. indica) to salt stress controlled by environmental engineering systemสุริยันตร์ ชะอุ่ม, Ph.D.2.1กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน01-06-10-000020.pdf06/01/200205/19/20047i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
3Effects of all-trans retinoic acid and estrodiol-17B on germ cell development in embryos and larvae of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de Manนพคุณ ภักดีณรงค์, Ph.D.2.1ปราณีต ดำรงผล01-06-10-000009.pdf06/01/200102/18/20058i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
4Molecular genetics characterization of sugar transporter and related genes during flowering, grain filling and seed germination in rice (Oryza sativa L.).บุษราภรณ์ งามปัญญา, Ph.D.2.1จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000018.pdf06/01/200204/23/20031i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
5Construction of chromosomal engineered Bacillus thuringiensis serovar aizawai expressing a transcriptionally fused chitinase gene during sporulation.สุรางค์ ธรรมเธียรกุล, Ph.D.2.1วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000019.pdf06/01/200209/01/20034iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
6Effect of Osmotic Pressure Treatment in Comparison with the Heat-Moisture Treatment on the Physicochemical Properties of Potato, Sago and Maize Starchesเฉิดฉัน ปุกหุต, Ph.D.2.1ไสยวิชญ์ วรวินิต01-06-10-000026.pdf11/01/200204/01/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
7Prepation and Characterization of Annealed-Enzymatic Hydrolyzed Tapioca Starch and the Utilization in Tableting and Studies on the Retrogradation of Succinate Rice Starch and Rice Starchers of Various Cultivars Through the Rheological Property Characterizตวงพร ตู้โกเมน, Ph.D.2.1ไสยวิชญ์ วรวินิต01-06-10-000017.pdf06/01/200204/01/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
8Molecular Analysis of Plant proteins that are Involved in the Regulation of Transcriptional Gene Silencingโชติกา สมรรถจิตต์, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000021.pdf06/01/200204/01/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
9Biodiversity of Thermotolerant Yeast in Thai Environmentจันทรพร ทองเอกแก้ว, Ph.D.2.1ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000029.pdf06/01/200310/24/20061iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
10a-Glucosyltransferase : Gene Cloning and Enzyme Characterizationอมรรัตน์ อรุณนวล, Ph.D.2.1วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000058.pdf06/01/200505/22/20069i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
11Effect of Hydrocolloids on Physical and Rheological Properties of Rice Starchเจษฎ์นภา เตชวิภารัตน์, Ph.D.2.1มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000059.pdf06/01/200512/04/20079i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
12Physical and Pheological Properties of Mixture of Waxy Corn Starch and Hydrocolloid Dispersions During and After Heatingปิยะดา อาชายุทธการ, Ph.D.2.1มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000060.pdf06/01/200502/20/20079i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
13Stabization of Oil-In-Water Emulsions by Polysaccharides and Proteinsรุจิรัตน์ สันติพาณิชย์วงศ์, Ph.D.2.1มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000037.pdf06/01/200405/21/20099i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
14Inheritance and Cloning of Candidate Resistance Gene Analogs (RGAs) for Downy Mildew in Grapevine (Vitis spp.)ศิระประภา มหานิล, Ph.D.2.1ไพศาล เหล่าสุวรรณ01-06-12-000001.pdf06/01/200110/01/20072i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
15ผลของพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว และฤดูปลูกต่อการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลังEffects of Varieties, Harvesting Dates and Planting Seasons on Starch Biosynthesis of Cassavaนิตยา วานิกร, Ph.D.2.1วิจารณ์ วิชชุกิจ 01-06-02-000044.pdf06/03/200206/04/20077i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
16-Effect of Growth Hormone and Growth Hormone Receptor Genes for Preweaning Growth Traits in a Multibreed Beef Populationชินา สุภากรณ์, Ph.D.2.1ศรเทพ ธัมวาสร 01-06-02-000046.pdf10/27/200306/04/20078i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
17-expression of Recombinant VP1 Protein of Foot and Mouth Disease Virus Serotype O in Escherichia coilศิริพร วิหคโต, Ph.D.2.1ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000044.pdf11/01/200111/20/20076i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
18การโคลนยีนย่อยลิกนินจาก White-rot Fungi เพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ Molecular Cloning of Ligninase Gene from White-rot Fungi for Strain Improvement ศลยา สุขสอาด, Ph.D.2.1ชวลิต ฮงประยูร01-06-01-000008.pdf06/01/200111/20/20071iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
19การศึกษาโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของข้าวโพดในประเทศไทยStudy of Bacterial Wilt Disease Corn in Thailand จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, Ph.D.2.1วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000081.pdf11/01/200211/20/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
20-Antibacterial Activity of Lectins from Hemolymph of Banana Prawn (Penaeus merguiensis De Man)จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, Ph.D.2.1สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 01-06-04-000014.pdf06/02/200302/13/20088iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
21Cloning and expression of Porcine Interleukin-2 (IL-2) กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์, Ph.D.2.1ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000001.pdf06/01/200104/01/20061i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
22-Cloning and expression of Porcine H5 Gene of Avian Influenza Virus and Its Biological Activityเกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, Ph.D.2.2ธีระ รักความสุข01-06-01-000011.pdf06/01/200103/16/20071i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
23-expression of Rep Protein of Tomato Yellow Leaf Curl Virus in Transgenic Tomato for Virus Resistanceสุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง, Ph.D.2.1อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000083.pdf11/01/200206/05/20061i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
24-Inheritance and Molecular Marker Analysis of Grain Quality and Days to Flowering in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill)พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, Ph.D.2.1พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000005.pdf06/01/200106/01/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
25เครื่องหมาย AFLP ที่เชื่อมโยงกับลักษณะความสามารถในการรักษาค่าพลังงานศักย์รวมของน้ำและค่าพลังงานความเข้มข้นน้ำในอ้อย AFLP Marker Linked to the Ability to Maintain Total Leaf Water Potential and Osmotic Potential in Sugarcaneนงลักษณ์ เทียนเสรี, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000040.pdf11/01/200104/28/20072i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
26การพัฒนาและจำแนกลักษณะดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite ในแตงกวา (Cucumis sativus L.) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมDevelopment and Characterization of Microsatellite Markers in Cucumber (Cucumis sativus L.) for Genetic Purity Testing and a Comparasion of Cost-Effectiveness Analysis Between DNA-Based Method and Field Grow Out for Genetic Purity Testingนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์, Ph.D.2.2จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000051.pdf06/01/200202/15/20072i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
27-Molecular Breeding for Salt Tolerance : Introgression Salt Tolerant QTL Confering Na+/K+ ratio in Thai Hom Mali Riceดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์, Ph.D.2.1อภิชาติ วรรณวิจิตร01-06-02-000041.pdf11/01/199904/28/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
28-Validation and Discovery of Quantitative Trait Loci for Drought Tolerance in Backcross Introgression Lines in Rice (Oryza sativa L.) Cultivar IR64สุวัฒน์ เจียระคงมั่น, Ph.D.2.1ธีรยุทธ ตู้จินดา01-06-02-000042.pdf11/01/199909/15/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
29-Production of Plumbagin by Hairy Root, Callus and Cell Suspension Cultures of Plumbago indica L..เพชรรัตน์ จันทรทิณ, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000006.pdf06/01/200106/05/20063i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
30การถ่ายยีน VP1 จากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่ถั่วฮามาต้าTransformation of VP1 Gene from Foot and Mouth Disease Virus into Stylosanthes hamataกัญจนา แซ่เตียว, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000002.pdf06/01/200106/05/20064i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
31-The Genetic Transformation of Tomato Late Blight Resistant Gene (Ph-3) using Binary Vectorsอัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Ph.D.2.1จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000010.pdf06/01/200111/22/20064i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
32การถ่ายยีน CPACO Antisens เข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายTransformation of CPACO Antisense into Dendrobium Orchid รักชนก โคโต, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000042.pdf11/01/200111/22/20064i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
33-Identification of Genes Involving in Sugar Utilization of Ralstonia solanacearumดวงแข กาญจนโสภา, Ph.D.2.1นิพนธ์ ทวีชัย01-06-01-000039.pdf11/01/200106/05/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
34-Potential application of PCR-based methods for early detection of grassery disease of silkworm, Bombyx moriมัลลิกา แก้ววิเศษ, Ph.D.2.1ทิพย์วดี อรรถธรรม01-06-01-000007.pdf06/01/200111/22/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
35ชีววิทยา และการตรวจเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย Biology and Detection of Xanthomonas axonopodis pv. citri Causing Citrus Canker Disease in Thailand ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, Ph.D.2.1วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000038.pdf11/01/200106/28/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
36-Cellular Immune Reaction in Response to White Spot Syndrome Virus (WSSV) Infection in Freshwater Crayfish, Pacifastacus leniusculus ศิริภาวี ศรีเจริญ, Ph.D.2.1สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 01-06-01-000055.pdf06/01/200202/09/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
37Study on VPI Variation of Foot-and-Mouth Disease Virus Thailand's Isolates and Evaluation of Synthetic Peptide Vaccine for FMDV Serotype O and the Development of the 3AB Proteinปรีดา เลิศวัชระสารกุล, Ph.D.2.1วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-07-000009.pdf06/05/200006/05/20066i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
38พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญในถั่วฝรั่งGenetic control of major agronomic characters in Bambara groundnutจิระ สุวรรณประเสริฐ, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000004.pdf06/01/200111/22/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
39-Characterization, Inheritance, and Molecular Study of Opaque Leaf Mutant in Mungbean อรอุมา รุ่งน้อย, Ph.D.2.1พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000009.pdf06/01/200110/16/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
40-Purification and Characterization of Bacteriocins Produced by Lactobacillus salivarius K4 and K7 Isolated from Chicken Intestine คมแข พิลาสมบัติ, Ph.D.2.1ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม01-06-01-000003.pdf06/01/200104/28/20068i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
41Changes of enzyme activities and epidermal components during molting stages of mud crab (Scylla Forskal 1775)จินตนา สและน้อย, Ph.D.2.1มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง 01-06-07-000002.pdf06/01/200006/10/20048iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
42-Gene Flow among Aedes aegypti (L.) Populations in Thailandสุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, Ph.D.2.1อภิชัย ดาวราย 01-06-02-000045.pdf06/01/200106/01/20068iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
43-Analysis of Expressed Sequence Tags in Liver and Muscle Tissues of Günther's Walking Catfish Charias macrocephalusดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, Ph.D.2.1สุภาวดี พุ่มพวง01-06-01-000053.pdf06/01/200204/28/20081iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
44Rapid Detection and Molecular Subtyping of Campylobacter in Poultry Samplesเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, Ph.D.2.2ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม01-06-01-000092.pdf06/01/200305/30/20085i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
45-Development of Molecular Markers for Identification of Thai cCocodilesวิน เชยชมศรี, Ph.D.2.1วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-01-000043.pdf11/01/200105/30/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
46-Potential Factors Affecting Semen Quality in Asian Elephant (Elephas maximus) นิกร ทองทิพย์, Ph.D.2.1อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000115.pdf11/01/200306/27/20088iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
47การศึกษาความต้านทานต่อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศในมะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆ และการใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการคัดเลือกมะเขือเทศต้านทานโรค Screening for Tomato Yellow Leaf Curl Virus Resistance in Several Tomato Lines and Marker-Assisted Selection for Resistant to TYLCTHV-[2]อรอุบล ชมเดช, Ph.D.2.1จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000056.pdf06/01/200206/27/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
48-Characteristics and Lipid Composition of the Serow (Capricornis sumatraensis) Semenอัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี, Ph.D.2.1อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000135.pdf11/01/200411/21/20088iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
49-Molecular and Immunogenicity Characterizations of flaB and lig and Their Applications for Leptospirosis Detectionอัญชลี ละอาด, Ph.D.2.1ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม01-06-01-000136.pdf11/01/200411/21/20085i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
50-Genetic Diversity of Starch Synthesis Genes in Riceสิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์, Ph.D.2.1Hugo Volkaert 01-06-01-000082.pdf11/01/200211/21/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
51-Genetic Diversity of the Mungbean (Vigna radiata Leguminosae) Genepool Based on Microsatellite Analysisชลธิรา แสงศิริ, Ph.D.2.2พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000050.pdf06/01/200203/13/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
52-The Characteristics and Preservation of Thai Native Crossbred and Purebred Horse Semen ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, Ph.D.2.2เกษกนก ศิรินฤมิตร01-06-01-000093.pdf06/01/200303/13/20098iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
53การทำให้บริสุทธิ์ คุณลักษณะ และการใช้ประโยชน์เอนไซม์ทริปซินและเอนไซม์ไคโมทริปซินจากอวัยวะภายในปลานิล (Oreochromis niloticus Linneaus)Purification, Characterization and Application of Trypsin and Chymotrypsin from Viscera of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linneaus) จีรภา หินซุย, Ph.D.2.1วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล 01-06-04-000010.pdf06/03/200204/28/20098iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
54-Quantitative Trait Loci Mapping for Canine Hip Dysplasiaจันทร์จิรา ภวภูตานนท์, Ph.D.2.1ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000174.pdf11/01/200505/29/20092i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
55-Traditional and Molecular Epidemiology to Determine Risk Factors for Outbreaks of Shrimp White Spot Disease in Thailandวิศณุ บุญญาวิวัฒน์, Ph.D.2.2ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล01-06-01-000013.pdf06/01/200106/16/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
56-Construction of Single-Chain Variable Fragment (scFv) Library from Naïve Mouse Splenocytes by Phage Display Technology and Its Applicationมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม, Ph.D.2.1รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000121.pdf06/01/200409/16/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
57-Molecular Cloning and expression of Serpin Gene from Salivary Glands of Rhipicephalus microplusไพทูล แก้วหอม, Ph.D.2.1สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000134.pdf11/01/200410/16/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
58Effects of Day Length and Red Light on Growth of Curcuma alismatifolia Gagnep. Rhizomeอภิชาติ ชิดบุรี, Ph.D.2.1โสระยา ร่วมรังษี01-06-09-000034.pdf11/01/200305/30/20087i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
59Geneotypic Variation in Tolerance to Acid Soil in Local Upland Rice Varietiesณัฎฐินี ภัทรกุล, Ph.D.2.1เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม01-06-09-000025.pdf11/01/200207/25/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
60Crossability of Fragrant Dendrobium with Commercial Cultivars and Hybrids Identification by RAPD Techniqueชิต อินปรา, Ph.D.2.1ณัฐา โพธาภรณ์01-06-09-000026.pdf11/01/200209/15/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
61Physiological and Molecular Variation in a Gall Midge Resistant Rice Variety, Muey Nawngประทีป อูปแก้ว, Ph.D.2.1เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม01-06-09-000035.pdf11/01/200305/22/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
62Gene expression and Factors Affecting Flowering of Curcuma alismatifolia Gagnep.รุ่งนภา ช่างเจรจา, Ph.D.2.1โสระยา ร่วมรังษี01-06-09-000043.pdf06/01/200505/25/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
63Molecular identification and detection of viroid, causal agent of tomato bunchy top diseaseอภิเดช แสงดี, Ph.D.2.1เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000010.pdf11/01/200010/01/20035i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
64Race identification of Fusarium oxysporum F.Sp. Lycopersici, wilt pathogen of tomato, and efficacy of soil fungi for controlling the diseaseวรรณดี บัญญัตรัชต, Ph.D.2.1วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000012.pdf11/01/200010/01/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
65Quantitative trait loci detection for milk production in dairy cattle cattle by microsatellitesอมรรัตน์ โมฬี, Ph.D.2.1มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000026.pdf06/01/200205/01/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
66Lictic Acid Bacteria Dynamics During Plaa-Som Fermenttion as Evaluated by Culture-Dependent Methods and Culture-Independent Methodsพิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์, Ph.D.2.1สิรินดา ยุ่นฉลาด01-06-08-000047.pdf11/01/200302/01/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
67Comparative Study on Physiological Mechanism and Cellular Responses Related to Heat Tolerance Between Bos indicus and Bos taurusอุทัย โคตรดก, Ph.D.2.1สุภร กตเวทิน01-06-08-000031.pdf11/01/200210/28/20088i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
68Development of Molfcular Markers and Qtl Mapping for Resistance to Northern Leaf Blight in Waxy Corn (Zea Mays Var. Ceratina) จุฑาพร คำพิลา, Ph.D.2.1ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ 01-06-08-000038.pdf06/01/200304/23/20092i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
69Assessment of Potential Biological Control of Streptomyces spp. for Bacterial Diseases of Cucurbits and Development of SCAR-PCR Technique for Detection of Streptomyces spp.ชนิดา เยรัมภ์, Ph.D.2.1เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000037.pdf06/01/200306/29/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
70Relationship of HSP70 with Semen Quality and Polymorphisms in the 5’ Flanking Region of HSP70-2 Gene of Holstein Friesian Bullsนิภา นาสินพร้อม, Ph.D.2.1สุภร กตเวทิน01-06-08-000069.pdf06/01/200511/02/20093i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
71Agronomic Character in F1 Population and Application of Microsatellite Markers for Identify Parent-Offspring Relation in Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.)อังคณา โชติวัฒศักดิ์, M.Sc.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์01-06-13-000004.pdf06/01/200711/12/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
72Effect of Culture Media and Plant Growth Regulators on Establishment of Embryogenic Cell Suspension and Proliferation of Somatic Embryos of Oil Palmเพ็ญติมาส กระมุท, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000007.pdf06/01/200705/20/20093ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
73Enhanced Efficiency for Propagation of Chang Daeng Orchid (Rhynchostylis gigantea var. rubrum Sagarik) by Cell Suspension Culture Techniqueสร้อยศิริ คงรักษ์, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000008.pdf06/01/200705/25/20093i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
74Defensive role of tomato polyphenol oxidases against cotton bollworm (Heliothis armigera Hubner) and beet armyworm (Spodoptera exigua (Hubner))อนงค์นุช ผลวงษ์, M.Sc.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ 01-06-12-000004.pdf11/01/200306/01/20058i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
75The inhibition of Odontoglossom Ringspot Tobamovirus by melittinจุฑามาศ เพียซ้าย, M.Sc.โสภณ วงศ์แก้ว 01-06-12-000002.pdf06/01/200105/01/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
76Production of doubled haploid maize (Zea mays L.) by anther cultureปริญญา ขจัดพาล, M.Sc.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ 01-06-12-000003.pdf06/01/200105/01/20043i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
77Isolation and Culture of Sunflower (Helianthus annuus L.) Protoplastsชิตพันธุ์ คติวัฒน์, M.Sc.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ 01-06-12-000006.pdf06/01/200705/28/20093i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
78Isolation and Identification of Thermotolerant Protease Producing Bacillus and Lactobasilus from Raw Milk and Their Antibacterial Activityกรรณิการ์ เสนทอง, M.Sc.ภูวดล บางรักษ์01-06-14-000006.pdf06/01/200804/10/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
79Anti-Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Activity, Mutagenicity and/or Animutagenicity of Bioactive Compounds Produced by Actinomycetesสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์, M.Sc.ภูวดล บางรักษ์01-06-14-000007.pdf06/01/200804/20/20095iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
80Delignification of Ligninolytic Enzyme Production During Fermentation of Sunflower Seed Hulls by White-Rot Fungus Lentinus polychrous Lev.ปิติกานต์ บำรุงกุล, M.Sc.สุปราณี มณีรักษ์ชินากร01-06-14-000004.pdf06/01/200705/21/20099i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
81expression of recombinant vapA protien's B-cell epitope of Rhodococcus equiกรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, M.Sc.ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-05-000001.pdf06/05/200004/30/20021i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
82Cloning and expression of 18-kDa cytoplasmic protein of Brucella canis for immunological diagnosisนรุตม์ ทะนานทอง, M.Sc.ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-05-000002.pdf06/05/200006/25/20021i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
83Study of Endogenous Retrovirus (ev -21) DNA Band in Chicken จุฑารัตน์ จันทบูรณ์, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-07-000001.pdf06/09/199706/29/20012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
84ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของพีช [Prunus persica (L.) Batsch.] และเนคทารีน [Prunus persica Var. nectarica] บนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย Genotype X environment interaction in peaches [Prunus persica (L.)Batsch.] and nectarines [Prunus persica var. nectarica] on the Highland of Northern Thailandสุทิน พรหมโชติ, M.Sc.อุณารุจ  บุญประกอบ01-06-02-000002.pdf06/09/199806/25/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
85การจำแนกระดับชีววิทยาโมเลกุล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อสาเหตุโรคกอตะไคร้และใบขาวของอ้อยMolecular Identification of Genetic Relation between the Causal Agent of Sugarcane Green Grassy Shoot and White Leaf Diseasesธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, M.Sc.สิริภัทร์ พราหมณีย์ 01-06-03-000001.pdf06/09/199804/30/20025i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
86อัตราซ้ำของลักษณะคุณภาพผลที่สำคัญของฝรั่ง Repeatability on Important Fruit Traits in Guava (Psidium guajava L.) เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, M.Sc.อุณารุจ  บุญประกอบ01-06-02-000001.pdf06/09/199806/25/20027i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
87Polymorphism and structural protein expression of classical swine fever virusไพรัช ทองงาม, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-07-000004.pdf06/07/199909/16/20021i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
88Cloning and expression of major structural protein gene of White Spot Syndrom Virus (WSSV) in black tiger shrimp (Penaeus monodon)สิริลักษณ์ เจริญผล, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-07-000006.pdf06/05/200009/16/20021i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
89การโคลนและการหาลำดับเบสของยีนที่ตอบสนองต่อความเครียดจากสภาวะความเค็มในอ้อยCloning and Sequencing of Gene Responding to Salt Stress in Sugarcaneวรัญญา สีกัน, M.Sc.สิริภัทร์ พราหมณีย์ 01-06-03-000002.pdf06/09/199806/27/20031i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
90การถ่ายยีนในละหุ่ง Transformation in castorวัชระ วันลักษณ์, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-02-000006.pdf06/09/199806/27/20034i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
91Identification of early phase infection of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) with recombinant proteinบุญญา ปิ่นมี, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-07-000003.pdf06/07/199909/16/20025i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
92Producing of antibodies for detection of chicken anemia virus infectionจารุริน วณีสอน, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-07-000005.pdf06/07/199912/16/20025i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
93การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ร่วมกับเชื้อรา Gliocladium sp. เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินโดยชีววิธี Integrated application of Tricoderrma spp. And Gliocladium sp. For biological control of soilborne plant pathogenic fungi.เกรียงศักดิ์ แสงศรีดำ, M.Sc.จิระเดช แจ่มสว่าง01-06-02-000007.pdf06/05/200006/27/20037iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
94อนุกรมวิธานของเฟิร์นบริเวณป่าเต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรีTaxonomy of Ferns in Tao Dam Forest, Kanchanaburi Provinceธีระพล วงศ์ถาวร, M.Sc.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์01-06-03-000003.pdf11/01/199803/14/20037iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
95การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไคติเนสได้สูง และการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. Selection of high cellulase and chitinase producing isolates of Trichoderma spp. and the evaluation of control efficacy against Pythium aphanidermatum (Edson) FITZPวารุณี มณีนาค, M.Sc.จิระเดช แจ่มสว่าง01-06-02-000008.pdf06/05/200006/27/20037iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
96การศึกษาสัณฐานวิทยาการผสมเกสรเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มการติดผลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และเขียวเสวยMorphological Study of Pollination to Increase Fruit Set of "Num Dok Mai" and "Khiew Sawoey" Mango (Mangifera indica L.) วรชาติ บริพันธ์ทวีนันท์, M.Sc.คณพล  จุฑามณี 01-06-03-000004.pdf11/01/199804/28/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
97จำนวนโครโมโซมของฝรั่งกลุ่มรับประทานผลสด กลุ่มแปรรูปและลูกผสมChromosome Number of Dessert Type, Processing Type Guava (Psidium guajava L.) and Their Hybridsอัญชลี ศรีสุวรรณ, M.Sc.อุณารุจ  บุญประกอบ01-06-02-000047.pdf06/07/199906/27/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
98-Identification of Molecular Markers Linked to Brown Planthopper Resistance in Rice (Oryza sativa L.)จิรพงศ์ ใจรินทร์, M.Sc.อภิชาติ วรรณวิจิตร01-06-02-000004.pdf10/26/199911/21/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
99การใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมเป็นเครื่องมือในการติดตามศึกษาการแข่งขันการเกิดปมของไรโซเบียมในถั่วเหลืองUsing genetic marker as a tool to study nodulating competition of Rhizobium in soybeanเพชรดา เจริญมิตร, M.Sc.ชวลิต ฮงประยูร01-06-02-000009.pdf06/07/199912/16/20022i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
100การสร้างจีโนมิคดีเอ็นเอไลบรารีขนาดโมเลกุลใหญ่ การหาระยะทางทางกายภาพ และการทำ chromosome walk เพื่อแยกสกัดยีนต้านทานโรคใบไหม้ในมะเขือเทศThe Construction of Large-fragment Genomic DNA Library, Determination of the Physical Distance and Chromosome Walking for Cloning a Late Blight Resistance Gene in Tomatoราตรี บุญเรืองรอด, M.Sc.จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-02-000016.pdf06/05/200006/28/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
101การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์สำหรับปลาดุกอุยและการประยุกต์เพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรDevelopment of Microsatellite Primers for Clarias macrocephalus and their Applications to Population Genetic Studiesศรีจรรยา สุขมโนมนต์, M.Sc.สุภาวดี พุ่มพวง01-06-04-000005.pdf06/07/199906/27/20032i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
102รูปแบบไอโซไซม์ของอ้อยที่ได้รับสภาวะขาดน้ำในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและโรงเรือนIsozyme Patterns of Water Stress Sugarcane Clones under Tissue Culture and Green House Conditionsวารีย์ เวรวรณ์, M.Sc.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน01-06-02-000014.pdf06/05/200006/10/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
103การงอกและการเจริญเติบโตของเอมบริโอพืชในสกุล Prunus ที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเอมบริโอ Germination and growth of immature embryo in genus Prunus by embryo culture techniqueนงลักษณ์ จีนกูล, M.Sc.อุณารุจ  บุญประกอบ01-06-02-000003.pdf06/07/199906/27/20033i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
104การตรวจสอบอ้อยที่ทนทานต่อ PEG ในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อEvaluation of Sugarcane (Saccharum spp.) Tolerant to PEG under in vitro Conditionธเนศ เรืองจินดา, M.Sc.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน01-06-02-000013.pdf06/05/200004/28/20043i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
105การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica L.) เพื่อผลิตสาร plumbaginHairy Root Culture of Plumbago indica L. for Plumbagin Productionสุภาภรณ์ ธาตรีโรจน์, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-02-000018.pdf06/05/200006/10/20044i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
106การผลิตฮอร์โมนจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) โดยเชื้อราเวสิคูลาร์- อาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาในต้นกล้ามะละกอSynthesis of Gibberrellic Acid (GA3) by Vesicular- Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Papaya Seedlingดวงใจ วัยเจริญ, M.Sc.ธงชัย มาลา01-06-02-000019.pdf10/26/200011/26/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
107การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมต้านทานต่อสารกลูโฟซิเนท Selection of Hybrid Maize Varieties for Glufosinate Resistanceจำเนียร ชมภู, M.Sc.ทศพล  พรพรหม01-06-02-000011.pdf10/26/200010/15/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
108การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากผิวพืชในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกScreening and Application of Phylloplane Microorganisms for the Control of Colletotrichum spp. Causing Anthracnose of Chilliจิรัสสา มีกลิ่นหอม, M.Sc.วรรณวิไล อินทนู01-06-02-000017.pdf06/05/200002/16/20047i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
109การใช้ราย่อยลิกนินในการผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อย ใบสัปปะรด และปอสา โดยวิธีทางชีวภาพApplications of Ligninolytic Fungi for Biopulping of Bagasse, Pineapple Leaves and Paper Mulberryกัลยวัต พรสุรัตน์, M.Sc.มาลี ศรีสดสุข01-06-03-000005.pdf06/09/199806/27/20037ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
110การคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนทSelection of Glufosinate Resistance in Sugarcaneกัญญาวัฒน์ สิริเวชพันธุ, M.Sc.ทศพล  พรพรหม01-06-02-000010.pdf06/07/199906/27/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
111การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการคัดแยกพันธุ์อ้อยทนทานต่อสารไกลโฟเสทและพาราควัท Study of Suitable Methods for Screening Glyphosate and Paraquat Tolerance in Sugarcane มัณฑนา สุริยวงศ์พงศา, M.Sc.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน01-06-02-000012.pdf06/07/199911/26/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
112การสร้างมะเขือเทศสายพันธุ์คู่แฝดที่มียีนควบคุมความต้านทานโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียConstruction of Near Isogenic Lines (NILs) Containing Bacterial Wilt Resistance QTLs in Tomatoณัฏยา ศรีสวัสดิ์, M.Sc.จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-02-000015.pdf06/05/200006/10/20047i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
113การสกัดสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากน้ำเลือดของหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri (Sowerby, 1871) และหอยตะโกรมกรามดำ Crassostrea iredalei (Faustino, 1932)Isolation of antimicrobial substance from the hemolymph of Crassostrea belcheri (sowerby,1871) and Crassostrea iredalei (Faustino, 1932)อรนุช ปรางทอง, M.Sc.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 01-06-04-000015.pdf06/05/200011/26/20038iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
114ความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลากัด (Betta spp.) ในประเทศไทยโดยอาศัย Random Amplified Polymorphic DNAsGenetic Variation of Betta spp. in Thailand Revealed by Random Amplified Polymorphic DNAsชวิน ตันพิทยคุปต์, M.Sc.อุทัยรัตน์ ณ นคร01-06-04-000004.pdf06/07/199904/28/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
115การศึกษาเปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอระหว่างไก่ที่แสดงพฤติกรรมฟักไข่และไม่ฟักไข่ A Comparative Study of DNA Bands between Broodiness and Nonbroodiness in Hens จิราพร ปานเจริญ, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-02-000005.pdf06/05/200008/16/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
116การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถั่วฮามาต้าและหญ้ารูซี่Tissue Culture of Hamata (Stylosanthes hamata) and Ruzi (Brachiaria ruziziensis)ขนิษฐา บุรมย์, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-02-000020.pdf06/05/200011/26/20043i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
117การถ่ายพลาสมิด pCAMBIA 1301 เข้าสู่มะเขือเทศโดยใช้ Agrobacterium rhizogenes 'K599'Transformation of pCAMBIA 1301 to Tomato via Agrobacterium rhizogenes 'K599'สุกัลยา ศิริฟองนุกูล, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-02-000022.pdf06/05/200006/30/20054i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
118องค์ประกอบบางประการของระบบภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon, Fabricius) ที่ระยะต่าง ๆSome Components of Humoral Immune System in Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon, Fabricius) at Various Stagesทวีศักดิ์ ศรีชนะ, M.Sc.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 01-06-04-000001.pdf11/01/199910/20/20046i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
119การสร้าง indole-3-acetic acid (IAA) โดยเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา (VAMF) ในต้นกล้าส้มThe Synthesis of Indole-3-Acetic Acid (IAA) by Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Fungi (VAMF) in Citrus Seedlingพิชิต ราชแบน, M.Sc.ธงชัย มาลา01-06-02-000021.pdf06/05/200001/17/20057iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
120การผลิตกรดอินทรีย์ และประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต โดยเชื้อราเวสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาที่เจริญร่วมกับข้าวโพด (Zea mays L.)Organic Acids Production and Phosphate Solubilizing Effectiveness of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associated with Maize (Zea mays L.)วชิราภรณ์ เรือนแป้น, M.Sc.ธงชัย มาลา01-06-02-000023.pdf10/26/200004/28/20057iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
121การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียทางทะเลที่ผลิตเอนไซม์ไคติเนสIsolation and Selection of Marine Bacteria Producing Chitinaseอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, M.Sc.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 01-06-04-000006.pdf06/05/200006/14/20059iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
122การศึกษาความแตกต่างของยีนที่แสดงออกในพริกพันธุ์ต้านทานและอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนสเมื่อกระตุ้นด้วยเชื้อ Colletotrichum capsici ด้วยเทคนิค differential displayIdentification of Differentially Expressed Gene in the Interactions of Resistant and Susceptible Pepper Cultivars with Colletotrichum capsici Using Differential Display Techniqueวงเดือน สุวรรณชาติ, M.Sc.พัชรา โพธิ์งาม01-06-02-000024.pdf06/09/199806/25/20021i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
123-Genetic Diversity of Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis Verdc. (Yardlong Bean) and Related Vigna Species ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์, M.Sc.อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000048.pdf11/01/200101/16/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
124-Cloning and expression of an Antigenic Domain of Glycoprotein gE of Pseudorabies Virus in Escherichia coli and Its Application for Serological Assay สมเกียรติ พันธ์ธรรม, M.Sc.ธีระ รักความสุข01-06-01-000049.pdf11/01/200111/26/20031i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
125การโคลนยีนโปรตีนห่อหุ้มของเชื้อไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดในประเทศไทย Complementary DNA Cloning of Maize Dwarf Mosaic Virus Coat Protein Gene in Thailand เอื้อมขวัญ จันเต็ม, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000036.pdf06/01/200106/28/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
126-Ecological Significance and Isozyme Patterns of Aedes aegypti (L.), a Vector of Dengue Fever in Thailandโสมวรรณ เนตรถนอมศักดิ์, M.Sc.พงศ์เทพ อัครธนกุล 01-06-02-000027.pdf06/07/199905/17/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
127การถ่ายยีนในถั่วลิสงโดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและไม่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Transformation of Peanut using Tissue Culture and Non-tissue Culture Technique ศราวรรณ ธนศิลป์, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000029.pdf06/01/200106/10/20043i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
128ระบบการถ่ายยีนที่เหมาะสมสำหรับถั่ว Stylosanthes hamata พันธุ์ Verano Optimization of Transformation System for Stylosanthes hamata cv. Verano กิริยา สังข์ทองวิเศษ, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000016.pdf06/01/200106/10/20044i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
129-Transformation of the ipt-type MAT Vector to Produce Marker-free Transgenic Tomato น้ำทิพย์ ทองนาค, M.Sc.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000024.pdf06/01/200104/28/20044i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
130การถ่ายยีนบางส่วนของ antisense inrertase เข้าสู่อ้อยTransformation of Truncated Antisense Invertase into Sugarcaneปัทมา ศรีน้ำเงิน, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-02-000025.pdf06/07/199906/27/20034i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
131การแยกเชื้อและตรวจสอบเชื้อไวรอยด์ในมะเขือเทศIsolation and Detection of Viroids in Tomatoดารุณี ปุญญพิทักษ์, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-02-000028.pdf06/05/200006/28/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
132-A Prevalence Survey of Babesia canis in Stray Dogs in Bangkok using PCR Technique กัญจน์ แก้วมงคล, M.Sc.ธีระ รักความสุข01-06-01-000045.pdf11/01/200111/26/20035i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
133การพัฒนาชุดไพรเมอร์จำเพาะสำหรับตรวจ Colletotrichum spp. บนเมล็ดพริกDevelopment of Specific Primers for the Detection of Colletotrichum spp. on Pepper Seeds หทัยชนก คงแก้ว, M.Sc.มาลี ณ นคร01-06-02-000030.pdf06/05/200001/16/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
134การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับการวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงProduction of Monoclonal Antibody for Diagnosis of Cucumber Mosaic Virusมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-02-000029.pdf06/05/200006/28/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
135การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR Development of Detection Methodology for Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Fungi (VAMF) in Roots of Soybean by PCR Technique พนิดา ปรีเปรมโมทย์, M.Sc.ธงชัย มาลา01-06-01-000026.pdf06/01/200106/10/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
136การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อ Ralstonia solanacearum ไบโอวาร์ 4 ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค Pulsed-Field Gel Electrophoresis Genomic Fingerprinting of Ralstonia solanacearum biovar 4 in Thailand by Pulsed-Field Gel Electrophoresis ปทุมพร พุทธา, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000047.pdf11/01/200106/28/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
137-Isolation and Characterization of 1- Aminocyclopropane -1- Carboxylate (ACC) Oxidase Genes in Carica papaya Fruit อรวรรณ คำดี, M.Sc.ปาริชาติ เบิร์นส 01-06-01-000034.pdf06/01/200111/26/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
138กรณีศึกษา: ผลของสารเจือจางน้ำเชื้อและสารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็งชนิดต่างๆ ต่อ viability และ acrosome integrity ของเซลล์อสุจิช้างเอเชีย (Elephas maximus) ภายหลังการอุ่นละลาย A Case Study: Effect of Semen Extenders and Cryoprotectants on Post-thawed Viability and Acrosome Integrity of Asian Elephant (Elephas maximus) Spermatozoa นิกร ทองทิพย์, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000025.pdf06/01/200111/26/20038iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
139-Vector Abundance and Population Structure of Aedes albopictus (Skuse),Vector of Dengue in Thailandสถาพร หุ่นท่าไม้, M.Sc.พงศ์เทพ อัครธนกุล 01-06-02-000026.pdf06/07/199906/28/20048i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
140-expression of ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) Gene in Thai Cassava During Tuberous root Development กัญญาภรณ์ นกน้อย, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000015.pdf06/01/200106/30/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
141-Effect of Site-directed Mutagenesis of the ORF2 and Coat Protein Gene on the Replication of Rice Tungro Bacilliform Virus-Chainat Isolate พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, M.Sc.บุญญานาถ นาถวงษ์01-06-01-000027.pdf06/01/200104/28/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
142ความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมในจีโนมสายที่ 5 และสายที่ 8 ของไวรัสโรคใบหงิกข้าวในประเทศไทย Diversity of Nucleotide Sequences of Genomic Segments 5 and 8 of Rice Ragged Stunt Virus in Thailand สุชาดา ปัฐยาวัติ, M.Sc.บุญญานาถ นาถวงษ์01-06-01-000031.pdf06/01/200111/26/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
143ลักษณะลายพิมพ์จีโนมิคดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ไบโอวาร์ 3 ในประเทศไทยโดยเทคนิค Pulsed-Field Gel Electrophoresis Genomic DNA Fingerprinting of Ralstonia solanacearum Biovar 3 in Thailand by Pulsed-Field Gel Electrophoresis ทิพวรรณ กันหาญาติ, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000023.pdf06/01/200101/17/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
144-Development of Molecular Markers for Resistance to Anthracnose in Capsicumชัชมาศ กาญจนอุดมการ, M.Sc.อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000021.pdf06/01/200111/26/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
145การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP ที่ใช้บ่งชี้ลักษณะตอบสนองต่อช่วงแสงของถั่วนิ้วนางแดง (Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi) Identification of AFLP Markers Linked to Photoperiod Response in Rice Bean (Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi) อุไรวรรณ หมุนเวียน, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000035.pdf06/01/200108/16/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
146การคัดเลือกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ทนดินเนื้อปูนโดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ In Vitro Selection Technique of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Resistance to Calcareous Soil สุบิน หินจันทร์, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000032.pdf06/01/200106/30/20053ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
147อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สและพลังงานศักย์ของน้ำในใบมะละกอพันธุ์แขกนวลต้นตัวเมียและต้นสมบูรณ์เพศ Leaf Gas Exchange and Water Potentials of Female and Hermaphrodite Papaya (Carica papaya var. Khaeg Nuan) คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, M.Sc.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000019.pdf06/01/200111/26/20047i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
148การผสมสายพันธุ์กลายของเชื้อรา Trichoderma harzianum (Rifai) ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Phytophthora parasitica (Dastur) โดยวิธีการรวมโพรโทพลาสต์ Hybridization of the Mutant Strains of Trichoderma harzianum (Raifai) Antagonistic to Phytophthora parasitica (Dastur) by Protoplast Fusion เคลือวัลย์ ดาวงษ์, M.Sc.จิระเดช แจ่มสว่าง01-06-01-000020.pdf06/01/200103/05/20057iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
149ลักษณะพื้นฐานทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในเซลล์ถั่วเหลืองต้านทานสารกลูโฟซิเนทBiochemical and Molecular Basis of Glufosinate-Resistance in Soybean Cell Lineณัฏฐินี โปรดเมธี, M.Sc.ทศพล  พรพรหม01-06-01-000046.pdf11/01/200106/30/20057i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
150อิทธิพลของไนเทรตและไบคาร์บอเนตที่มีผลต่ออาการคลอโรซีสจากการขาดธาตุเหล็กในยูคาลิปตัส Effect of Nitrate and Bicarbonate on Chlorosis Induced by Fe-Deficiency in Eucalyptus ศุภนีย์ อินทอง, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000030.pdf06/01/200103/30/20057ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
151-Assessment of Sperm Motility, Acrosomal Integrity and Heterologous In Vitro Fertilization Following Sperm Cryopreservation in the Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, M.Sc.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000018.pdf06/01/200104/28/20058iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
152คุณสมบัติทางชีวเคมีของฮีโมโกลบินของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่เกี่ยวข้องกับความสดของปลา Biochemical Properties of Hemoglobin of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Related to Fish Freshness เกรียงไกร ทองสาร, M.Sc.วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล 01-06-01-000017.pdf06/01/200106/03/20058iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
153-QTL Mapping for Leaf and Neck Blast Resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin Recombinant Inbred Linesอภิชาติ เนินพลับ, M.Sc.อภิชาติ วรรณวิจิตร01-06-02-000032.pdf06/01/200104/28/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
154การศึกษาตำแหน่งของยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งในข้าว Mapping of Quantitative Trait Loci Controlling Bacterial Blight Resistance in Rice ภมร ปัตตาวะตัง, M.Sc.ธีรยุทธ ตู้จินดา01-06-01-000028.pdf06/01/200111/21/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
155การติดตามยีนที่ควบคุมความทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กในถั่วเขียว Tagging of Gene Controlling Tolerance to Iron Deficiency in Mungbean ฐิตาภรณ์ ชาลี, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000022.pdf06/01/200111/21/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
156การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์ในปลากัด, Betta splendensDevelopment of Microsatellite Primer in the Siamese Fighting Fish (Betta splendens)สุดาวัลย์ ศรีไพโรจน์, M.Sc.อุทัยรัตน์ ณ นคร01-06-04-000009.pdf06/05/200006/27/20034i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
157การสกัดเพปโตนจากเครื่องในปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ โดยใช้แบคทีเรียกรดแลคติกThe Extraction of Peptone from Skipjack Tuna Viscera by Lactic Acid Bacteriaตรีสินธุ์ โพธารส, M.Sc.วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล 01-06-04-000003.pdf11/01/199906/27/20039iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
158-In vitro Study of Binding and Nicking Activities of the Replication-associated Protein of Tomato yellow leaf curl geminivirusลำพึง เรียงวงษ์, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-02-000034.pdf10/28/200104/28/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
159ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากัด (Betta splendens) จากโรงเพาะฟักในประเทศไทยGenetic Diversity of Hatchery Stocks of Siamese Fighting Fish (Betta splendens) in Thailandอ้อมเดือน มีจุ้ย, M.Sc.อุทัยรัตน์ ณ นคร01-06-04-000002.pdf06/07/199906/01/20031iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
160สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูสายพันธุ์พ่อแม่ (83-168 และพริกช่อ มข.) ลูกผสมตรง และลูกผสมสลับPhysiological Characteristics Evolution of pepper (Capsicum annuumL.)for Parental lines (83-168 and KKU cluster), F1 and F1 Reciprocalสุทิน หิรัญอ่อน, M.Sc.สิริกุล วะสี01-06-03-000006.pdf06/05/200105/17/20047i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
161การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อผลิตเอนไซม์ย่อยไคโทซานIsolation and Screening of Chitosanolytic Enzymes Producing Microorganismsสุธี วังเตือย, M.Sc.วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล 01-06-04-000008.pdf06/05/200011/26/20039iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
162-Cloning and Molecular Characterization of a-Amylase and b-Amylase in Thai cassava (Manihot esculenta Ctantz)ประดิษฐ์ เหล็งบำรุง, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000088.pdf11/01/200206/14/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
163การพัฒนาดีเอ็นเอมาตรฐานจากจีโนมไวรัสใบสีส้มข้าวสายพันธุ์ชัยนาทDevelopment of DNA Molecular Weight Standards from Genome of Rice Tungro Bacilliform Virus-Chainat Isolateสุภารัตน์ ปิ่นสุภา, M.Sc.บุญญานาถ นาถวงษ์01-06-01-000074.pdf06/01/200204/28/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
164-Genetics Diversity of Andrographis paniculata Wall.ex Nees as Revealed by Morphological Characters and Molecular Markersตถาพร ไม้สน, M.Sc.ยิ่งยง  ไพสุขศานติวัฒนา 01-06-01-000086.pdf11/01/200206/30/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
165-Parentage Testing in Dogs by Microsatellite Markers จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, M.Sc.ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000060.pdf06/01/200204/25/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
166-Development of Nuclear Gene DNA Based Markers for Population Genetic Analysis in Teak (Tectona grandis L.f.)จงกล เชื้องาม, M.Sc.Hugo Volkaert 01-06-01-000058.pdf06/01/200204/28/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
167การหาตำแหน่งของยีนควบคุมลักษณะน้ำหนักเมล็ดถั่วเขียวโดยการวิเคราะห์แบบ bulked segregant Tagging of Seed Weight Trait in Mungbean Using Bulked Segregant Analysis อรอุมา ตนะดุลย์, M.Sc.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ01-06-01-000076.pdf06/01/200204/28/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
168การหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายยีนเข้าสู่นิวเคลียสและคลอโรพลาสต์ของผักกาดหอมOptimization of Nuclear and Chloroplast Transformation System for Lettuce (Lactuca sativa L.) เพ็ญแข สำราญกุล, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000066.pdf06/01/200204/28/20054i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
169การตรวจสอบเอนไซม์บางชนิดในต้นแตงกวาที่ได้รับการชักนำด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum ให้ต้านทานต่อเชื้อรา Pythium aphanidermatumDetection of Some Enzyme Activities in Cucumber Seedlings Induced by Trichoderma harzianum for Resistance Against Pythium aphanidermatumดวงใจ เสรีไพบูลย์ทรัพย์, M.Sc.จิระเดช แจ่มสว่าง01-06-01-000061.pdf06/01/200204/28/20055iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
170วิธีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคต้นแห้งตายของขนุนและจำปาดะโดยเทคนิคพีซีอาร์ Detection of Bacteria Causal Agent of Branch Die-Back Disease of Jackfruit and Champedak by PCR Technique นิโลบล สุจสินธุ์, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-02-000035.pdf06/05/200102/15/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
171-Survey of Grapevine Yellow Speckle Viroid in Thailand ปัทมา หาญนอก, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000064.pdf06/01/200211/26/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
172การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อตรวจสอบเชื้อ Potato virus Y ของมันฝรั่ง Production and Evaluation of Monoclonal Antibody for The Detection of Potato virus Y in Potatoสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000071.pdf06/01/200206/30/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
173ตำแหน่งการจับของดีเอ็นเอบนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ Localization of DNA Binding Domain on the Coat Protein of Tomato Yellow Leaf Curl Virusอาทิตย์ วิมลทัศน์, M.Sc.เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์01-06-01-000078.pdf06/01/200204/28/20057i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
174-Biochemical and Molecular Basis of Glufosinate-Resistant Mungbean Cell Line อาทิตยา เป็งนวล, M.Sc.ทศพล  พรพรหม01-06-01-000079.pdf06/01/200206/30/20057i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
175-Evaluation of Seed Storage Protein of High Protein Soybeans Influencing by Nitrogen and Sulfur Supply นรินทร์ เรืองพานิช, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000063.pdf06/01/200206/30/20057i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
176-Molecular Aspects of Fenoxaprop-Resistant Chinese Sprangletop (Leptochloa chinensis L. Nees) ศุภธิดา ศิริสวัสดิ์, M.Sc.ทศพล  พรพรหม01-06-01-000070.pdf06/01/200211/26/20047i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
177ผลจากการแช่แข็งที่มีต่อเยื่อหุ้มเซลล์ อโครโซม และไมโตคอนเดรียของเซลล์อสุจิช้างเอเชีย หลังจากการอุ่นละลาย The Effect of Cryopreservation on Plasma Membrane, Acrosome Integrity and Mitochondria Activity of Post-Thaw Elephant (Elephas maximus) Spermatozoaมยุรฉัตร สอาดฤทธิ์, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000067.pdf06/01/200206/30/20058iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
178-Effects of Deltamethrin on Behavioral Responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)มณฑาทิพย์ คงมี, M.Sc.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ01-06-02-000033.pdf06/03/200206/30/20058i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
179ความหลากหลายของยีนฮีทช็อคโปรตีน 70 90 และยีนกลูโคคอร์ติคอยด์รีเซพเตอร์ ในโคพื้นเมืองไทย และโคนมลูกผสม Polymorphism of Heat Shock Protein (Hsp70, Hsp90) and Glucocorticoid Receptor (GR) Genes in the Thai Native and the Crossbred Dairy Cowsอุมาพร แพทย์ศาสตร์, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-01-000080.pdf06/01/200204/28/20058iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
180-The Studies of Antimicrobial Resistance, Plasmid Profiles, and Genotyping of Campylobacter jejuni Isolated from Chicken จณัญญา สุขเพสน์, M.Sc.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม01-06-01-000059.pdf06/01/200203/15/20059i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
181การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอด้วยวิธี Sequence-Tagged Site เพื่อตรวจสอบสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานหรืออ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalyptiDNA Markers for Cryptosporiopsis eucalypti Resistant/Susceptible Eucalypt Clone Selection using Sequence-Tagged Site Techniqueยุทธนา สิงห์ชะฎา, M.Sc.เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา 01-06-01-000091.pdf11/01/200206/05/20062ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
182การเพาะเลี้ยงออวุลที่ได้จากการผสมข้ามชนิดของ Lycopersicon esculentum x L. hirsutum และ L. esculentum x L. chilenseOvule Culture of Interspecific Crosses of Lycopersicon esculentum x L. hirsutum and L. esculentum x L. chilenseสุขุมาล หวานแก้ว, M.Sc.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล01-06-01-000073.pdf06/01/200209/15/20053i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
183การเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้เข็มขาวภายใต้สภาพทดลองและสภาพเยือกแข็ง Germplasm Preservation of Vanda lilacina Teijsm. & Binnend. under In Vitro Preservation and Cryopreservationสุรีย์พร พัฒนกิจโกศล, M.Sc.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน01-06-01-000075.pdf06/01/200206/05/20063i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
184การช่วยชีวิตเอมปริโอลูกที่ได้จากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (V. radiata (L.) Wilczek) ถั่วเขียวผิวดำ (V. mungo (L.) Hepper) และถั่วนิ้วนางแดง (V. umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงออวุลEmbryo Rescue of Interspecific Hybrids among Mungbean (V. radiata (L.) Wilczek), Black Gram (V. mungo (L.) Hepper), and Rice Bean (V. umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi) by Ovule Cultureธนพล ไชยแสน, M.Sc.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล01-06-01-000062.pdf06/01/200202/09/20063i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
185การถ่ายยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อการจำลองตัวของไวรัสใบหงิกเหลืองเข้าสู่มะเขือเทศโดยใช้ ipt-type MAT Vector Tomato Transformation with Rep Gene of Tomato Yellow Leaf Curl Virus Using ipt-type MAT Vector ภัทรพร ศุภปัญญาพงศ์, M.Sc.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000090.pdf11/01/200204/02/20064i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
186การถ่ายยีนเข้าสู่คลอโรพลาสต์ในยาสูบChloroplast Transformation in Tobaccoสินีธร สมสืบ, M.Sc.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 01-06-01-000072.pdf06/01/200206/01/20064i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
187การแสดงออกของทรานส์ยีนในมะละกอดัดแปรพันธุกรรมต้านทานไวรัสใบด่างจุดวงแหวน expression of Transgenes in Genetically Engineered-PRSV Resistant Papayaศิรประภา ปานจรูญรัตน์, M.Sc.สุพัฒน์ อรรถธรรม 01-06-01-000069.pdf06/01/200206/05/20064i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
188การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในการเพาะเลี้ยงไรแดงStudy on Bacterial Contamination in Culture Process of Water Flea (Moina macrocopa Straus) ปภัสสราภา ลม้ายศรี, M.Sc.นนทวิทย์ อารีย์ชน01-06-04-000007.pdf06/05/200006/05/20068iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
189การเพิ่มปริมาณโปรตีนและคุณค่าทางอาหารในฟางข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์โดยใช้จุลินทรีย์Increasing of Protein and Nutritive Value of Rice Straw for Animal Feed by Microbial Fermentationปาณิสรา สงครามมะลิ, M.Sc.มาลี ศรีสดสุข01-06-01-000089.pdf11/01/200211/21/20059i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
190การจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์เห็ดฟาง Molecular Phylogenetic and Gene Transfer in Paddy Straw Mushroom ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร, M.Sc.มาลี ศรีสดสุข01-06-01-000087.pdf11/01/200206/25/20071iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
191วิธีเคมีบำบัดเพื่อการกำจัด Cymbidium Mosaic Virus (CymMV) ในกล้วยไม้พันธุ์การค้าบางพันธุ์Chemotherapy for Cymbidium Mosaic Virus (CymMV) Elimination in Some Commercial Orchids อรอุสา ลอยทะเล, M.Sc.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 01-06-01-000077.pdf06/01/200211/22/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
192Cloning and expression of N1 Gene of Avian Influenza Virus อลงกต บุญสูงเนิน, M.Sc.ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000114.pdf06/01/200306/30/20056i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
193-Chloroplast Diversity and Phylogeny in Wild and Cultivated Rice (Oryza spp.)ศิริพร ช่วยแจ้ง, M.Sc.Hugo Volkaert 01-06-01-000107.pdf06/01/200311/21/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
194-expression Determination of Ethylene Signal Transduction Genes in Khaw Dok Mali 105 (KDML 105) Rice During Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV) Infectionญาดา มุขแจ้ง, M.Sc.ปาริชาติ เบิร์นส 01-06-01-000100.pdf06/01/200306/05/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
195การตรวจสอบเชื้อไวรอยด์ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Viroid Detection in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Seed Production Plantation in Northeast of Thailand ปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000101.pdf06/01/200311/21/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
196-Comparative Study of Adventitious and Storage Root Proteins Expressed During Root Development in Cassava ศิริพร เวชกระจ่าง, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000108.pdf06/01/200311/21/20057i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
197การเปรียบเทียบผลของการแยกเซมินอลพลาสมาออกจากน้ำเชื้อสด การเติมสารโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อแช่แข็งที่เตรียมเองเปรียบเทียบกับสารละลายเจือจางน้ำเชื้อแช่แข็งสำเร็จรูปต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุนัขหลังการแช่แข็ง Effect of Removal Seminal Plasma From Fresh Semen and Sodium Dodecyl Sulphate Adding in Formulated Extender Comparison to Commercial Extender on Frozen Semen Quality in Dogสิริวดี พรหมน้อย, M.Sc.เกษกนก ศิรินฤมิตร01-06-01-000109.pdf06/01/200311/21/20058iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
198-Behavioral Responses of Anopheles maculatus Group in Relation to Repellency Effects of Selected Insecticidesวิถี เหมือนวรณ์, M.Sc.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ01-06-02-000036.pdf06/02/200306/05/20068i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
199ความหลากหลายทางไมโครแซทเทลไลท์พันธุกรรมในประชากรกุ้งก้ามกรามจากโรงเพาะฟักและธรรมชาติ Microsatellite Genetic Variation of Hatchery and Wild Populations of Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii กัณฑรีย์ เจริญทวี, M.Sc.สุภาวดี พุ่มพวง01-06-01-000096.pdf06/01/200306/28/20071i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
200การโคลนยีนและสังเคราะห์โปรตีน NSs ของเชื้อ Capsicum Chlorosis virus สาเหตุโรคยอดไหม้ของถั่วลิสงในประเทศไทยCloning and expression of Non-Structural Protein (NSs) Gene of Capsicum Chlorosis virus Causing Peanut Bud Necrosis in Thailand สุรศักดิ์ ขันคำ, M.Sc.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 01-06-01-000113.pdf06/01/200306/28/20071i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
201การหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่วางตัวอยู่ใกล้ชิดกับยีนควบคุมความต้านทานต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่ของคู่ผสมระหว่างพันธุ์เชียงใหม่ 60 กับ GC10848 โดยวิธีการวิเคราะห์การกระจายตัวของลักษณะแบบรวมIdentificationof DNA Makers Linked to Gene Controlling Field Weathring Resistance in Soybean Cross CM60 x GC10848 by Bulk Segregant Analysisปุณยวีร์ เดชครอง, M.Sc.ประภา ศรีพิจิตต์01-06-02-000037.pdf06/03/200209/15/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
202ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมาย AFLP และยีนที่ควบคุมการทนต่อการขาดธาตุเหล็กในถั่วเขียว The Association between AFLP Markers and Gene Controlling Tolerance to Iron Deficiency in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)รัตนากร กฤษณชาญดี, M.Sc.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000104.pdf06/01/200301/15/20072i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
203การอนุรักษณ์เชื้อพันธุกรรมของกล้วยสายพันธุ์ FHIA-03 ในหลอดทดลองIn vitro Germplasm Conservation of Banana Clone FHIA-03วาสนา ใจกล้า, M.Sc.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน01-06-01-000105.pdf06/01/200311/22/20063iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
204การตรวจสอบทางอิมมูโนวิทยาโดยใช้โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนห่อหุ้มกรดนิวคลีอิคแบบลูกผสมของเชื้อทอสโพไวรัสImmunological Detection by Using Polyclonal Antibodies Against Recombinant Nucleoproteins of Tospovirusสุภาวิณี ปานสอาด, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000112.pdf06/01/200306/28/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
205การสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยใช้เทคนิค Expressed Sequence Tags (ESTs) ในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกรามปกติและกุ้งที่ได้รับเบต้า-กลูแคนในอาหารImmune-related Gene Discovery by Expressed Sequence Tags (ESTs) Analysis in Normal and B-glucan Stimulated Hemocytes of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man) เสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง, M.Sc.ประพันธ์ศักดิ์  ศีรษะภูมิ 01-06-04-000012.pdf06/02/200306/28/20076i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
206อิทธิพลของสารทุติยภูมิจากเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกEffects of Secondary Metabolites from Trichoderma harzianum on Growth Inhibition of Colletotrichum gloeosporioides and Chilli Anthracnose Control ชมพูนุท บุญราชแขวง, M.Sc.จิระเดช แจ่มสว่าง01-06-01-000098.pdf06/01/200306/28/20077iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
207การประเมินลักษณะทางจีโนไทป์ของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสภายใต้สภาวะเครียดจากโซเดียมคลอไรด์Genotypic Evaluation in Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) under NaCl Stress ชุมพัณณี นาคศิริ, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000099.pdf06/01/200311/22/20067ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
208การคัดเลือกเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์นารินจีเนสและการปรับสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์Screening of Naringinase-producing Fungi and Their Optimizations for Naringinase Production กนกพรรณ ธรรมวัตร, M.Sc.ภัชราพร  วงศ์วิฑูรยาพร01-06-01-000095.pdf06/01/200306/28/20077iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
209ศักยภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการชักนำให้มะเขือเทศต้านทานต่อโรคราใบดำสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora fuligenaPotential of Trichoderma harzianum for Inducing Resistance in Tomato Against Black Leaf Mold Caused by Pseudocercospora fuligenaขวัญเนตร หินอ่อน, M.Sc.วรรณวิไล อินทนู01-06-01-000097.pdf06/01/200306/28/20077iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
210ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอม โจ Leaf Photosynthetic Potential and Diurnal Gas Exchange of Dendrobium Sonia 'BOM JO' พรรณี ชื่นนคร, M.Sc.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000103.pdf06/01/200306/28/20077i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
211ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบปาล์มน้ำมันระหว่างสายต้นที่ได้จากเนื้อเยื่อและต้นที่ได้จากเมล็ด Leaf Photosynthetic Potential of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) : A Comparison between Trees from Tissue Culture and Seed พรชัย ไพบูลย์, M.Sc.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000102.pdf06/01/200306/28/20077i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
212การศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะปริมาณกรดไฟติกในเมล็ดถั่วเขียวInheritance of Phytic Acid Content in Seed and Seedling of Mungbean (Vigna radiata(L.) Wilczek) อุทุมพร สมพงษ์, M.Sc.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000119.pdf11/01/200311/22/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
213การศึกษาคุณลักษณะโปรตีนด้านแบคทีเรียจากหอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheriCharacterization of Antibacterial Proteins from Crassostrea belcheriวิราวรรณ นุชนารถ, M.Sc.สุภาวดี พุ่มพวง01-06-01-000106.pdf06/01/200311/22/20068iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
214การถ่ายทอดเชื้อนิวคลีโอโพลี่ฮีโดรไวรัสจากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกของไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง Bombyx mori (Linn.)(Lepidoptera: Bombycidae)Vertical Transmission of Nucleopolyhedrovirus in Thai Mulberry Silkworm, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae)สิรินดา คำน้อย, M.Sc.ทิพย์วดี อรรถธรรม01-06-01-000111.pdf06/01/200311/20/20075iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
215การใช้วิตามินซีเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)Application of Vitamin C as Immunostimulant in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) พชรวดี เลาหะมงคลรักษ์, M.Sc.นนทวิทย์ อารีย์ชน01-06-04-000011.pdf06/02/200306/05/20066i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
216-Cloning and expression of ORF7 Gene of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus พิชาน เทวีทิวารักษ์, M.Sc.เกษกนก ศิรินฤมิตร01-06-01-000127.pdf06/01/200406/28/20071i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
217การแยกความแตกต่างของเชื้อ Erwinia carotovora สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคเน่าและของผัก กับ สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคต้นแห้งตายของขนุน ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิค เอเอฟแอลพีDifferentiation of Erwinia carotovora Strins Isolated from soft Rot of Vegetable Crops and Die-Back Disease of Jackfruits by AFLP Fingerprintionวัฒนิกร เทพโพธา, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-02-000038.pdf06/02/200306/28/20072i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
218การถ่ายยีน VP1ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่หญ้ารูซี่โดยใช้อะโกรแบคทีเรียมTransformation of VP1 Gene of Foot and Mouth Disease Virus into Ruzi Grass (Brachiaria ruziziensis) via Agrobacterium สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000131.pdf06/01/200406/28/20074i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
219การใช้เทคนิค PCR-SSCP เพื่อตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีนคาร์เทปซินดี และยีนไวเทลโลเจนนิน ทู ในไก่Use of a PCR-Single Strand Conformation Polymorphism (PCR-SSCP) for Detection of a Point Mutation in Chicken Cathepsin D and Vitellogenin II Genes กุลสุดา ชมวิศรุตกุล, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-01-000124.pdf06/01/200406/28/20075iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
220การประเมินผลกระทบของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อระบบนิเวศของเชื้อแบคทีเรียบริเวณรากพืช Assessing the Effects of Transgenic Papaya on the Ecology of Rhizosphere Bacteria กษมา ชูสังข์, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000123.pdf06/01/200406/28/20077i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
221-Population Studies of the Anopheles minimus Complex, Vector of Malaria in Thailand: Genetics and Behavioral Aspects พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ , M.Sc.พงศ์เทพ อัครธนกุล 01-06-02-000039.pdf06/01/200406/28/20078i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
222การสกัดและวิเคราะห์สารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจากกะเพราแดง (Ocimum scanctum Linn.) โดยใช้อินเตอร์ลิวคิน-2 เป็นดัชนีในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันExtraction and analysis of immunostimulant from red holy basil (Ocimum scanctum Linn.) by using interleukin-2 as an index for immunological functionสรรชัย จันทะจร, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000129.pdf06/01/200406/28/20078i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
223การเปรียบเทียบลำดับเบสของจีโนมเชื้อไวรัสใบด่างจุดประข้าวโพดไอโซเลตของประเทศไทย Genome Sequence Comparison of Maize chlorotic mottle virus of Thai Isolates จิราภรณ์ ปอสูงเนิน, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000125.pdf06/01/200411/20/20071i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
224ผลของแบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อเลี้ยงปลาต่อการยับยั้งเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus) Effect of Bacteria Isolated from Fish Culture Ponds on Inhibition of Streptococcus agalactiae, the Pathogenic Bacteria in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) ปวีณา เกษมสินธุ์, M.Sc.กนกวรรณ รมยานนท์01-06-01-000126.pdf06/01/200411/20/20074i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
225ผลของแบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อเลี้ยงปลาต่อการยับยั้งเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)Effect of Bacteria Isolated from Fish Culture Ponds on Inhibition of Streptococcus agalactiae, the Pathogenic Bacteria in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) สุปราณี พึ่งแพง, M.Sc.ประพันธ์ศักดิ์  ศีรษะภูมิ 01-06-01-000130.pdf06/01/200411/20/20078i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
226การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของถั่วหรั่ง[Vigna subterranea (L.)Verdc.] โดยใช้เทคนิค AFLPGenetic Variability Study in Bambara Groundnut [Vigna subterranea (L.)Verdc.] Using AFLP Techniqueอัญชนา รอดรังนก, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-02-000040.pdf06/01/200411/22/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
227การคัดแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่สร้างแบคเทอริโอซินจากระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงามIsolation of Antimicrobial-Producing Lactic Acid Bacteria from Gastrointestinal Tract of Ornamental Fish ปรีชา ภูมิพื้นผล, M.Sc.พงษ์เทพ วิไลพันธ์01-06-04-000013.pdf06/02/200305/15/20078i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
228การพัฒนาชุดตรวจสอบภูมิค้มกันต่อโรค porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) ในสุกร Development of Immunological Test Kit for Detection of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) in Swine สุรศักดิ์ จิตตวิสุทธิกุล, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000169.pdf06/01/200511/20/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
229การศึกษาการจัดเรียงตัวของลำดับเบสและความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในช้างไทย Study of nucleotides arrangement and genetic diversity of mitochondrial DNA in Thai' s Elephants (Elephas maximus indicus)อุมาพร ใหม่แก้ว, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000171.pdf06/01/200511/20/20072iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
230Production of Non Starch Polysaccharide Hydrolase by Pleurotus ostreatus DOA 10 ณัฐฐา เพ็ญสุภา, M.Sc.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์01-06-06-000001.pdf06/01/200404/28/20089iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
231การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Eucalyptus camaldulensis โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์Genetic Diversity Analysis of Eucalyptus camaldulensis Using Microsatellite Markersฐิติพร สายมณี, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000118.pdf11/01/200304/28/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
232การตรวจสอบยีนไลโพโปรตีนความหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีเอสเอสซีพี Detection of Very Low Density Lipoprotein and Vitellogenin Receptor Gene in Chickens by SSCP Technique วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-01-000164.pdf06/01/200504/28/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
233กิจกรรมของเอนไซม์อะซิโทแลคเตทซินเธสในเซลล์อ้อยที่ผ่านการคัดเลือกให้ต้านทานสารอิมาซาเพอร์ Acetolactate Synthase Activity in Selected Imazapyr-Resistant Sugarcane Cells ภาคภูมิ ปัญญาดี, M.Sc.ทศพล  พรพรหม01-06-01-000159.pdf06/01/200504/28/20088i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
234จีโนมเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยสาเหตุโรคใบด่างแคระในข้าวโพดGenome of Sugarcane Mosaic Virus Causing Dwarf Mosaic Disease in Maizeวันวิสา ศิริวรรณ์, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000162.pdf06/01/200505/30/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
235ความผันแปรทางพันธุกรรมของจีโนมเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยในประเทศไทย Genetic Variation of Sugarcane Mosaic Virus Genomes in Thailand วิริยาพร ชัยวาณิชสกุล, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000163.pdf06/01/200506/27/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
236การผลิตแอนติบอดีและการตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวาAntibody Production and the Detection of Cucumber Green Mottle mosaic virus in Cucumber สุพจน์ ภูมิสุข, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000168.pdf06/01/200506/27/20085i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
237การแสดงออกของทรานส์ยีนในมะละกอดัดแปรพันธุกรรมต้านทานไวรัสใบด่างจุดวงแหวน Infectious Clones of Columnea Latent Viroid and Its Effects on Commercial Tomato Varieties ศศิประภา มาราช, M.Sc.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000186.pdf11/01/200506/27/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
238ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงโอโอไซต์สุนัขให้พัฒนาถึงระยะพร้อมปฏิสนธิ Factors Affecting In Vitro Maturation of Canine Oocyte ศิริญญา ศรีอัษฎาพร, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000187.pdf11/01/200506/27/20083iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
239การเหนี่ยวนำให้เกิดทริพลอยดีในกุ้งก้ามกราม Induction of Triploidy in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man,1879) นพดล ศรีสุกใส, M.Sc.อุทัยรัตน์ ณ นคร01-06-01-000138.pdf11/01/200406/27/20088iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
240การศึกษาเปรียบเทียบฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของฮีโมโกลบินในปลาดุก (Clarias batrachus) และปลาตะเพียน (Puntius gonionotus)The Comparison Studies of Phenotypes and Biochemical Properties of Hemoglobin in Walking Catfish (Clarias batrachus) and Common Silver Barb (Puntius gonionotus) คมสัน นามตะคุ, M.Sc.อาภัสสรา ชูเทศะ 01-06-01-000201.pdf06/01/200606/27/20086iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
241การตรวจหาความหลากหลายบริเวณโปรโมเตอร์ แอกซอน 1 และ 3'-นันโคดดิ้งของยีนไมโอจีนินในสุกรDetecting Polymorphism in Promoter Exon 1 and 3' non-coding Region of Myogenin gene in Porcine อัจฉรา เดชะศิริพงษ์, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-01-000193.pdf11/01/200506/27/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
242-Identification of Pathotypes of Chilli Anthracnose Caused by Colletotrichum capsici in Thailandปวีณา มนตรี, M.Sc.อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000142.pdf11/01/200306/27/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
243การแยกความแตกต่างของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิค Ultrathin-layer Isoelectric Focusing Varietal Identification of Sweet Corn Using Seed Protein Analysis via Ultrathin- Layer Isoelectic Focusing Technique ประกาย มานำ, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000141.pdf11/01/200406/27/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
244การใช้เทคนิคพีซีอาร์เพื่อตรวจหาเอนโดจีนัสรีโทรไวรัสในไก่ Using PCR Technique for Detection of Endogenous Retroviruses in Chickensนาวี ม่วงแขก, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-01-000153.pdf06/01/200506/27/20085i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
245การสร้างแผนที่ระดับโมเลกุลเพื่อหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนสจากพริก chinense 'PBC932'Molecular Mapping to Locate Anthracnose Resistance Genes Derrived from Capsicum chinense 'PBC932'นิภา ชื่นป้อม, M.Sc.อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000140.pdf11/01/200406/27/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
246การโคลนยีนไคติเนสของเชื้อรา Trichoderma harzianum เข้าสู่ยีสต์ (Pichia pastoris) และการประเมินประสิทธิภาพของสารกรองจากรีคอมบิแนนท์ยีสต์ในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของถั่วฝักยาว Cloning of Endochitinase Gene from Trichoderma harzianum into Yeast (Pichia pastoris) and Efficacy Evaluation of Recombinant Yeast Culture Filtrate for the Control of Yard Long Bean Damping-Offจิตติมา เอื้องกิตติกุล, M.Sc.วรรณวิไล อินทนู01-06-01-000180.pdf11/01/200506/27/20084iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
247-Cloning and Molecular Characterization of myo-inositol 3-phophate synthase and phytase from Mungbean (Vigna radiata (L) Wilczek) อรุณี วงษ์แก้ว, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000192.pdf11/01/200509/12/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
248การผันแปรทางสัณฐาน พันธุกรรม และการผลิตสาร plumbagin ของต้นที่พัฒนามาจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง Morphological Variation, Genetic Variation and Plumbagin Production of Plumbago indica L. Regenerated from Hairy Rootsชนากานต์ ลักษณะ, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000152.pdf06/01/200510/14/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
249การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตงโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี Development of Repid Test Kits for Detection of Cucumber mosaic virus by Immunochromatographic Techniqueศรีหรรษา มลิจารย์, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000165.pdf06/01/200511/21/20085i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
250ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ H3N2 ในประเทศไทยและการผลิตโปรตีนลูกผสม M1 Genetic Characterization of Swine Influenza Virus Subtype H3N2 in Thailand and Production of Recombinant M1 Proteinจินต์ภาณี ณ นคร, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000181.pdf11/01/200511/21/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
251-Mungbean Seed Storage Protein Profiles and Protein Subunit Determinationพรพรรณ ธีระวัฒนพงศ์, M.Sc.สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000184.pdf11/01/200511/21/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
252การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเจตมูลเพลิงแดงและเจตมูลเพลิงขาว โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการใช้สิ่งก่อกลายพันธุ์ Mutation Induction of Plumbago indica L. and P. zeylanica L. by Tissue Culture and Mutagenสายใจ ชูรัตนา, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000144.pdf11/01/200411/21/20083i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
253Detection of Gene Involving in Antimicrobial Substances Production from Pediococcus acidilactici KUB-L0026 by PCR Technique กฤษฎา สุธิตานนท์, M.Sc.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ01-06-06-000002.pdf06/01/200411/21/20085iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
254ความสัมพันธ์ทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์รับรองของไทย Phenotypic and Genetic Relationship in Indigenous Recommended Thai Soybean Varietiesอรชร โชติญาณวงศ์, M.Sc.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000132.pdf06/01/200403/13/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
255การถ่ายยีนโปรตีนเรืองแสงสีเขียวเข้าสู่พรรณไม้น้ำสกุล Cryptocoryne โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens The Transformation of Green Fluorescent Protein Gene into Cryptocoryne spp. via Agroaiterium tumefaciensนุชจรี ทัดเศษ, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000155.pdf06/01/200504/28/20094i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
256การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเจือจางน้ำเชื้อและสารป้องกันอันตรายจากการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาแบบแช่แข็งของไก่สามเหลือง The Comparison of the Effects of Extenders and Cryoprotectants on Frozen Semen Quality of Three-yellow Cocks (Gallus domesticus) วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000211.pdf06/01/200604/28/20093iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
257พื้นฐานทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์เซลล์อ้อยที่ต้านทานสารกำจัดวัชพืชอิมาซาเพอร์ Molecular Basis of Imazapyr-Resistant Sugarcane Cell Line นิศาชล เครื่องจันทร์, M.Sc.ทศพล  พรพรหม01-06-01-000154.pdf06/01/200504/28/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
258ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบผักโขม Leaf Phosynthetic Potential of Amaranth (Amaranthus tricolor)รุ่งนภา แก้วทองราช, M.Sc.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000185.pdf11/01/200505/29/20097i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
259Cloning and expression of Salvicin K and Antimicrobial Like Bacteriocin B Genes of Lactobacillus salivarius K4 กรรณิกา ทองขาว, M.Sc.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล01-06-07-000011.pdf06/01/200605/13/20091iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
260การสร้างความคงตัวทางพันธุกรรมในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองสายพันธุ์ไทย Establishment of Homozygous Line in Transgenic Tomato Resistant to Tomato Yellow Leaf Curl Thailand Virusทศพล เจริญเอม, M.Sc.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000205.pdf06/01/200606/16/20094i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
261การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Cymbidium Mosaic Virus และการตรวจสอบทางซีรัมวิทยา Production of Monoclonal Antibodies against Cymbidium Mosaic Virus and Serological Detectionวิภาวี ทองศรี, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000143.pdf11/01/200406/16/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
262การศึกษาคุณลักษณะของ Complementary DNA ของยีน Major Histocompatibility Complex Class Ia และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ในปลานิลCharacterization of Major Histocompatibility Complex Class I cDNA and Resistance Against Streptococcosis of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linneaus) สิตา พูนสวัสดิ์, M.Sc.นนทวิทย์ อารีย์ชน01-06-01-000188.pdf11/01/200506/16/20098i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
263การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริก Capsicum baccatum 'PBC80'Inheritance of Resistance to Anthracnose in Capsicum baccatum 'PBC80'พิชญภา มหาสุข, M.Sc.อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000157.pdf06/01/200506/16/20097i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
264-Characterization of EST-Linked Microsatellites and Centromere Mapping in Gϋnther's Walking Catfish Clarias macrocephalusจันทพิมพ์ สุกก้อนทอง, M.Sc.สุภาวดี พุ่มพวง01-06-01-000151.pdf06/01/200506/16/20092i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
265การศึกษาปริมาณอะฟลาท็อกซินชนิดบี 1 ในอาหารข้นและวัตถุดิบอาหารโคนมด้วยวิธีทินเลเยอร์โครมาโตกราฟฟีในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย Study on Aflatoxin B1 in Dairy Feed and Stuffs by Thin Layer Chromatography (TLC) in Western Part of Thailandอรรฒพร มณีกุล, M.Sc.ศศิธร นาคทอง01-06-01-000191.pdf11/01/200506/16/20098i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
266การถ่ายยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอทิลีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ปอมปาดัวร์โดยใช้เวกเตอร์ pMAT21Transformation of Ethylene-Related Genes into Dendrobium 'Pompadour' Using pMAT21 Vectorเบญจวรรณ สุวรรณเนตย์, M.Sc.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000209.pdf06/01/200606/16/20094i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
267-Discovery of Plant Hormone Signal Transduction Homologs in Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.)ปุ๋ม ปรีดากุล, M.Sc.Hugo Volkaert 01-06-01-000183.pdf11/01/200506/16/20091ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
268ผลของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชพื้นบ้านบางชนิดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างฮีสทามีนซึ่งคัดแยกได้จากปลาในกลุ่มสคอมบรอยด์Effect of Some Essential Oils and Indigenous Plant Extracts Against Histamine-forming Bacteria Isolated from Scombroid Fish  นงพงา แสงเจริญ, M.Sc.พงษ์เทพ วิไลพันธ์01-06-04-000016.pdf06/01/200706/16/20099iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
269-Population Genetics of Stable Fly, Stomoxys calcitrans (Linneaus) in Thailand กราญ์จนา ถาอินชุม, M.Sc.พงศ์เทพ อัครธนกุล 01-06-02-000048.pdf11/01/200606/16/20098iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
270-Molecular Epidemiology of Bartonella Species in Stray Cats Resided in Temples of Bangkok Areasเสาวลักษณ์ จิตตชุ่ม, M.Sc.สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000170.pdf06/01/200511/16/20095iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
271การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมทานตะวัน [Helianthus annuus L.] สายพันธุ์แท้โดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาร่วมกับเครื่องหมายเอเอฟแอลพี Study of Genetic Diversity Among Sunflower (Helianthus annuus L.) Inbreds Using Morphological Characteristics and Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)ลลิดา อาจสูงเนิน, M.Sc.บุบผา คงสมัย01-06-01-000210.pdf06/01/200611/16/20092i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
272Production of Fermented Soymilk Powder Containing Lactic Acid Bacteria by Spray Drying ปิยดา บำรุงนา, M.Sc.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ 01-06-06-000015.pdf06/01/200811/16/20099i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
273Morphology and Genetic Relationship of Selected Clones of Mango cv. Kiew Morakotทาริกา สุทรสม, M.Sc.วีณัน บัณฑิตย์01-06-09-000050.pdf11/01/200510/01/20071i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
274Identification of resistant gene Escherichia coli causing diarrhea in pre-weaned pigจิรพิพรรธ แพรไพศาล, M.Sc.ศุภมิตร เมฆฉาย01-06-09-000037.pdf07/01/200406/01/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
275Genetic diversity in a local rice cv. Muey Nawngพจนีย์ ศุภามงคล, M.Sc.ศันสนีย์ จำจด01-06-09-000038.pdf07/01/200405/01/20061i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
276Verietal identification of water lily by isozyme analysisสุพัตรา ปทุมเมือง, M.Sc.วีณัน บัณฑิตย์01-06-09-000015.pdf06/01/200105/01/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
277Phylogenic of the powdery midews in tribe Phyllactinieae in Northern Thailandวนิตดา วัฒนวรวิทย์, M.Sc.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ 01-06-09-000040.pdf07/01/200412/01/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
278Genetic Analysis of Native Silkworm, Nang Noi Srisakate 1 Variety by Random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reactionจารุวรรณ จันทรา, M.Sc.จิราพร  ตยุติวุฒิกุล 01-06-09-000020.pdf06/01/200201/01/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
279Differentiation of Rhizoctonia spp.causal agent of strawberry root rot disease, using DNA fingerprint techniqueไกรวุฒิ เกตุลอย, M.Sc.นุชนารถ จงเลขา01-06-09-000008.pdf11/01/200005/01/20022i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
280Identification of galanca by AFLP techniqueกฤษณา วงศ์ปัญญา, M.Sc.พิทยา สรวมศิริ 01-06-09-000029.pdf06/01/200309/29/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
281Comparison on mitochondrial DNA fingerprint for identification of Thai native silkworm varietiesกฤษณะ เรืองฤทธิ์, M.Sc.จิราพร  ตยุติวุฒิกุล 01-06-09-000007.pdf11/01/200003/01/20022i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
282Genetic variations among isolates of Trichoderma spp. from rhizosphere and biofungicide to control chilli fusarium wilt diseaseนฤมล แววคล้ายหงษ์, M.Sc.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล01-06-09-000046.pdf11/01/200502/01/20072i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
283Selection of Galanga Cultivars for producing anti-fungal agent by DNA fingerprint techniqueอรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, M.Sc.พิทยา สรวมศิริ 01-06-09-000006.pdf07/01/200010/01/20032i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
284Phylogenetic analysis of Colletotrichum spp. by DNA fingerprintingรัฐกร ศรีสุทธี, M.Sc.สรัญยา วัลยะเสวี 01-06-09-000032.pdf11/01/200311/01/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
285Identification genetic character and population related of rice gall midge (Orseolia oryzae Wood-Mason, dipetra : Cecidomyiidae) in Northern Thailandรัตติยา ชราพก, M.Sc.จิราพร  ตยุติวุฒิกุล 01-06-09-000039.pdf07/01/200402/09/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
286Characterization of inoculated endophytic N2-fixing bacteria in Dendrobium sp. plantlets tissue cultureวรยุวัน ชวนไชยสิทธิ์, M.Sc.สมพร ชุนห์ลือชานนท์01-06-09-000031.pdf06/01/200305/01/20063iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
287Response of strawberry to arbuscular mycorrhizal inoculation at farm levelบังอร แสนคาน, M.Sc.อำพรรณ พรมศิริ01-06-09-000003.pdf07/01/200005/01/20025iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
288Detection of Benzimidazole Resistance of Rose Anthracnose Pathogens Based on the Beta-Tubulin Gene Sequence Analysisลัดดาวัลย์ ผดุงโอษฐ, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000048.pdf11/01/200509/01/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
289Use of monoclonal antibody to competitive ELISA for determination milk progesterone of dairy cows rearing under hot and cold seasonsมัลลิกา กำภูศิริ, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000030.pdf06/01/200305/01/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
290Monoclonal antibodies production against for quantification Ochratoxin A in feedstuff by enzyme linked immunosorbent assayมนตรี ปัญญาทอง, M.Sc.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ 01-06-09-000004.pdf07/01/200004/18/20035i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
291Diagnosis and detection of Candidatus Liberobacter sp. Causing citrus huanglongbing diseaseอรอุมา เรืองวงษ์, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000033.pdf11/01/200309/01/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
292Characterization of Double – Stranded RNA in Trichoderma spp. Isolates from Chiangmai Provinceโสภา จอมอิ่น, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000049.pdf11/01/200509/01/20075iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
293Development of RT-PCR technique for detection of passion fruit virus diseasesสุดาพร ปุกแก้ว, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000022.pdf06/01/200205/01/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
294Determination of cow's milk progesterone by monoclonal antibodyสุรัติวดี ภาคอุทัย, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000016.pdf06/01/200110/01/20035i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
295Sexing of cow embryo by using monoclonal antibody to H-Y antigen and polymerase chain reactionวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000021.pdf10/01/200212/01/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
296Production of monoclonal antibodies for determination of egg yolk cholesterol from Japanese Quailปิยมาส ตัณฑ์เจริญรัตน์, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000009.pdf11/01/200005/01/20026i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
297Characterization of common wild rice populations from main rice growing regions of Thailandอดิเรก ปัญญาลือ, M.Sc.ศันสนีย์ จำจด01-06-09-000042.pdf11/01/200405/01/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
298Nitrogen-fixing efficiencyof diazotrophic endophytic bacteria in some Dendrobium speciesเฉลิม เนาว์แก้ว, M.Sc.สมพร ชุนห์ลือชานนท์01-06-09-000023.pdf11/01/200206/01/20057iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
299Comparative response to Boron in wheat and barleyจำเนียร วงษ์โม้, M.Sc.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม01-06-09-000001.pdf07/01/200009/01/20017i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
300Effective storage time of bioextracts and effects on some soil properiesมะลิวัลย์ แซ่อุ้ย, M.Sc.อำพรรณ พรมศิริ01-06-09-000011.pdf06/01/200109/30/20027i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
301Efficiency of soil microbes on phosphate solubilization and nitrogen fixation in compostนิศารัตน์ ทวีนุต, M.Sc.สมพร ชุนห์ลือชานนท์01-06-09-000002.pdf07/01/200005/01/20037iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
302Application of semi-purified botanical insecticide from Tacca and Indian long pepper in vegetable production.ปทุมพร ติยายน, M.Sc.พิทยา สรวมศิริ 01-06-09-000010.pdf06/01/200102/01/20037iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
303Efficiency of some microbes on potassium solubilization from feldspar and its availability for sugarcane growth.ปิยะมาศ โสมภีร์, M.Sc.สมพร ชุนห์ลือชานนท์01-06-09-000012.pdf06/01/200106/13/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
304Efficiency of crude extract from roots and leaves of Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash in controlling early blight disease of tomato.สมภพ ก๊วยศรีพงษ์, M.Sc.นุชนารถ จงเลขา01-06-09-000017.pdf11/01/200109/01/20037iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
305Relating boron deficiency and toxicity responses in wheat genotypesสุพรรณิการ์ พันชนะ, M.Sc.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม01-06-09-000014.pdf06/01/200104/01/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
306Effect of nitrogen on nitrogenous compound contents, growth and development of glory lilyวันเพ็ญ โลหะเจริญ, M.Sc.โสระยา ร่วมรังษี01-06-09-000005.pdf07/01/200004/01/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
307Genetics Polymorphism of MC4R Gene on Performance Traits in Indigenous Chickenพันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล, M.Sc.ศุภมิตร เมฆฉาย01-06-09-000047.pdf11/01/200507/01/20078i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
308Effect of gamma oryzanol in purple glutinous rice bran on immune response in male mice (Mus musculus)ธวัชชัย แถวถาทำ, M.Sc.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ 01-06-09-000019.pdf06/01/200210/15/20048i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
309Effective microorganism for agricultural and agroindustrial waste degradation and molecular techniques for identificationนันพนา จันทร์แก้ว, M.Sc.อำพรรณ พรมศิริ01-06-09-000024.pdf11/01/200201/01/20079iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
310Production of phytate-degrading enzymes for animal feedวิลาสินี เขียนนอก, M.Sc.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ 01-06-09-000013.pdf06/01/200105/01/20059i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
311Relationship Between Conception of Dairy Cows and Milk Estradiol on Day of Insemination Measured by ELISA Prepared from Monoclonal Antibodyรัชนีวรรณ เขจรวงศ์, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000028.pdf06/01/200303/01/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
312Effect of Monoclonal Antibody on Cytotoxic Reaction to Reduce Y – Chromosome Bearing Sperm inCharolais Bull Semenทฤษฎี คำหล่อ, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000064.pdf06/01/200709/24/20085iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
313Effects of Monoclonal Antibody Against Friesian Male Cattle Antigen on Cytotoxic Reaction of White Lamphun Cattle Spermศิริกร ดำรงศรี, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000059.pdf06/01/200702/01/20095iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
314Determination of genetic diversity classification of Acidovorax avenae subsp. Citrulli from cucurbits production areas in Northeast,Thailand by ARDRA techniqueประภาษ กาวิชา, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000006.pdf06/01/200010/01/20021i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
315Development of enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for Acidovorax avenae subsp. citrulli, the cause of fruit blotch of watermelon.ปัทมวรรณ มณีสุวรรณ, M.Sc.พิศาล ศิริธร01-06-08-000005.pdf06/01/200010/01/20025i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
316Improvement of polymerase chain reaction (PCR) based technique for detecting Ralstonia Solanacearum in soils, host plants, and weedsศรีนวล สุราษฎร์, M.Sc.วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์01-06-08-000007.pdf06/01/200008/01/20025i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
317Biology efficiency and genetic relationship of the sugarcane stem borer larval parasitoid Cotasia flavipes cameron (hymenoptera : bracinidae)สมคิด บุญครอง, M.Sc.ยุพา หาญบุญทรง   01-06-08-000002.pdf06/01/200010/01/20027iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
318Genetic variation of Ustilago Scitaminae SYD., the causal agent of sugarcane smut diseaseศิริลักษณ์ ลิละคร, M.Sc.พิศาล ศิริธร01-06-08-000008.pdf06/01/200010/01/20031i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
319Genetic diversity of Bacillus spp. from various sources and their antagonistic ability to some plant pathogensสุปรียา หมื่นกุล, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000003.pdf06/01/200010/01/20031iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
320Study on inheritance chilli pepper pungency using conventional and molecular techniquesสุนทร รัตนสุข, M.Sc.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร01-06-08-000009.pdf06/01/200010/01/20032i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
321Use of Colchicine to Overcome Cross Incompatibility Between Cultivated and Wild Species of Mungbeanปาริชาติ ไผผักแว่น, M.Sc.ประสิทธิ์ ใจศิล01-06-08-000001.pdf06/01/200006/11/20037i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
322Efficiency and characterization of Penicillium spp. and Metarhizium spp. infecting brown planthopper using molecular biology methodเบ็ญจมาศ ทรงพระ, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000004.pdf06/01/200012/31/20042iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
323Antiserum production for detection of Nosema bombycis N. causal agent of pebrine disease of silkworm Bombyx mori L.สุกานดา ภาภิรมย์, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000011.pdf11/01/200012/31/20045i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
324Detection of genetic variation in population of fresh water prawn (Macrobrachium rozenbergii deman)in Thailand and Mianmar Using DNA Fingerprint RAPD techniqueจอมสุดา ดวงวงษา, M.Sc.พรชัย จารุรัตน์จามร 01-06-08-000019.pdf11/01/200104/01/20032i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
325Polyphasic taxonomy of Streptomyces Spp., antagonistic to phytopsthogenic bacteriaอนันต์ วงเจริญ, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000025.pdf11/01/200111/01/20031iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
326Genetic diversity of peanut (Arachis hypogaea L.) Germplasms based on morphological traits and RAPD fingerprintมยุรี อบสุข, M.Sc.ดรุณี โชติษฐยางกูร01-06-08-000018.pdf11/01/200110/01/20032i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
327Molecular identification of entomopathogenic nematodes and theirs efficacyธารณี นาแสวง, M.Sc.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ 01-06-08-000023.pdf11/01/200111/01/20035iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
328Molecular detection and transmision of phytoplasma associated with sugarcane white leaf disease in insect vectorวรรณภา ฤทธิสนธิ์, M.Sc.ยุพา หาญบุญทรง   01-06-08-000024.pdf06/01/200111/01/20035i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
329DNA fingerprints of straw mushroom [Volvariella volvacea(Bull.Ex.Fr) Sing.] inThailandรพีพร หีบแก้ว, M.Sc.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000015.pdf06/01/200112/31/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
330Study on relationship of edible mushrooms based on morphological character and genetic information by using amplified ribosomal dna restriction analysis techniqueจิรยุทธิ์ คำขจร, M.Sc.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000021.pdf11/01/200111/01/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
331Selection of nile tilapia(Oreochromis niloticus) broodstock by RAPD techniqueศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม, M.Sc.พรชัย จารุรัตน์จามร 01-06-08-000013.pdf06/01/200112/31/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
332Efficiency and identification of Metarhizium spp. in the Northeast based on morphology and ITS1-5.5S-ITS2 rDNA sequenceอลงกต โพธิ์ดี, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000022.pdf11/01/200111/01/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
333Phenotype and DNA fingerprint characteristics of hybrid straw mushroomเพ็ญนภา โสใหญ่, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000016.pdf06/01/200103/01/20061i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
334Development of detection method for nosema bomby N.,A causal agent of pebrine disease in silkworm (Bombyx mori L.) using PCR techniqueมยุรี ลาวัลย์, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000014.pdf06/01/200103/01/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
335Detection of BoLa-DRB3 haplotype associated with clinical mastitis occurrence in diary cattle by PCR-RFLP and multi-primer PCRดวงนภา บัวใหญ่, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000032.pdf11/01/200206/01/20042i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
336Phenotypic and genotypic differentiation of Bacilluas spp. antagonistic to plant pathogensกฤติกา จันทรางศุ, M.Sc.พิศาล ศิริธร01-06-08-000028.pdf06/01/200209/01/20041iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
337Molecular genetics of Streptomyces spp. which inhibits the growth of bacteria Acidovorax avenae subsp. citrulli and fingus Didymella bryoniaeภัทรกร ภูริชินวุฒิ, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000034.pdf11/01/200209/01/20041iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
338Resolution of pungency inheritance in chilli pepper (Capsicum annuum) by molecular techniquesสุภาพร เข็มนาค, M.Sc.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร01-06-08-000036.pdf11/01/200205/01/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
339Identification of the Streptomyces, the antagonist of Acidovorax avenae subsp. citruli, causal agent of bacterial fruit blotchบรรจบ วันกิ่ง, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000030.pdf06/01/200205/01/20045iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
340Collection and identification of silkworm (Bombyx mori L.) diseases caused by bacteria using biochemical tests and molecular techniquesอรวรรณ ติตะปัญ, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000020.pdf11/01/200106/01/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
341Production of infectious bursal disease virus vaccine using continuous cell linesประภากร ทองนอก, M.Sc.วิชัย ลีลาวัชรมาศ 01-06-08-000033.pdf11/01/200206/01/20056i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
342Study of cold-shock proteins in Volvariella volvacea (BULL. EX. FR.) SING.รัตนาวดี โยธารักษ์, M.Sc.พรเทพ ถนนแก้ว 01-06-08-000035.pdf11/01/200205/01/20057iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
343Comparative study on the effect of slow freezing and vitrification methods on the quality of bisected dairy embryo for sex determination by PCRสหัส นุชนารถ, M.Sc.เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000027.pdf06/01/200204/01/20058iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
344Cloning of chitinase gene from Bacillus sp., The antagonistic to plant pathogensนิตยา สุขทวี, M.Sc.พิศาล ศิริธร01-06-08-000029.pdf06/01/200203/01/20061iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
345Detection of BoLA-DRB3 Alleles Associated With Tick-Born Disease Resistance in Dairy Cattleจักริน ศรีวโรทัย, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000052.pdf11/01/200305/30/20085i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
346Development of biomolecular method for race identification of Fusarium oxysporum f.sp lycopersici, a causal agent of Fusarium wilt of tomatoมนัสวี ฉายผาด, M.Sc.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000050.pdf11/01/200306/01/20052i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
347Transformation of dendrobium draconis RCHB.F and dendrobium miss Singapore with antisense ACCบุษกร หอมกระแจะ, M.Sc.สุมนทิพย์ บุนนาค01-06-08-000049.pdf11/01/200306/01/20054i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
348Genetic diversity of northern corn leaf blight pathogen (Exserohilum turcirum) from some maize fields in Northeast Thailandสุกัญญา มัคคะวินทร์, M.Sc.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 01-06-08-000042.pdf06/01/200310/01/20061i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
349Extracellular degrading enzymes, nucleotide sequence relationship of ITS1-5.8S-ITS2 of rDNA and chitinase gene cloning of Trichoderma spp.สุวิตา แสไพศาล, M.Sc.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000043.pdf06/01/200303/01/20061iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
350Development of specific primers detection of Acidovorax avenae subsp. citrulli bacterium in cucurbit seeds by BIO-PCR techniqueอัญชนา อินทรกำแหง, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000045.pdf06/01/200310/01/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
351Development of detection kit for cucumber green mottle mosaic virus in cucurbitsยุทธ ทนโม๊ะ, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000041.pdf06/01/200310/01/20065i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
352Potential of using infectious bursal disease virus produced in primary cell and newcastle disease virus produced in continuous cell line vaccine productionอภิลักษณ์ สลักคำ, M.Sc.วิชัย ลีลาวัชรมาศ 01-06-08-000044.pdf06/01/200303/01/20066i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
353Isolation of the potential lactic acid bacteria to develop the rapid malolactic fermentation process.เย็นจิตร ผดุงกิจ, M.Sc.คณิต วิชิตพันธุ์01-06-08-000051.pdf11/01/200310/01/20066iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
354Molecular and differential host identification of species and races of root-knot nematode(Meloidogyne) in Northeast Thailandสุดารัตน์ โชคแสน, M.Sc.อนันต์ หิรัญสาลี 01-06-08-000048.pdf11/01/200310/31/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
355General Characteristics, Molecular Marker and Production Under Controlled Conditions of Lin-Kwang and Sin-Cone Mushroomsอรอนงค์ อรุณลักษณ์, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000040.pdf06/01/200302/01/20082iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
356Study of White Leaf Disease Transmitted by Insect Vector Maisumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) in Several Varieties of sugarcaneนภสร แก้ววิเศษ, M.Sc.ยุพา หาญบุญทรง   01-06-08-000066.pdf11/01/200405/21/20087i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
357Use of morphological characteristics and PCR based marker for classification of genetic diversity in sesame (Sesamum indicum Linn.)ปูชากร ภูวเกตานนท์, M.Sc.จิรวัฒน์ สนิทชน 01-06-08-000054.pdf06/01/200410/01/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
358Line Clustering and DNA Marker Detecting in Thai Native Chicken by MicrosatellitesLine Clustering and DNA Marker Detecting in Thai Native Chicken by Microsatellitesปรัชญาพร เอกบุตร, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000060.pdf06/01/200410/01/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
359Ribosomal DNA sequences of Luminescent Mushroom and Effect of its Bioactive Conpound Against Root-Knot Nematode (Meloidogyne Incognit a Chitwood)สุรีย์พร บัวอาจ, M.Sc.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000056.pdf06/01/200410/01/20062iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
360Application of protenomics for study of protein structure and function drought tolerance in sugarcane clonesสุพรรษา กิจไธสง, M.Sc.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 01-06-08-000059.pdf06/01/200410/01/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
361Genetic transformation of sugarcane (Saccharum officinarum L.)cv.Phil 66-07 with Chitinase gene)รัตนา ขามฤทธิ์, M.Sc.สุมนทิพย์ บุนนาค01-06-08-000065.pdf11/01/200410/01/20074i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
362Selection of Green Catfish (Mystus nemurus) Broodstock by RAPD Techniqueสสุรี จารุจิต, M.Sc.นิสันต์ สัตยาศัย 01-06-08-000064.pdf11/01/200410/01/20072i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
363Diversity of the Family Ganodermataceae in Nam Nao and Phurua National Parksวรนนท์ พิเชฐสุนทร, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000061.pdf06/01/200410/01/20072iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
364อนุกรมวิธานเชิงสัณฐานและโมเลกุลของเห็ดผึ้ง (Boletes) ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและภูเรือMorphology and Molecular Taxonomy of Boletes from Nam Nao and Phu Ruae National Parksกรกช จันทร, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000055.pdf06/01/200402/01/20082iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
365ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุลและคุณค่าทางสมุนไพรของเห็ดน้ำผึ้งสยามMorphology, Molecular Biology and Their Applications of the Siam Honey Mushroomณัฒิยา พวงยี่โถ, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000063.pdf11/01/200402/01/20085iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
366Detection and Evaluation of Drought Tolerance Using ElLISA and Western Blotting-Techniquesนิศาชล แจ้งพรมมา, M.Sc.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 01-06-08-000078.pdf06/01/200505/30/20085i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
367Seasonal Effects on the Semen quality, Protein Profiles, and Level of HSP70 in Holstein Friesian Bullsสุรางคนา สุขเลิศ, M.Sc.สุภร กตเวทิน01-06-08-000072.pdf06/01/200502/01/20088iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
368Introgression of Rice Blast Resistance into the Rice Cultivar RD 6 Using Marker Assisted Selectionเชาวเลิศ ธีรอำพน, M.Sc.จิรวัฒน์ สนิทชน 01-06-08-000102.pdf06/01/200710/28/20082i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
369The Inhibition of Classical Swine Fever Virus in Cell Culture Using RNA Interference (RNAi)ศันศนีย์ สุพรรณคง, M.Sc.ภาวดี ภักดี 01-06-08-000070.pdf06/01/200502/19/20094i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
370Study on Cryopresrvation Technique for Direct Transfer of Dairy Cattle Embryos Sexing by PCRดำรงรักษ์ รักวงษ์, M.Sc.เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000058.pdf06/01/200402/19/20095iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
371Effect of Biopsy for Sexing and Vitrification Methods on Viability of Native Pig Embryosนริศรา สวยรูป, M.Sc.เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000073.pdf06/01/200506/11/20093iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
372Potential of Streptomyces spp. to Control Bacterial Wilt and Root Knot Diseases in Tomato and the Relationship Between Phenotype and Genetype for Antagonistic Capability Against Ralstonia solanacearumเมธาวี ธิมาศ, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000075.pdf06/01/200506/29/20097iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
373Study of Antibacterial and Antifungal from Leukocyte of Crocodile (Crocodylus siamensis)สุภาวดี ปาทา, M.Sc.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 01-06-08-000086.pdf06/01/200606/29/20098iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
374 Effect Of Extract Obtained from Aloe vera on In Vitro Bovine Oocyte Maturation Developmentสุจิรา ธรรมวัง, M.Sc.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์01-06-08-000057.pdf06/01/200406/01/20098iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
375Molecular Identification of Yellow-Colony Phytopathogenic Bacteria Isolated from Cucurbits and Production of Specific Polyclonal Antiserumอนุวัฒน์ ดีรักษา, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000085.pdf06/01/200611/02/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
376Nucleotide sequencing andTranscriptional analysis of nifHDK genes in the Nitrogen-fixing cyanobacterium anabaena siamensisชุติมา ภาพสิงห์, M.Sc.สรัญญา พันธุ์ฤกษ์01-06-11-000016.pdf06/01/200405/31/20071iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
377Molecular cloning of cellulase gene from ruminal bacteriaพรรณทิพา ธงทอง, M.Sc.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 01-06-11-000008.pdf06/01/200105/31/20041iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
378Morphological and molecular systematics of thrips associated with pummeloฉัตรชัย สุภิมารส, M.Sc.วรเดช จันทรสร 01-06-11-000002.pdf06/01/200005/31/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
379Tagging of gene for field weathering resistance in soybean (Glycine max (L.)Merr.) using molecular marker and bulk segregant analysis in F2 population of CM60 and SJ1พีรยา ชนะโรจน์, M.Sc.อารมณ์ ศรีพิจิตต์01-06-11-000009.pdf06/01/200105/31/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
380Tagging of gene for field weathering resistance in soybean (Glycine max (L.)Merr.) using molecular marker and bulk segregant analysis in F2 population of CM60 and GC2796ศิริขวัญ สวัสดิ์ซิตัง, M.Sc.อารมณ์ ศรีพิจิตต์01-06-11-000010.pdf11/01/200105/31/20062i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
381A study on genetic diversity of some Thai indigenous chicken lines by microsatellites techniqueทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน, M.Sc.รณชัย สิทธิไกรพงษ์01-06-11-000004.pdf06/01/200005/31/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
382Study on genetic variation of soybean (Glycine max(L.) Merrill.) using morphological characters RAPD and AFLP techniquesวิไลพร น้อยบุรี, M.Sc.อารมณ์ ศรีพิจิตต์01-06-11-000007.pdf11/01/200005/31/20041i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
383Callus induction from protoplasts of lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.).cv. "Buntharik"จิตเกษม เที่ยงจิตต์, M.Sc.สุเม อรัญนารถ 01-06-11-000006.pdf11/01/200005/31/20053i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
384Protoplasts culture of lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.).cv. "Buntharik"สุเมธ ตรีศักดิ์ศรี, M.Sc.สุเม อรัญนารถ 01-06-11-000003.pdf06/01/200005/31/20043i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
385Genetic modification of eri silkworm, Philosamia ricini biosduval (Lepidoptera: Saturniidae ) using piggyBac transposable element vectorsพรพิมล รักษาพล, M.Sc.อำมร อินทร์สังข์01-06-11-000015.pdf11/01/200305/31/20074i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
386Biology and Molecular identification of thrips on lotusศศิมา มั่งนิมิตร์, M.Sc.สุวรินทร์ บำรุงสุข01-06-11-000022.pdf06/01/200505/31/20065iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
387Allelopathy and expression of flavonoid biosynthesis involved gene of various soybean cultivarsเอื้ออารีย์ รณเรืองฤทธิ์, M.Sc.วิรัตน์  ภูวิวัฒน์ 01-06-11-000011.pdf11/01/200205/31/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
388Chitin oligomers production from fungal mycelium cultivating on cassava starch mediumเดือนเพ็ญ อาจไธสง, M.Sc.สมชาย ไกรรักษ์01-06-11-000012.pdf06/01/200305/31/20077i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
389Effects of abiotic stresses on plant flant vonoid biosynthesis and gene expressionรุทธ์ มณีประเสริฐ, M.Sc.กนกพร  สมพรไพลิน 01-06-11-000014.pdf06/01/200305/31/20077i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
390Effect of bacteriocin and lactic acid on reduction of microorganisms in porkชนัญญา กงทะสร, M.Sc.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล 01-06-11-000001.pdf06/01/200010/01/20048i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
391Performance of naked neck chicken under high temperature condition and polymorphisms of growth hormone geneเจษฎาพร ไชยทองคง, M.Sc.สุชีพ สุขสุแพทย์ 01-06-11-000005.pdf11/01/200010/31/20048i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
392Metabolic expression profiles in various varieties of Thai rice response to low temperatureณัฐกานต์ สุโกมล, M.Sc.กนกพร  สมพรไพลิน 01-06-11-000017.pdf06/01/200405/31/20087i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
393Tomato improvement for resistance to fungal toxins by tissue culture techniqueปาริชาติ บุญโฉม, M.Sc.พนา โลหะทรัพย์ทวี 01-06-11-000013.pdf06/01/200305/31/20083i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
394Influences of Myogenin genotypes on Carcass and meat quality in Fattening pigพรพิมล บุญวงศ์, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000020.pdf06/01/200505/31/20088iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
395Genetic diversity of bacterial population in bovine (Bos taurus) rumenอภิชาติ พันชูกลาง, M.Sc.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์01-06-11-000027.pdf06/01/200607/11/20081iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
396Genetic diversity of bacterial population in swamp buffalo (Bubalus bubalis) rumenศรัณยา สถิตย์มั่นวิวัฒน์, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000024.pdf06/01/200607/09/20081iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
397Influence of Beef Production Systems and Ageing Period On Meat Qualityลลิศรา ศรีสุวรรณ, M.Sc.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล 01-06-11-000019.pdf06/01/200510/31/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
398Development of Multiplex PCR Technique for Identification of Raw Meat Species in Meat Productsฐาปนา เขมนิพิฐพนธ์, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000029.pdf06/01/200710/28/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
399Cloning of Limonene Synthare Gene of Mentha cordifolia Opiz. and Its expression in Escherichia coliเนตรนภา ปัญญามูล, M.Sc.พนา โลหะทรัพย์ทวี 01-06-11-000018.pdf06/01/200405/29/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
400Degradation of Troponin-T Protein and Meat Tenderness in Kampaengsaen and Native Beef at Different Ageing Periodsฉันทวัฒน์ อาชวาคม, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000030.pdf06/01/200705/22/20099i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
401Fertility Efficiency of Bovine Spermatozoa After Sexing by Percoll Density Gradient Centrifugationกรกนก พรหมเทพ, M.Sc.รณชัย สิทธิไกรพงษ์01-06-11-000026.pdf06/01/200605/25/20098i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
402Cloning and expression of Salvicin K4 Gene from Lactobacillus salivarius K4 in Escherichia coliปิยฉัตร มัสวัสดิ์, M.Sc.คมแข พิลาสมบัติ01-06-11-000028.pdf06/01/200607/22/20091iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
403Analysis of the Second Internal Transcribed Spacer (ITS2) Gene of Forensically Important Fleshfly (Sarcophagidae) in Thailandมณทิชา นาวงษ์, M.Sc.อำมร อินทร์สังข์01-06-11-000040.pdf06/01/200710/01/20091iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
404Identification and Genotyping of Haemophilus parasuis Isolated from Swine by Molecular Approachเยาวลักษณ์ คำจันทร์, M.Sc.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์01-06-11-000035.pdf06/01/200710/22/20092i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
405Isolation and Characterization of Bacteriocin Produced by Lactic Acid Bacteria from Fish Gastrointestinal Tractกฤตพร รำจวนเกียรติ, M.Sc.คมแข พิลาสมบัติ01-06-11-000042.pdf06/01/200710/26/20098i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
406Antimicrobial Producing Streptomycetes and Possibility for Natural Occurrence of Some Antibiotics in Soil Samples food chainกมนนุช เกษมจิตต์, M.Sc.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000050.pdf06/01/200404/28/20075iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
407LIPASE CATALYZED TRANSESTERIFICATION OF DEXTRAN WITH VINYL ESTERกุลธิดา แก้วประพาฬ, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000064.pdf06/01/200505/21/20079i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
408Population Genetics of an Agricultural Fruit Flyณิชยา เอกธาราวงศ์, M.Sc.สุจินดา ธนะภูมิ01-06-10-000025.pdf06/01/200209/12/20058iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
409Investigation of Matative Plant Charactenistics using Biotechnologyศรินยา ฟองศิริกุล, M.Sc.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน01-06-10-000036.pdf06/01/200305/24/20077i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
410Biogenic Amines Thai Fish Sauce (Nampla)ศิลาวรรณ สมบูรณ์จันทร์, M.Sc.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000070.pdf06/01/200505/24/20079i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
411Evaluation of Estrogrnic Activity in Kwao Krua Plants Using Yeast Estrogen Screen (Yes) Methodธวัชชัย มหาพาณิชย์กุล, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000035.pdf06/01/200306/23/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
412Cloning and analysis of alanine racemase (ALR) gene and encoded enzyme from bacillus thuringiensis subsp. aizaw ai SP41ชรินทร์ ถาวรคุโณ, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000041.pdf06/01/200408/28/20064iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
413Molecular genetic study of genes related to stacrose synthesis in Cassavaเกศรินทร์ ถังเงิน, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000023.pdf06/01/200205/26/20057i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
414Promoter activity of cry1Ab gene in bacillus thuringiensis subsp. aizaw aiอรอุมา ชุมสกุล, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000040.pdf06/01/200407/31/20061i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
415Study on crystal protein gene from bacillus thuringiensisรสาภิรส สมวัชรจิต, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000034.pdf06/01/200305/01/20061i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
416The effects of variable number of tandem repeat (VNTR) of Mycobacterium tuberculosis in gene expressionสิริบุญญ์ พนาพฤกษชาติ, M.Sc.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์01-06-10-000007.pdf06/01/200005/12/20051i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
417Transgene repeat formation and promoter methylation in transgenic plantsนิติมา อยู่คงแก้ว, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000012.pdf06/01/200110/06/20044i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
418Isolation and characterrization of Phytophthora palmivora isolated form durian in Thailandธาตรี เอี่ยมพรสิน, M.Sc.ถาวร วินิจสานันท์01-06-10-000033.pdf06/01/200307/12/20055i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
419Study on the expression of the middle hepatitis B surface gene by truncated HXTA promoter in Saccharomyces cevevisiaeปนิดา นอบไทย, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000013.pdf06/01/200102/28/20056i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
420Study on process quality of corn milk product produced at National corn and sorghum research Center, pakchong, Nakhon-rachasrimaจารุวรรณ ศุภรพงศ์, M.Sc.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 01-06-10-000047.pdf06/01/200407/24/20067i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
421Cryopreservation of jackfruit (Arthocarpus heterophyllus Lamk)วิทยาพร พรชุติ, M.Sc.ครรชิต ธรรมศิริ01-06-10-000044.pdf06/01/200403/27/20077iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
422The induction of apoptosis through the mitochondrial pathway in mouse macrophages infected with Burkholderia pseudomalleiอโนชา นุชเทศ, M.Sc.อิษฎา มุ่งสันติสุข 01-06-10-000045.pdf06/01/200404/04/20078i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
423Study of lysogeny of bacteriophage VHS1 in Vibrio harveyiกฤติ เขมญาณ, M.Sc.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล01-06-10-000031.pdf06/01/200305/24/20048i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
424Charaterizaion of a Bacteriophage VHS1 that Increases the Virulence of Vibrio Narveyi to Shrimpอรพิมพ์ ปุยพรหม, M.Sc.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล01-06-10-000003.pdf06/01/200004/21/20038i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
425Formulation and Development of Value-Added Products from Sweet corn of National Corn and Sorghum Research Centerบุษรินทร์ ยิ่งแจ่มศิริ, M.Sc.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 01-06-10-000043.pdf06/01/200410/02/20069i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
426Process development for lactic acid bacteria production and preservation for probiotics useกนกกาญจน์ คชรินทร์, M.Sc.สมชาย เชื้อวัชรินทร์01-06-10-000006.pdf06/01/200011/01/20039iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
427Production and characterization of phytase from endophytic fungus MEC1คฑาวุธ โสภาลุน, M.Sc.จีรพันธ์ วรพงษ์01-06-10-000022.pdf06/01/200206/30/20049iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
428Acrylamide formation in Thai curry cooked with coconut milk baseกฤษกมล ณ จอม, M.Sc.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000046.pdf06/01/200404/03/20079i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
429Study on volatile Flavor compounds in Pla-raกฤติยา วัชราศรม, M.Sc.อภิญญา อัศวนิก01-06-10-000014.pdf06/01/200105/26/20049iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
430Growth and Physiology of Schizochytrium mangrovei Sk-02 grown on oils and/or free fatty acidsกรองแก้ว รามวงศ์, M.Sc.Cornel Verduyn01-06-10-000042.pdf06/01/200404/04/20079iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
431Production and characterization of fungal phytase produced by solid-state fermentationขวัญจิรา ฉันทศาสตร์รัศมี, M.Sc.เสาวนีย์ ธรรมสถิติ01-06-10-000001.pdf06/01/200002/27/20039iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
432Cloning and Characterization of pediocin gene from Pediococcus pentosaceusเนตรชนก รอดรัศมี, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000057.pdf11/01/200403/26/20079iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
433Investigation on the toxic metabolite production by Nomuraea rileyiพรรณิภา พรหมพิบูลย์, M.Sc.อมเรศ ภูมิรัตน 01-06-10-000002.pdf06/01/200004/08/20039iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
434Characterization of volatile compounds in Thai soy sauce and their implication in flavor profileปิติพงษ์ วนขจรไกร, M.Sc.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000005.pdf06/01/200004/03/20039iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
435Preparaton of combined annealing and enzymatic treatment of tapioca and rice starches and the utilizationปราการ ลีรพงศ์นันต์, M.Sc.ไสยวิชญ์ วรวินิต01-06-10-000027.pdf06/01/200305/17/20059ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
436Influence of spent brewer's yeast ß--glucan on gelatinization and retrogradation of rice starchศรีภัทรา สาตราภัย, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000039.pdf06/01/200405/03/20069iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
437Application of b-glucan prepared from spent brewer's yeast as a fat replacer in mayonnaiseศุภชัย วรศิลป์ชัย, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000032.pdf06/01/200307/12/20049i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
438Extraction and characterization of seed oils from Barassus flabellifer,Casesalpinia pulcherrima, Irvingia malayana and Terminalia catappa and their application in cosmetic productsสุภาภรณ์ บูรณะเทศ, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000024.pdf06/01/200202/20/20059i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
439Hydrolysis of unreacted alkyl acrylate and methacrylate monomer from emulsion polymerization by lipasesสุภาพร พฤกษารยางกุล, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000011.pdf06/01/200104/01/20049iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
440Purification and Characterization of L-Glutamate Oxidase from Newly Isolated Streptomyces sp. 18Gสุภาวดี วชิระเธียรชัย, M.Sc.สุชาต อุดมโสภกิจ01-06-10-000004.pdf06/01/200004/03/20039iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
441The influence of pH and xanthan gum on freeze-thaw stability of tapioca starch pastesวิริยา แซ่กัง, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000038.pdf06/01/200408/31/20059i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
442Stability of Different Turmeric Preparations in Soapsอัจฉรา วงษ์ทองดี, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000065.pdf06/01/200505/24/20079i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
443Microbial Community in Satho Fermentation Evaluated by Dggeโชติทัต เลื่องชัยเชวง, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000055.pdf06/01/200404/03/20089iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
444Screening and molecular analysis of endophytic fungi with bioactive compound-producing abilityอังศณา กีรติจรัส, M.Sc.ทิพา อัศวรักษ์01-06-10-000100.pdf11/01/200604/04/20082iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
445Uncovering genes involved in cassava starch biosynthesis through suppression subtractive hybridizationจรัสวัน วารกานนท์, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000052.pdf06/01/200408/10/20075i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
446Thai Plant Extracts of Mangifera duperreana Pierre and Shorea roxburghii G. Don as Natural Preservatives for Cosmetic Productsสิริลดา พิมพา, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000054.pdf06/01/200405/28/20079i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
447Effect of Different ß-Glucans on the Gelatinization and Retrogradation of Rice Starchระวิวรรณ บัญชาธนากิจ, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000096.pdf11/01/200605/06/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
448Effect of Docosahexaenoic acids (DHA) in the form of Schizochytrium spp on the immune response and fatty acids content in shrimpบุปผา พุ่มพงศ์, M.Sc.Cornel Verduyn01-06-10-000053.pdf06/01/200412/25/20068i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
449Isolation and characterization of virulence factor for shrimp from VHS1 Lysoyen of Vibsio harveyiอังกูร อินทรประสงค์, M.Sc.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล01-06-10-000092.pdf06/01/200605/12/20086i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
450Estrogenic Activity of the Field-Grown White Kwao Krua (Pueraria mirifica) Evaluated by a Yeast Estrogen Screen (Yes) Methodธนัชพร อุทัยรังษี, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000068.pdf06/01/200505/23/20087i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
451Cloning and Characterization of Genes Involved in Rubber Tree Trunk Phloem Necrosisชุติมา เจริญวุฒิ, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000067.pdf06/01/200507/07/20081i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
452Gelatinization and Retrogradation of Rice Starch-Xanthan Mixtures : Effects of Molecular Weight of Xanthan and Different Saltsยุวเรศ วิทุรวงศ์, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000095.pdf11/01/200605/30/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
453Formulation of Starter Cultures, Lactobacillus Plantarum tetragenococcus halophilus, for Sour Soy Sauce Fermentationสุรพงษ์ ธรรมโสภินท์กุล, M.Sc.อภิญญา อัศวนิก01-06-10-000071.pdf06/01/200503/21/20089iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
454Formulation Mechanism of Methional in Thai Soy Sauceอายุธ กลางรัก, M.Sc.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000072.pdf06/01/200510/20/20089iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
455Poat-Harvest Control and Process Quality Improvement of Organic Hom Thong Banana Produced from Thayang Sgricultural Co-Operative LTD., Thayang, Petchaburiมันทิราวรรณ อุทัยวรรณ, M.Sc.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 01-06-10-000069.pdf06/01/200510/24/20089i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
456Screening of Rhizobacteria for Their Multiple Plant Growth Promoting Activitiesวรวรรณ วิมลศิรวุฒิ, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000097.pdf06/01/200610/10/20087iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
457Biodiversity of Streptomyces in Muddy Soils from Mangrove Forest and Shrimp Pondsกุลสัมพันธ์ กรอบอนันต์, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000088.pdf06/01/200710/20/20085iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
458Searching for Streptomyces SPP. With High Antibacterial Activity and Cloning of AFSA Gene Involved Secondary Metabolite Regulationจิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000074.pdf06/01/200605/27/20095iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
459Development of Dietary Fiber-Enriched Cereal Bars from Asparagus and Corn Residuesชนิศา มณีกุล, M.Sc.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 01-06-10-000075.pdf06/01/200605/28/20099i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
460Screening for Streptomyces spp. Prodicing Antifungal Compounds Against Anthracnose Disease Caused by Colletotrichum and Cloning of AFSA Gene Involved in Secondary Metabolite Regulationบังอรศิริ อินตรา, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000079.pdf06/01/200605/27/20095iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
461Effect of Elicitation on the expression of Farnesyl Pyrophosphate Synthase (FPS) Gene and Artemisinin Content in Artemisia annua L.พิทักษ์ อินธิมา, M.Sc.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน01-06-10-000081.pdf06/01/200610/21/20081iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
462Oxidation of Macadamia Nutsนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว, M.Sc.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000090.pdf11/01/200605/27/20097i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
463Cell Adaptation Tetragenococcus halophilus for Heat Toleranceกนกวรรณ แดงค้ำคุณ, M.Sc.อภิญญา อัศวนิก01-06-10-000066.pdf06/01/200505/29/20099iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
464Rice Wine Production from Non-Glutionus Thai Rice Cultivarsณฐพล ตันสกุล, M.Sc.วัชระ จินตโกวิท01-06-10-000056.pdf06/01/200407/03/20099i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
465Lactic Acid Production from Cassava Starch and Sugar-Cane Juice as Renewable Raw Materialsโสภณ ตั้งสว่างไทย, M.Sc.อำนาจ เจรีรัตน์01-06-10-000099.pdf11/01/200609/01/20099ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
466Development of Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Methods Using a Simple Turbidmeter for Detection of Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) and Macrobrachium rousenbergii Noda Virus (MrNV)ธีรนาฏ พุทธวิบูลย์, M.Sc.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล01-06-10-000115.pdf06/01/200708/31/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
467Recombinant protein for Mycoplasma hypheumoniae antibodies detection in pigปิยะ วงศ์ญาณิน, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-07-000008.pdf06/05/200012/16/20025i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
468QTL Detection of Carapace and Abdomen Rength for Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Using Microsatellitesจอมสุดา ดวงวงษา, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000039.pdf06/01/200306/10/20107i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
469Genetic Characterization of Blast Resistance in Traditional Glutinous Rice Varieties in Northeastern Regionยอดขวัญ วัดอิ่ม, M.Sc.ปัทมา ศิริธัญญา01-06-08-000090.pdf06/01/200606/29/20097i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
470Proteomic and Molecular Marker \Aanalysis for Tenderness and Toughness Traits of Chicken Meatธวัชชัย แถวถาทำ, Ph.D.2.1ศุภมิตร เมฆฉาย01-06-09-000056.pdf11/01/200610/16/20091i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
471Phenotypic and Genotypic Characterization of Endophytic Actinomycetes Isolated from Tangerines and Their Potential for Plant Growth Promotionยุพา จอมแก้ว, M.Sc.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 01-06-09-000058.pdf06/01/200710/02/20091iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
472Detection of Huanglongbing and Tristeza Diseases in Pummelo Orchards for Exportขวัญดาว ผิวขาว, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000061.pdf06/01/200710/16/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
473Isolation and Evaluation of Antagonistic Bacterial Efficiency to Control Phytophthora Blight in Sweet Pepperเกศริน สูญกาย, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000062.pdf06/01/200710/16/20097iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
474Monoclonal Antibody Production Against Zeatin Riboside for Detection in Plant by Enzyme Linked Immunosorbent Assayปริญญาภรณ์ วิโรจน์สกุล, M.Sc.ดรุณี นาพรหม 01-06-09-000078.pdf03/18/200910/16/20095i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
475Oxidation in Thai Fish Sauceธนะรัตน์ อิงศิโรรัตน์, M.Sc.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000076.pdf06/01/200610/22/20099iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
476Study of Rickettsia-Like Bacteria (RLB) Associated with Cultivated Shrimp (Penaeus vannamei) in Thailandนุชนาฏ ตาดมี, M.Sc.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล01-06-10-000078.pdf06/01/200609/28/20092i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
477Development of Quality Assurance and Improvement of Sanitation and Hygiene Practice in the Central Bakery Plant at the 2nd Bus Terminal, Nakornratchasima Provinceวรวลัญช์ พูลสวัสดิ์, M.Sc.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 01-06-10-000082.pdf06/01/200602/01/20109iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
478Production of Penaeus monodon Rab7 by Pichia pastorisกัญญาภัค ทรัพย์แสนยากร, M.Sc.อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย์ 01-06-10-000087.pdf11/01/200610/29/20091iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
479Identification of a Gene Encoding Polysaccharide Degrading Enzyme from Metagenomic Library of Cattle Ruminal Bacteriaลลิตา มรุเศรษฐ์, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000031.pdf06/01/200701/01/20101iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
480การศึกษาโปรตีนใหม่และโปรตีนโอมิกส์ของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัสด่างวงแหวนStudy of Novel Proteins and Proteomics of Genetically Modified Papaya Resistant to Papaya Ringspot Virus ชาลินี คงสวัสดิ์, Ph.D.2.1วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000146.pdf06/01/200504/19/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
481-Characterization and expression Study of Ethylene Response Sensor 1 (Den-ERS1) in Dendrobium spp.มณฑาทิพย์ ทองคุ้ม, M.Sc.ปาริชาติ เบิร์นส 01-06-01-000160.pdf06/01/200504/19/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
482การตรวจหาแถบดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมืองด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพีDetection DNA Bands Related to Fighting Trait in Thai-Native Chicken by AFLP Techniqueศิริวัฒน์ ไทยสนธิ, M.Sc.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์01-06-01-000167.pdf06/01/200504/19/20105i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
483การปรับปรุงการผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมเพื่ออุตสาหรรมไม้กระถางและการผลิตน้ำหอมProduction Improvement of Dendrobium scabrilingue Lindl. for Commercial Potted Plants and Natural Fragrance Industry สุพัตรา สระธรรม, Ph.D.2.1มาลี ณ นคร01-06-01-000176.pdf11/01/200503/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
484การแสดงออกของยีน antisense papaya 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase และการศึกษาลักษณะทางสรีระของกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้รับการถ่ายยีน The expression of Antisense Papaya 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic Acid Oxidase and the Physiological Study of Transgenic Dendrobium Orchidsปิยนุช ศรชัย, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000182.pdf11/01/200504/19/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
485ความหลากหลายทางพันุกรรมบนโครโมโซมวายในละมั่งชนิดย่อยไทย (Cervus eldii siamensis) และละมั่งชนิดย่อยพม่า (Cervus eldii thamin)Genetic Diversity of Y Chromosome in Siamese Eld's Deer (Cervus eldii siamensis) and Bormese Eld's Deer (Cervus eldii thamin)มานะกร สุขมาก, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000247.pdf06/01/200804/19/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
486การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อคุณลักษณะทางการให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดงและพลาสมา และความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่นSupplementation of Crude Extract from Guava Leaves (Psidium guajava Linn.) in Laying Hen Diets on Egg Production Performance and Quality, Egg Yolk and Plasma Cholesterol Levels and Oxidative Stressแวววรี บุญเทียม, M.Sc.สุภาพร อิสริโยดม 01-06-02-000055.pdf06/01/200803/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
487Detection for Quantitative Trait Loci Affecting Milk Production and Fertility Traits in Dairy Cattleช่อทิพ อรุณเดชาชัย, Ph.D.2.1มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000053.pdf06/01/200403/18/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
488Detechtion of DNA Markers Associated with Fertility Traits in Swamp Buffaloศรีนวล คณานิตย์, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000074.pdf06/01/200503/05/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
489The Study of Genetic Diversity and Genetic Structure Comparison Between Red Jungle Fowls and Thai Native Chickens by Microsatellitesเกศรา อำภาพรณ์, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000081.pdf06/01/200603/18/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
490Microencapsulation of Soybean Oil by Spray Drying and Fluidzed Bed Agglomeration with Soy Protein Isolate and Maltodextrinเปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย, Ph.D.2.1มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000061.pdf06/01/200510/02/2009iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
491Bioactive Compounds from Endophytic Fungi Xylaria sp. QS4 of Melientha suavis Pierre (Pak Waan Paa)อตินุช นาคเสวก, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000084.pdf06/01/200601/15/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
492Isolatation and Characterization of Acid-Sensitive Lactobacillus plantarum BCC 9546, A Starter Culture for Nham Productionพรพรรณ ใจชุ่มใจ, M.Sc.อภิญญา อัศวนิก01-06-10-000104.pdf06/01/200704/02/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
493Screening of Endophytic Streptomyces spp. with Antifungal Activityภัทรา ชาญชัย, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000113.pdf06/01/200704/02/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
494Cloning and expression of Gene Involved in Xylitol Production from Acetic Acid Bacteriaพัชราภรณ์ อมรสิน, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000114.pdf06/01/200704/12/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
495Molecular Aspects oc Bacteria in Guts of Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) and their Attractancyนริศ ท้าวจันทร์, Ph.D.2.1อนุชิต ชินาจริยวงศ์01-06-14-000002.pdf06/01/200704/04/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
496Screening of Indigenous Microorganisms for the Control of Sheath Rot of Rice Caused by Sarocladium oryzaeศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, M.Sc.วาริน อินทนา01-06-14-000010.pdf06/01/200805/11/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
497Identification of AFLP Marker Related to Low Salinity Tolerance in the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ, M.Sc.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 01-06-14-000011.pdf06/01/200805/14/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
498Development of Screening Protocol for Cucumber green mottle mosaic virus Resistance in Cucumber (Cucumis sativus L.) and Molecular Markers Linked to the Disease Resistanceรัชนี ศิริยาน, Ph.D.2.1เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000062.pdf11/01/200405/27/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
499Etiology of Fusarium Species on Mulberry Root Rot Disease and Development of Specific Primer for Detection of the Pathogenวราภรณ์ สุทธิสา, Ph.D.2.1นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000093.pdf06/01/200705/19/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
500Characterization and Antiserum Production of Tobamovirus from Pepper and Tomato in Seed Production Areas of Northeast Thailandแสนชัย คำหล้า, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000067.pdf11/01/200405/27/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
501Screening of Cellulolytic Bacteria for Increasing Forage Utilization by In Vitro Technique and Identification by Moleclar Techniqueชัยชนะ ตรีทิตย์นิภา, M.Sc.วิโรจน์ ภัทรจินดา 01-06-08-000071.pdf06/01/200505/27/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
502Gene Pyramiding Through Marker Assisted Selection for Increasing Blast Resistance in the Rice Cultivar RD 6ธีระวัช สุวรรณนวล, M.Sc.จิรวัฒน์ สนิทชน 01-06-08-000103.pdf06/01/200705/19/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
503Development of RAPD,SCAR Marker and DNA Probe for Identification of Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, a Causal Agent of Fusarium Wilt of Tomatoมนัสวี สุริยวนากุล, Ph.D.2.1วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000080.pdf06/01/200606/10/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
504Effect of Temperature Cycling on Retrogradation of Rice Starch the Presence of Different β-Glucansอธิศ เจริญวุฒิชัย, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000085.pdf06/01/200605/26/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
505Isolation and expression of a Gene Encoding β-Endo Glucanase from Bovine Rumen Bacteriaพุทธชาติ โภคาธิกรณ์, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000021.pdf06/01/200505/17/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
506A Study on Plant Regeneration and DNA Transformation of Vetiveria sp.ชนนิกานต์ ขวัญช่วย, M.Sc.วิรัตน์  ภูวิวัฒน์ 01-06-11-000038.pdf06/01/200705/31/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
507Probiotic Properties of Lactobacillus salivarius K4 and K7 as Starter Culture for Nham Fermentationธัญรดา นราแก้ว, M.Sc.คมแข พิลาสมบัติ01-06-11-000041.pdf06/01/200705/31/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
508Yield and Inheritance of Non-Photoperiod Sensitivity and Semi-Dwarf Genes by Molecular Markers of Glutinous Rice RD6 Linesสุพรรษา เพชรหิน, M.Sc.วราภรณ์ แสงทอง 01-06-16-000001.pdf06/01/200803/12/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
509Pornpan Pooprompan, Ph.D. and Danuwat Pengont, Ph.D. and Tuean Thacharoen, Ph.D.กมลรัตน์ บุญมาวัฒน์, M.Sc.พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์01-06-16-000002.pdf06/01/200812/08/2009iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
510Optimization and Modeling of Astaxanthin Production by Phaffia rohdozyma TISTR 5730ชุตินุช สุจริต, Ph.D.2.1ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ01-06-14-000001.pdf06/01/200712/25/2009iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
511expression of Recombinant VP2 Protein of Canine Parvovirus in Escherichia coliสิริวดี พรหมน้อย, Ph.D.2.1ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000197.pdf06/01/200605/31/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
512-A Study on Centella asiatica Linn. (Urban) Leaf Extracts Against Staphylococcus aureus in Bovine Mastitis ดวงกมล แต้มช่วย, Ph.D.2.1ธีระ รักความสุข01-06-01-000147.pdf06/01/200506/23/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
513-Cloning and Molecular Characterization of MeAMT2, MeNRT2, MePT1 and MeZIP Transporter Genes in Thai Cassava under Tissue Culture Conditionsธนวรรธห์ บำรุงเศรษฐพงศ์, Ph.D.2.1สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000175.pdf11/01/200506/23/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
514ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการถ่ายยีนเข้าสู่ Spirulina platensis โดยใช้กระแสไฟฟ้าCertain Factors Affecting Transformation of Spirulina platensis by Electroporationปิยนารถ ศรชัย, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000156.pdf06/01/200506/23/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
515บทบาทของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยไคตินในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวโดยชีววิธี Role of Chitiholytic Bacteria for Biological Control of Sheath Blight on Riceเพชรพิกุล วางมูล, M.Sc.จิระเดช แจ่มสว่าง01-06-01-000158.pdf06/01/200506/23/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
516การผลิตสารพลับบาจินโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Hair Root ของเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica Linn.) ในฟลาสก์และถังปฏิกรณ์ชีวภาพ Plumbagin Production by Hairy Root Culture of Plumbago indica Linn. in Shaked Flasks and in Bioreactorศศิวิมล จันทร์สุเทพ, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000166.pdf06/01/200506/23/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
517การกำจัด Cymbidium Mosaic Virus ในกล้วยไม้สกุลหวายโดยเคมีบำบัดและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อThe Elimination for Cymbidium Mosaic Virus in Dendrobium Orchid by Chemotherapy and Tissue Culture Techniqueพันทิพา ลิ้มสงวน, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000227.pdf06/01/200706/23/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
518-A Survey of Susceptibility/Resistance Status of Aedes Mosquito Vectors in Thailand to Synthetic Pyrethroidsทิพย์วรา ช่วยเจริญสุข, M.Sc.อภิชัย ดาวราย 01-06-02-000049.pdf06/01/200806/23/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
519Economic Assessment of Information and Labeling Regulation of GM Soybean Milk in Bangkokสโรบล เครือหลี, M.Sc.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา01-06-07-000013.pdf04/22/200906/26/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
520Characterization and Control of Cabendazim-resistant Colletotrichum spp. in Chilliวรรษมน บุญยิ่ง, M.Sc.สรัญยา วัลยะเสวี 01-06-09-000063.pdf06/01/200703/19/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
521Decreasing of Y Spermatozoa in Cattle Semen by Cytotoxicity Reaction from Monoclonal Antibodies to Male Specific Antigenวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, Ph.D.2.1เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000045.pdf06/01/200504/22/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
522Improvement of Serological Procedures for Detection Develoment of Nosema Bombycis N.,The Causal Agent Of Pebrine Disease of Silkworm Bombyx Mori L.เดือนเพ็ญ วงศ์สอน, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000082.pdf06/01/200607/02/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
523Characters Associated With Yield Potential and Development of Molecular Markers for Powdery Mildew Resistance in Mungbeanปริญญา ขจัดพาล, M.Sc.ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ 01-06-12-000005.pdf06/01/200705/20/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
524Study on Epidemic Source of the Causal Agent of Pebrine Disease (Nosema bombycis N.) from Silkwrom Rearine Areaทัศนีย์ นพรัตน์, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000076.pdf06/01/200507/14/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
525ประสิทธิภาพของเชื้อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และการโคลนยีน ProteaseEfficiency of Metarhizium spp. On Controlling Dengue Mosquito (Aedes aegypti) and Protease Gene Cloningอิทธิเดช พิริยะนิติ, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000077.pdf06/01/200507/14/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
526Evaluation for Grain Yield, Farmer Adoption and Submergence Tolerance for KDML 105 Backcross Introgression Lines for Submergence Tolerance under Rainfed Lowland Conditions in Northeast Thailandปราโมทย์ ทะนุพันธ์, M.Sc.บุญรัตน์ จงดี01-06-08-000088.pdf06/01/200606/10/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
527Effect of Anitibiotic and Probiotic Bacteria on Biogas Production from Pig Manureรัชนู เมยดง, M.Sc.เสาวนิต ทองพิมพ์ 01-06-08-000127.pdf06/29/201006/29/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
528Comparative Study of HSP70-2 Genes Patterns and Nucleotide Sequences Between Thai Native and Holstein Friesian Cattleจุฬานีย์ น่วมจิตร์, M.Sc.ยุพิน ผาสุก 01-06-08-000104.pdf06/01/200706/10/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
529Screening of Metarhizium spp. Isolates with High Chitinolytic Activity and Chitinase Gene Cloningอัญชลี นาทองคำ, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000083.pdf06/01/200608/10/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
530Corn Seeds Coating with Trichoderma harzianum and Detection of Fungi Growth in Seedlings by the PCR-based Techniqueพัชราภรณ์ พุทธัง, M.Sc.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล01-06-09-000060.pdf06/01/200706/18/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
531การหาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมและการควบคุมเชื้อรา Cercospora spp. ที่ต้านทานสารคาร์เบนดาซิมโดยใช้เชื้อแอกติโนไมซีสต์Genetic Characterrization and Control of Cabendazim-resistant Cercospora spp. Using Actinomycetesณัฐพงษ์ นวลดี, M.Sc.สรัญยา วัลยะเสวี 01-06-09-000036.pdf11/01/200605/21/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
532Genotypic Characterization of Arbuscular mycorrhizal fungi and Their Potential use for Growth of Lettucesมะลิวัลย์ แซ่อุ้ย, Ph.D.2.1สมพร ชุนห์ลือชานนท์01-06-09-000027.pdf11/01/200205/21/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
533Analysis of Genetic Relationahip and Marker of Genus Phalaenopsis and Hybrida by Molecular Techniquesปรัชญา เตวิยะ, Ph.D.2.1ณัฐา โพธาภรณ์01-06-09-000044.pdf06/01/200506/18/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
534Influence of Oil-In-Water Emulsion Properties on Lipase Activityสุนันท์ ศักดิ์ทวีวงศ์, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000110.pdf06/01/200708/25/2010iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
535Physical and Rheological Properties of Starch-Chitosan Mixtures During Pastingสุภาวดี ชวัลทยาธรรม, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000098.pdf11/01/200608/16/2010iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
536Differntial expression of Gene Involved in Metabolic Potential Related to Latex Yield in Hevea brasiliensisปวีณา ชื่นวาริน, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000121.pdf06/01/200809/02/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
537Antiproliferative Action and Increase of Antibody Production with Gamma Oryzanol and Proanthocyanidin from Purple Glutinous Riceมนตรี ปัญญาทอง, Ph.D.2.1พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ 01-06-09-000065.pdf06/01/200709/24/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
538Genetic Relation of Rhizosphere and Endophytic Actinomycetes in Chili and Tomato and Efficacy to Control  Colletotrichum sp. and Pythium sp.วรัญญา กัณฑาทรัพย์, M.Sc.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล01-06-09-000079.pdf03/18/200909/24/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
539Investigation on GC-MS for Flavor Compounds and Molecular Marker Techniques forGenetic Diversity in Sweet Corn Different Cultivarsนภดล หอมหวาน, M.Sc.เศรษฐา ศิริพินทุ์ 01-06-16-000004.pdf06/01/200812/15/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
540-Microsatellites for the Analysis of Family Relationships in an Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Breeding Populationสงกรานต์ ทองทวี, M.Sc.Hugo Volkaert 01-06-01-000212.pdf06/01/200611/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
541-Molecular Diversity of Tomato Thrips, Ceratothripoides claratris (Shumshur) (Thysanoptera: Thripidae) Populations Found in Thailand Using PCR-SSCPอุรากร ถาแก้ว, M.Sc.ทิพย์วดี อรรถธรรม01-06-01-000172.pdf06/06/200511/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
542การผลิตเอนไซม์อินูลิเนสจากแบคทีเรียกรดแลคติก และใช้เป็นเชื้อปฏิปักษ์ต่อเชื้อแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งในข้าว Xanthomonas oryzae pv.oryzaeInulinase Producing Lactic Acid Bacteria and Application for Antagonist Against Rice Baeterial Leat Blight, Xanthomonas oryzae pv. Oryzaeชุติมา วงษ์ไพศาล, M.Sc.พุทธพร ส่องศรี 01-06-01-000084.pdf11/01/200211/16/2010iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
543การศึกษาลักษณะภายนอก ชนิดของเชื้อแบคทีเรียและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปูทะเล (Scylla sp.) ที่มีอาการอก-ท้องแดง Study on Morphology, Bacterial Identification and Histology in Mud Crab (Scylla sp.) with Red Thoracic-Abdominal Syndromeจีรนันท์ อินทนาคม, M.Sc.จินตนา สและน้อย01-06-01-000203.pdf06/01/200611/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
544พันธุศาสตร์โมเลกุลและการวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ของเห็ดกระดุม Agaricus bitorquis KPS1Molecular Genetics and Proteomic Analysis of Button Mushroom, Agaricus bitorquis KPS1สุธิดา ไตรบุตร์, M.Sc.มาลี ศรีสดสุข01-06-01-000110.pdf06/01/200311/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
545การถ่ายยีน antisense LIM ในยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสTransformation of Antisense LIM Gene into Eucalyptus camaldulensis Dehnhสุบิน หินจันทร์, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000198.pdf06/01/200611/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
546-Chemical Determination of Sialo-Sugar Chains Expressed in Target Organs or Cells of Animals Hostsสุกัญญา ทองรัตน์สกุล, Ph.D.2.2ทวีศักดิ์ ส่งเสริม01-06-01-000149.pdf06/06/200511/16/2010iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
547การวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียวIdentification of Molecular Markers Associated with Powdery Mildew Resistance in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)วราลักษณ์ เกษตรานนท์, Ph.D.2.1พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000054.pdf06/02/200211/16/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
548ประสิทธิภาพของไอโซเลตท้องถิ่นของเชื้อนิวคลีโอโพฮีโดรไวรัสต่อหนอนกระทู้ผักแอมมณี มณีวรรณ, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000101.pdf06/01/200710/01/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
549Screening, Purification and Characterization of Amine Oxidases from Local Leguminous Plants in Thailandสุนิสา พูนพิพัฒนกุล, Ph.D.2.1จิรันดร ยูวะนิยม01-06-10-000010.pdf06/01/200109/27/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
550Fungal Phytase: Isolation, Gene Cloning, expression and Characterizationพัชราภรณ์ ปานดี, Ph.D.2.1วิทยา มีวุฒิสม01-06-10-000062.pdf06/01/200410/01/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
551Lead (Pb) Detoxification Mechanisms and Bioremoval Ability of Living Microalgaeอทิยา สพานกลาง, M.Sc.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 01-06-11-000047.pdf07/01/200810/14/2010iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
552Identification of Important House Dust Mite Species of Thailand by PCR-RFLP Technique and Effectiveness of Bioactive Compounds from Alage on House Dust Mite, Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart)อภิญญา สโมสร, M.Sc.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ 01-06-11-000048.pdf07/01/200810/26/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
553Postmortem Proteolysis and Activity of Calpain System in M. longissimus dorsi of Rusa Deer (Cervus timorensis)อรพิน พิมพ์สมแดง, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000034.pdf07/01/200810/26/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
554Screening and Detection of Hybrid Oil Palms by DNA Markers and Theirs Propagationสุภาวดี ถาวโร, Ph.D.2.1สมปอง เตชะโต01-06-13-000002.pdf06/01/200610/10/2009i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
555Genetic Diversity of Citrus spp. in Southern Thailand Based on RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) and Microsatellite Techniquesบัณฑิตา คงพันธุ์, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000003.pdf06/01/200710/19/2009i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
556Screening and Preparation of Bacillus subtilis Formulation for Control Leaf Spot Disease Caused by Alternaria longipes of Lettuce in Hydroponic Conditionวานิด รอดเนียม, M.Sc.อัจฉรา เพ็งหนู 01-06-13-000006.pdf06/01/200712/22/2009i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
557Genetic Variation of Wild and Indigenous Rice in Southern Thailand by Seed Morphology and Microsatellite Techniqueอรวรรณ สมใจ, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000009.pdf06/01/200705/10/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
558Biological Factors Affecting Gene Transformation in Embryogenic Callus of Oil Palm by Agrobacterium tumefaciensสุรีรัตน์ เย็นช้อน, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000015.pdf06/01/200805/07/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
559Polyploidy Induction in Oil Palm Germinated Seeds by Colchicines Treatmentสิทธิพงษ์ พรมมา, M.Sc.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์01-06-13-000013.pdf06/01/200806/14/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
560Study on the Mechanism of Large Crystal Toxin Formation in Chromosomally Engineered Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawaiวศิน บัวศรี, Ph.D.2.1วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000130.pdf09/01/200912/22/2010iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
561Application of Molecular Biology Techniques to Increase the expression of Penicillin Acylase and Other Bacillus Enzymesพิจักษณ์ สัมพันธ์, Ph.D.2.1วิทยา มีวุฒิสม01-06-10-000016.pdf11/01/200105/11/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
562Stereo-Inverting Property of D-Phenylgycine Aminotransferaseจันทราทิพย์ โจมฤทธิ์, M.Sc.สุเทพ ไวยครุฑธา01-06-10-000089.pdf11/01/200605/25/2010iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
563Pathogen Diversity, Resistance and Development of Molecular Markers for Resistance Genes to Sphaceloma ampelinum, the Causal Agent of Grape Scabอ้อยทิพย์ พูลสวัสดิ์, Ph.D.2.1ปิยะดา ตันตสวัสดิ์ 01-06-12-000008.pdf06/01/200812/01/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
564การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบรวดเร็วในวัตถุดิบอาหารโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีDevelopment of Reapid Test Kit for Detection of Zearalenone in Raw Materials by Immunochromatographic Assayกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000229.pdf06/01/200701/17/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
565Assessment of the Ovarian Developmental Stages Indicators of Mud Crab Scylla olivacea and Scylla paramamosain for Applying to Mud Crab Cultureกุสุมา นามกุล, M.Sc.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ 01-06-11-000036.pdf06/01/200701/24/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
566Protein and Lipid on Protein Digestibility in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)ดวงรัตน์ ชูเกิด, Ph.D.2.1ชุติมา ตันติกิตติ01-06-13-000001.pdf06/01/200709/15/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
567Assessment the Efficiency of Antagonist Bacteria, Bacillus megaterium and Development of Gel Beads for Control Fusarium Wilt of Chiliจารุณี หนูมาก, M.Sc.อัจฉรา เพ็งหนู 01-06-13-000005.pdf06/01/200711/10/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
568Genetic Transformation of Glutinous Rice (Oryza sativa L.) cv. RD10 with Chitinase Geneสุฑารัตน์ คนขยัน, M.Sc.สุมนทิพย์ บุนนาค01-06-08-000133.pdf07/01/200806/29/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
569Cloning and expression Analysis of Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase Gene in Lentinus polychrous Le’v.รัตนากร มนต์แข็ง, M.Sc.พรเทพ ถนนแก้ว 01-06-08-000122.pdf07/01/200811/03/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
570การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทยโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และดีเอ็นเอจากไมโคคอนเดรียThe Study of Genetic Diversity of Thai Natie Buffalo by Microsatellite and Mitochondrial DNAกมลพรรณ เจือกโว้น, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000108.pdf06/01/200701/17/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
571Isolation and Culture of Protoplast from Cell Suspension Culture of Oil Palm cv. Teneraสกุลรัตน์ สุวรรณโณ, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000022.pdf06/01/200812/03/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
572การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการไหลและจับตัวกันของอนุภาคยาง ซึ่งมีความสัมพัน์กับผลผลิตน้ำยางในต้นยางพาราStudy on expression Pattern of Genes Involved in Latex Flow and Coagulation in Relation with Yield in Rubber Treeวิภาดา พลศรี, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000122.pdf06/01/200802/23/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
573การศึกษาลักษณะการเจริญและการสะสมกรดไขมันของเชื้อ Aurantiochytrium mangrovei สายพันธุ์ SK-02 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันหลายรูปแบบGrowth and Lipid Accumulation of Aurantiochytrium mangrovei SK-02 on Fatty Acids Supplied in Various Molecular Formsลฎาภา อนุศาสนรักษ์, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000109.pdf06/01/200702/24/2011iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
574ผลของสารละลายน้ำเชื้อ BF5F และ TRIS ต่อคุณภาพน้ำเชื้อละมั่งที่ผ่านการแช่แข็ง Effect of BF5F and TRIS Extenders on the Quality of Frozen-Thawed Eld's Deer Semen (Cervus eldii)สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม, M.Sc.นิกร ทองทิพย์01-06-01-000251.pdf06/01/200804/18/2011iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพYes
575ความหลากหลายทางพันธุกรรมในตำแหน่ง Cytochrome b บนไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอในหมาใน (Cuon alpinus)Genetic Diversity of Cytochrome b and Control Region on Mitochondrial DNA in Dhole (Cuon alpinus)จารุวี ค่ายมั่น, M.Sc.นิกร ทองทิพย์01-06-01-000243.pdf06/01/200804/18/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
576การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยาMolecular Characterization of Phytoplasma Associated with Sesame Phyllody in Thailandนาถยา พานทอง, M.Sc.สุจินต์ ภัทรภูวดล01-06-01-000246.pdf06/01/200804/18/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
578-Molecular cloning of genes involve in anthocyanin biosynthetic pathway and gene transfer in dendrobium orchidsวิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, Ph.D.2.1ธีระ สูตะบุตร 01-06-01-000117.pdf11/01/200306/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
579Phalaenopsis orchid transformation using papaya ACO antisense constructsปิยะฉัตร เชยชุ่ม, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม No
580น้ำเพชร ใจดี (ลาออก), M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรมNo
581เอกวัฒน์ พิมพ์แสน, Ph.D.2.2วรวิทย์ สิริพลวัฒน์No
582กัณฐิกา โชสิวสกุล, Ph.D.2.1พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ No
583อดุลย์ กฤษวะดี, M.Sc.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์No
584พรศักดิ์ ภักดีวราภรณ์, Ph.D.2.1อรรัตน์ มงคลพรNo
585ก้องเกียรติ เขาหลวง, M.Sc.พัฒนา ศรีฟ้าNo
586พงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม, M.Sc.ธีระพล ศิรินฤมิตรNo
587วุฒิพล จ้วงกลาง, M.Sc.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ No
588ณัฐพล สันติเพ็ชร (ขาดการติดต่อ), M.Sc.พุทธพร ส่องศรี No
589ภารดี กล่อมดี (ลาออก), Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม No
590สิริภัค สุระพร (ลาออก), Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม No
591เยาวลักษณ์ ศรีรังสิต (ลาออก), M.Sc.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ No
592สุรีย์รัตน์ ชัยภักดี (ลาออก), M.Sc.ศศิธร นาคทองNo
593-Development of Chromosome Segment Substitution Lines Related to Drought Tolerance in Rice (Oryza sativa L.)ไวพจน์ กันจู, Ph.D.2.1ธีรยุทธ ตู้จินดา01-06-01-000148.pdf06/01/200505/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
595การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Salmonella Species ด้วยเทคนิค Paper Chromatography Dot Blot HybridizationDevelopment of Test Kit for Detection of Salmonella Species by Paper Chromatography Dot Blot Hybridization Techniqueวรินทร จันทร์ทองอิน, M.Sc.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม01-06-01-000161.pdf06/06/200506/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
596การศึกษาเปรียบเทียบฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของฮีโมโกลบินและรูปแบบของซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานและสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วThe Compresion Study of Phenotypes and Biochemical Properties of Hemoglobin and Serum Protein Patterns in Thai Ridge Back Dog and Thai Bangkeaw Dogจตุพร หนูสุด, Ph.D.2.2อาภัสสรา ชูเทศะ 01-06-01-000177.pdf11/01/200505/31/2011iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
597The Genetic Diversity in Captive Felidae in Thailandสุวิมล พันธุ์ดี, Ph.D.2.2ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000178.pdf11/01/200601/18/2016iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
599การศึกษาการลำเลียงน้ำเข้าสู่ผลมะเขือเทศ  Study of Water Transport to Tomato Fruit สุขโฉม ณ นคร, M.Sc.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000189.pdf11/01/200501/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
600ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporiosis eucalypti สาเหตุโรคใบจุด ใบไหม้ในยูคาลิปตัส Genetic Diversity of Cryptosporiopsis eucalypti Cavsing Leaf Spots and Leaf Blight Disease on Eucalyptusสุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์, M.Sc.จินตนา อันอาตม์งาม01-06-01-000190.pdf11/01/200501/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
601การแสดงออกของยีนในกุ้งก้ามกรามที่ติดเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) โดยใช้เทคนิคดิฟเฟอร์เรนเชียล ดิสเพลย์Gene expression Profiles in Giant Freshwater Prawn Macrobrachium rosenbergii infected with Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) by DD-PCR techniqueอานันท์ จุงจิตร์, M.Sc.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 01-06-01-000194.pdf11/01/200508/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
603-Identification and Characterization of Genes Potentially Involved in Rubber (Heveabrasilienesis Muell. Arg) Latex Yield สมจินตนา รูเดอร์แมน, Ph.D.2.1อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000196.pdf06/01/200606/18/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
604-Development of Efficient ELISA-based Protocol for Detection of Acidvorax avenae subsp. Citulli in Cucurbit Plants and Seedsอรวรรณ หิมานันโต, Ph.D.2.1อรประไพ คชนันทน์ 01-06-01-000199.pdf06/01/200601/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
605การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพของไข่แอนติบอดี เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อของกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodom) Evaluation of the Stability Efficancy of Egg Yolk Antibody and the Application for Disease Control in Black Tiger Shrimp (Peaeus monodon)กวิน ปุญโญกุล, Ph.D.2.2รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000200.pdf09/21/200711/16/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
606การสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี้จีโนมกล้วย A1 และ A2 DNA Markers for A1 and A2 Muas Genome Identificationจันทร์แรม รูปขำ, M.Sc.สมศักดิ์ อภิสิทธิ์วาณิช01-06-01-000202.pdf06/01/200606/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
608การศึกษาความเหมือนทางพันธุกรรมของเชื้อบาซิลัส ซีเรียส ที่แยกได้จากน้ำนมดิบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมดิบ Study of Genetic Pattern of Bacilius cereus Identified from Raw Milk and Factors Associated with Raw Milk Productionธรรมรัตน์ ชนประเสริฐ, M.Sc.ศศิธร นาคทอง01-06-01-000208.pdf06/01/200602/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
611การศึกษาความหลากลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Phytophthora infestans ในประเทศไทยและการศึกษาความแตกต่างของอัลลิคลักษณะต้านทานโรคใยไหม้ Ph-3 ในมะเขือเทศThe Study of Genetic Diversity in Phytophthora infestans in Thailand and the Study of Alletic Variation in Late Blight Resistance Gene (Ph-3) in Tomatoกมลสิริ เพชรบูรณ์, Ph.D.2.1จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000215.pdf11/01/200612/17/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
612Effect of Antioxidant on Semen Cryopreservation and Artificial Insemination in the Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, Ph.D.2.1อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000216.pdf11/01/200611/16/2012iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
613-Haemoglobin Vesicle as Artificial Oxygen Carriers Performance and Impact After Administrationชยกฤต สินธุสิงห์, Ph.D.2.1สุณี คุณากรสวัสดิ์ 01-06-01-000217.pdf11/01/200604/18/2013iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
615การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับว่านชักมดลูกโดยวิธีเพิ่มชุดโครโมโซมและก่อกลายพันธุ์Induction of Genetic Variation in Carcuma xanthorrhiza Roxb. by Polyploidy and Mutagenesisจุรีภรณ์ ศรีใหม่, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000219.pdf11/01/200606/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
616-Plant Fitness Comparison between Transgenic Papaya Ringspot Virus (PRSV) Resistant and Non-Transgenic Papaya under Screenhouse Conditionเบญจรงค์ พวงรัตน์, M.Sc.ปาริชาติ เบิร์นส 01-06-01-000220.pdf11/01/200606/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
617การจำแนก Fruit Specific Elements จากส่วนโปรโมเตอร์ของยีน 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Oxidase 1 และ 2 (CP-ACO1 และ 2) และตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรโมเตอร์ด้วยวิธีการถ่ายยีนแบบชั่วคราวIdentification of Fruit Specific Elements from Promoters of Papaya 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Oxidase 1 and 2 (CP-ACO1 and 2) and Determination of Their Promoter Activities Using Transient expression Systemศันสนีย์ นาเจริญ, M.Sc.ปาริชาติ เบิร์นส 01-06-01-000221.pdf11/01/200611/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
618การศึกษาผลของรูพรุนต่อการปล่อยหาจากเม็ดแคลเซี่ยมซัลเฟตเพื่อการรักษาภาวะกระดูกติดเชื้อในกระต่ายThe Effect of Porosity on Ceftazidime Releasing from Calcium Sulfate Beads for a Treatment of Osteomyelitis in Rabbit Model ชัยกร ฐิติญาณพร, Ph.D.2.2นริศ เต็งชัยศรี01-06-01-000222.pdf06/01/200704/18/2013iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
619การประยุกต์ใช้คอนเดนส์แทนนินในการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus): ผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ สมรรถนะการเจริญเติบโต และลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในกล้ามเนื้อApplication of Condensed Tannin in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Cultivation: Effect on in vitro Antibacterial Activities, Growth Performance and Muscular Lipid Peroxidationณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, Ph.D.2.1ธีระ รักความสุข01-06-01-000223.pdf06/01/200708/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
620ผลของการเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในสุกรหลังหย่านมEffects of Dietary Chitooligosaccharide Supplementation on Growth Performance and Immune Responses in Weaned Pigsพรชัย หงษ์ขุนทด, Ph.D.2.1ธีระ รักความสุข01-06-01-000225.pdf06/01/200708/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
621ผลของการปฏิสนธิในห้องทดลองชนิดของสารเพาะเลี้ยงและการแช่แข็งต่อการสร้างโปรตีนของตัวอ่อนหนูเมาส์ผลของการปฏิสนธิในห้องทดลองชนิดของสารเพาะเลี้ยงและการแช่แข็งต่อการสร้างโปรตีนของตัวอ่อนหนูเมาส์นาถนภิส ประทีป ณ ถลาง, Ph.D.2.1อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์No
622การปลูกถ่ายยีนในต้นสัก (Tectona grandis L.f.) โดยวิธีอะโกรแบคทีเรียมGene Transformation in Tectona grandis L.f. via Agrobacterium tumefacienเยาวพรรณ สนธิกุล, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000226.pdf09/22/200708/18/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
623การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทเข้าสู่สบู่ดำ (Jatropha curcas L.)Transformation of Glyphosate Resistance Gene into Physic Nut (Jatropha curcas L.)วิชา สิงห์ลอ, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000228.pdf06/01/200711/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
624--คมสัน อ่อนช้อย (ลาออก), M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม No
625การรวมยีนต้านทานไวรัสในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมGene Stacking for Virus Resistance in Transgenic Tomatoesปณิธิ ผลบังเกิด, M.Sc.สุพัฒน์ อรรถธรรม 01-06-01-000231.pdf06/01/200711/10/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
626ชีวโมเลกุลของยีนและโปรตีน Nucleocapsid (N) และ Non-Structural (NSs) ของ Melon yellow spot virus ที่แยกจากเมลอน Molecular Characterization of Nucleocapsid and Non-Structural Genes and Proteins of Melon yellow spot virus Isolated from Melonณัฐชานันท์ วิบูลย์โชติกร, M.Sc.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 01-06-01-000232.pdf06/01/200706/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
627-Proteomic Analysis of Anticancer Effect by Benzyl Isothiocyanate (BITC) in Gastric Cancer Cellsกษมา ชูสังข์, Ph.D.2.1สิทธิรักษ์ รอยตระกูล No
628-Differential Gene expressions and Improvement of Resistance to Anthracnose in Chiliปฏิพร เตมียกุล, Ph.D.2.1อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000234.pdf11/01/200707/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
629การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus สายพันธุ์ B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา และการทำให้บริสุทธิ์Characterization and Purification of Antimicrobial Substances from Bacillus Strain B-1 from Fish Pondสุปราณี อะระอิ, Ph.D.2.1วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 01-06-01-000236.pdf11/01/200701/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
630การเปรียบเทียบผลของการเสริมซีลีเนียมอินทรีย์กับอนินทรีย์ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรComparison of Organic and Inorganic Selenium Supplementation in the Diet on Semen Quality of the Boarsขวัญเรือน ทองแฉล้ม, M.Sc.ธีระ รักความสุข01-06-01-000237.pdf11/01/200710/17/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
631Construction of in vivo Full Length Transcripts of Papaya Ringspot Virus Type P ( PRSV-P) Thai Strainชุติรัตน์ อัศวเทพ, Ph.D.2.1วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000238.pdf06/02/2008
632-Stem Cell Factor and Molecular Signaling Pathway in Avian Germ Cell Migrationฐานิดา ศรีหาวงศ์, Ph.D.2.1ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช01-06-01-000239.pdf06/02/2008
633cDNA-AFLP of Flowering Stage in Sugarcane and Colinearity with Sorghum [ Sorghum bicolor (L.) Moench]ปัทมา ศรีน้ำเงิน, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000240.pdf06/02/200808/18/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์
634การศึกษาอิทธิพลของสารแช่แข็งต่อการเก็บรักษาเซล่ตับอ่อนสุนัขที่ได้จากอวัยวะบริจาคStudy of the Effect of Cryopreservative onCanine Islets Preservationหทัยรัตน์ จันทร์เภา, Ph.D.2.1นฤดี เกษมสันต์ No
635Cloning of NIPs (Boric Acid Channel for Efficient Boron Uptake) Gene in Tenera Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.)อัญชนา รอดรังนก, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000242.pdf06/02/2008i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตร
636การตอบสนองทางสรีรวิทยาของแตงกวาภายใต้สภาพการขาดน้ำการตอบสนองทางสรีรวิทยาของแตงกวาภายใต้สภาพการขาดน้ำจุฑาดา ชุมเกษียณ, M.Sc.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์No
637การศึกษาระดับโมเลกุลและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมที่มียีนรายงานผล gusMolecular Study and Growth of Transgenic Dendrobium Orchid Possessed Gus Reporter Geneศิรัชตนันต์ โรจนะวิจิตร, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000245.pdf06/02/200808/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตร
638การศึกษาพยาฑิวิทยาและภูมิคุ้นกันวิทยาของการติเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในช่วงต้นของการติดเชื้อในนกพิราบPathological and Serological Study of Influenza Viruses (H5N1) Early Infection in Pigeons (Colomba livia)รัศมีเพ็ญ โพธิ์นาคเงิน, M.Sc.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม01-06-01-000248.pdf06/02/200811/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
639การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทยAssessment of Genetic Diversity of Xanthomonas oryzae pv.oryzae in Thailandรินนภา สมสนุก, M.Sc.สุจินต์ ภัทรภูวดล01-06-01-000249.pdf06/02/200804/18/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
640การศึกษาความหลากหลายของไม้สักในประเทศไทยPopuiation Genetic Structure of Teak in Thailandสายฉัตร พงศ์กระวี, M.Sc.Hugo Volkaert No
641ผลในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านการอักเสบของยาต้านจุลชีพในระดับเร่งการเจริญเติบโตAntioxidation and Anti-Inflammation Effect of Antimicrobial Drugs as Growth Promotorsกฤติกา กาบพลอย, Ph.D.2.1นวลจันทร์ พารักษา 01-06-01-000252..pdf11/03/2008i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
642การค้นหายีนตอบสนองต่อการขาดธาตุโบรอนIdentification of Boron Deficiency Responsive Gene in Oil Plamชนากานต์ ลักษณะ, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000253.pdf11/01/200806/16/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
643การจัดการระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ตระกูลกวาง : การศึกษาการทำงานของรังไข่ การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในละมั่งพันธุ์พม่าเพศเมีย (Rucervus eldii thamin) และผลของการใช้วัคซีน GnRH (ImprovacR) ในกวางรูซ่าเพศผู้ (Rusa timorensis)Manipulation of Reproductive Function in Cervidae : The Study of Ovarian Cyclicity, Estrous Synchronization in Eld's Deer Hinds (Rucervus eldii thamin) and The Effect of GnRH Vaccine (ImprovacR) in Rusa Deer Stags (Rusa timorensis)อรสา พระลักษณ์, Ph.D.2.1นิกร ทองทิพย์01-06-01-000254.pdf11/03/200808/17/2015iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพYes
644การศึกษาและวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อ Fowl Adenovirus Serotype D ที่แยกได้ในประเทศไทยWhale Genome Sequence of Fowl Adenovirus Serotype D Isolated in Thailandณัฏฐ์ณภัทร ไชยศิลป์, M.Sc.ทวีศักดิ์ ส่งเสริมNo
645การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรปลาทู Rastrelliger brachysoma (Beeker, 1851) และปลาลัง R. kanaguta (Cuvier,1816)Development of Microsatellite Markers and Their Application in Population Genetics Studies of Short Mackerel Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) and Indian Mackerel R. kanaguta (Cuvier, 1816)ณัฐ หมั่นพลศรี, M.Sc.สุภาวดี พุ่มพวง01-06-01-000256.pdf11/03/200808/18/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
646การสร้างแผนที่โครโมโซมในกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิดไมโครแซทเทลไลท์และดีเอ็นเอเครื่องหมายจากลำดับเบสอีเอสที The Genetic Linkage Map of Dendrobium Orchid Based on Microsatelite and EST-Derived Markersนริศา เจือจุน, M.Sc.จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000257.pdf11/03/200804/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
647การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจหาเชื้อ Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae (Xoo) สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวDevelopment of an Optical Surface Plasmon Resonance Biosensor (SPR Biosensor) Technique for Detection of Xanthomonas Oryzae pv. Oryzae (Xoo) Causal Agent of Bacterial Leaf Blight Diseaseรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, M.Sc.สุจินต์ ภัทรภูวดล01-06-01-000258.pdf11/03/200811/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
648การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายช่วยในการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเพื่อเพิ่มปริมาณ Soluble Solid Content และลักษณะต้านทานโรคพืชหลายชนิดUse of Molecular Markers in Tomato Breeding to Increase Soluble Solid Content and Multiple Disease Resistancesรัตนา ลาสุข, M.Sc.จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000259.pdf11/03/200805/31/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
649ศิริพร โทลา (ลาออก), M.Sc.สุภาวดี พุ่มพวงNo
650Study of Tospovirus Genome Reassortment and Genome Segment-Specific Adaptation in Host Plantจุฑารัตน์ ลิดจันทร์, Ph.D.2.1พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 01-06-01-00261.pdf08/08/2009No
652ศึกษาวิธีการถ่ายยีน Bacillus thuringieniss (BT) เข้าสู่ต้นสักStudy to Transformation of Bacillus thuringieniss (BT) Gene Into Teakประกาย อ่อนวิมล, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000264.pdf06/08/2009No
653การประเมินโครงสร้างประชากรของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวAssessment of Population Structure of Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Causal Agent of Bacterial Leaf Blight Disease of Riceปริศนา วงค์ล้อม, Ph.D.2.1วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000265.pdf06/08/200907/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
654-Molecular Characterization and Comparative expression Analysis of the Myostatin Gene in Clarias macrocephalus (Gunther, 1864) and Clarias faripinusปุญมณี กาญจนวรกุล, Ph.D.2.1สุภาวดี พุ่มพวง01-06-01-000266.pdf06/08/2009No
655Molecular Epidemiology of B.bovis and B.bigemina Infections of Cattle and Buffaloes in Thailandพชรธร สิมกิ่ง, Ph.D.2.1สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000267.pdf06/08/2009i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
656การคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณรากข้าวที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและกลไกของการส่งเสริมSelection of Rice-Rhizobacteria for Rice Growth Promoting and Their Enhancement Mechanismsวราภรณ์ ปานอยู่, Ph.D.2.1วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000268.pdf06/08/2009No
657-Proteomics of Papaya ringspot virus (PRSV) Infected Papaya Leavesวันวิสา ศิริวรรณ์, Ph.D.2.1ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 01-06-01-000269.pdf06/08/200901/16/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
658ลำดัลเบสที่สมบูรณ์ของจีโนมคลอโรพลาสต์ตาลโตนค (Borassus flabellifer Linn.)Complete Chloroplast Genome Sequence of Asian Palmyra Palm (Borassus flabellifer Linn.)อาภากร สกุลสถาพร, Ph.D.2.1สมศักดิ์ อภิสิทธิ์วาณิช01-06-01-000271.pdf06/08/2009No
659Human Single Chain Antibody (HuScFv) Specific to Middle Domain of Matrix Protein-1 of Influenza A Virus and Their Molecular Mechanisms in The Virus Interferenceฝนทิพย์ ดงดินอ่อน, Ph.D.2.2ทวีศักดิ์ ส่งเสริม01-06-01-000272.pdf06/08/2009i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
660สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคแคงเกอร์ของส้มโอและกลไกการออกฤทธิ์Antibacterial Activity of Herbal Extracts and Mechanisms Against Bacterial Canker Pathogen in Pomeloจุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000273.pdf06/08/2009No
661การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบผลของ Deslovelin และ Finesteride ต่อการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขEffect of Deslovelin and Finesteride on Benign Prostatic Hypertrophy in Dog : A Clinical Trialชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, M.Sc.เกษกนก ศิรินฤมิตร01-06-01-000274.pdf06/08/200906/11/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
662-Comparative Study of Characteristics and Densities Mesenochymal Stem Cells Isolate from Bone Marrow and Adipose Tissue in Canineนฎา ธนะมัย, M.Sc.มนชนก วิจารสรณ์ 01-06-01-000275.pdf06/08/200904/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
663การศึกษาโปรตีโอมิกส์ของข้าวทนเค็มStudy of Salt Tolerant Mechainsm in Indica Rice (Oryza sativa L.) by Proteomicsนวลมาศ เกษรจันทร์, M.Sc.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 01-06-01-000276.pdf06/08/200908/18/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
664ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยปลูกและกล้วยป่าในประเทศไทยGenetic Diversity of Some Thai Cultivated and Wild Bananasนิชนิภา โตประสี, M.Sc.Hugo Volkaert 01-06-01-000277.pdf06/08/200906/18/2012iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
665การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน Invertase กับการสะสมน้ำตาลซูโครสในอ้อยStudy on Sucrose Accumulation and Invertase Enzyme Activity in Sugarcaneบุษรินทร์ ตานะ, M.Sc.นงลักษณ์ เทียนเสรี01-06-01-000278.pdf06/08/200901/16/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
666การศึกษาโรคสัตว์สู่คนในสัตว์ฟันแทะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้A Study of Zonoses Disease in Rodent in Southeastern Asiaตวิษา จิยิพงศ์, Ph.D.2.1สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-00279.pdf11/02/2009No
667การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกในสบู่ดำIdentification of Control Flowring Genes in Physicnutธัญญาพร สุสานนท์, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรมNo
668กาพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอินคลูชั่นบอดีเฮปาไตตีสในสัตว์ปีกDevelopment of Inclusion Body Hepatitis Vaccine in Poultryสุชีวา จันทร์หนู, Ph.D.2.2ทวีศักดิ์ ส่งเสริม01-06-01-000281.pdf11/02/200905/18/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
669การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อEfficiency Test of Herbal Extracts in Coccidiosis Prevention in Broilerสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, Ph.D.2.1นวลจันทร์ พารักษา 01-06-01-000282.pdf11/02/2009No
670-Semen Collection Evaluation and Cryopreservation of Captive Malayan Tapir (Papirus indicus)วัลยา ทิพย์กันทา, M.Sc.นิกร ทองทิพย์01-06-01-000283.pdf11/02/200901/16/2012iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
671การโคลนและการก่อกลายพันธุ์เฉพาะตำแหน่งของยีน 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate Synthase (Cp-EPSPS) จากมะละกอให้ต้านทานสารไกลโฟเสทCloning and Site Directed mutagenesis of 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate Synthase (Cp-EPSPS) from Carica papaya for Glyphosate Resistanceศุภิสรา โคตรโสภา, M.Sc.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 01-06-01-000284.pdf11/02/2009No
672การศึกษาวงรอบการเป็นสัดและการจัดการเพื่อการผสมพันธุ์ในแม่ม้าพื้นเมืองไทยA Study of Estrus Cycle and Breeding Management in Thai Native Crossbred Maresอารีย์ ไหลกุล, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000285.pdf11/02/200901/16/2015iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพYes
673The Study on the Myostatin Gene Variations in Thai Swamp Buffaloesไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ, Ph.D.2.1ธีระ รักความสุข01-06-01-000286.pdf06/01/201008/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
674การศึกษา Cell Cycle Activity และ Gene expression ของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ที่อยุ๋ในระหว่างกระบวนการกระตุ้นการงอกของเมล็ดCell Cycle Activity and Gene expression Assay During Seed Priming in Cucunber (Cucurmis sativus L.)ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, Ph.D.2.1ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ01-06-01-000287.pdf06/07/201008/18/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
675ผลของการเสริมน้ำนมแพะต่อการเจริญเติบโต อัตราการอยู่รอดและภูมิคุ้มกันของลูกสุกรแรกเกิดEffect of Goat Milk on Usage and Health Benefit of Pigletธนพรรณ นิลกำเนิด, Ph.D.2.1ศศิธร นาคทองNo
676Characterization, Genetic Variation and Diagnosis of Sugarcane streak mosaic virus, a New Poacevirus Infecting Sugacane in Thailandปวีณา เกษมสินธุ์, Ph.D.2.1พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 01-06-01-000289.pdf06/07/2010No
677การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้รับการถ่ายยีน antisense CP-ACO1 ในระดับโรงเรือนThe Biosafety Assessment of Genetically Modified Dendrobium Orchid Possess Antisense CP-ACO1 Gene under Screen House Conditionปิยนุช ศรชัย, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000290.pdf06/07/201009/16/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
678การแสดงออกของโปรตีนในปูทะเล (Scylla sp.) ที่ติดเชื้อแบคทีเรียexpression of Proteins in Mud Crab (Scylla sp.) Infected with Bacteriaภัทราวดี ศรีมีเทียน, Ph.D.2.1สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 01-06-01-000291.pdf06/07/2010No
679Paternity, Papulation Genetic and Viral Diseases Surveillance of Wild Eastern Assamese Macaque (Macaca assamensis assamensis) in Phu Khieo Wildlife Sanctuary (PKWS), Thailandมานะกร สุขมาก, Ph.D.2.1วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000292.pdf06/07/2010iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
680การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อสภาพเครียดจากความแห้งแล้งในยูคาลิปตัส คามาดูเลนซีสPhysiological Responses to Drought Stress in Eucalyptus Camaldulensis Dehnh.วินัย อุดขาว, Ph.D.2.1สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000293.pdf06/07/2010No
681Identification of Molecular Markers Linked to thermo sensitive genic male sterile (tms) in Rice (Oryza Sativa L.)ศุทธนา คล้ายมงคล, Ph.D.2.1อมรทิพย์ เมืองพรหม01-06-01-000294.pdf06/07/2010No
682การสำรวจโรคไวรัสในพืชผักตระกูลแตงและการพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจสอบSurvey of Virus Diseases in Cucurbits and Innovative Development of Detection Kitsสรรชัย จันทะจร, Ph.D.2.1รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000295.pdf06/07/2010No
683การพัฒนาชุดตรวจสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคนิคอิมมูโนImmune-Based Detection Methods for Genetically Modified (GM) Maizeอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, Ph.D.2.1รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000296.pdf06/07/2010No
684ระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ RNA Silencing ในมะละกอGene expression Involving RNA Silencing in Papayaอรุโณทัย ซาววา, Ph.D.2.1ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 01-06-01-000297.pdf06/07/2010No
685Genotypic and Phenotypic Investigation of Progressive Retinal Atrophy in Dogsเมทิตา สัสดี, Ph.D.2.2อารีย์ ทยานานุภัทร์01-06-01-000298.pdf06/07/201008/18/2014iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆYes
686Cloning, Sequencing and expression of Cervine Interferon Gamma (IFN-Y) and the Application toward Diagnosis of Bovine Tuberculosis in Cervidaeสิรินารถ ชัยชนะทอง, Ph.D.2.2นิกร ทองทิพย์01-06-01-000299.pdf06/07/2010No
687การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิด Single Chain Variable Fragment(scFv) ที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินบี 1 และการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบทางอิมมูโนวิทยาProduction of Anti-Aflatoxin B1 Single Chain Variable Fragment (scFv) Monoclonal Antibody and Development of Immunodetection Techniqueจิรพงศ์ แพทย์สมาน, M.Sc.รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000300.pdf06/07/201010/16/2013No
688การจำแนกเชื้อโพทีไวรัสที่เข้าทำลายพริกในประเทศไทย ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาMolecular Characterization of Potyviruses Infecting Peppers in Thailandแพรวรุจี ชูเชิด, M.Sc.สุจินต์ ภัทรภูวดล01-06-01-000301.pdf06/07/201011/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
689วันวิสา เกษมสถาพร (ลาออก), M.Sc.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ No
690การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในปลากัดป่าภาคกลาง (Betta splendens, Osphronemidae,Perciformes) และการทดสอบข้ามชนิดDevelopment of Microsatellite Markers from a Siamese Fighting Fish ( Betta splendens, Osphronemidae, Perciformes) and Cross-Species Amplification in Closely Related Speciesวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์, M.Sc.จินตนา สและน้อย01-06-01-000303.pdf06/07/201008/18/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
691Molecular Characterization of Sex Determination Genes in Bactrocera tauธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง, Ph.D.2.1เลิศลักษณ์ เงินศิริ 01-06-01-000304.pdf11/01/2010No
692Molecular Epidemiology and Genetic Diversity of Anaplasma marginale Infection in Cattle and Buffaloes in Thailandนันทิยา แซ่เตียว, Ph.D.2.1สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000305.pdf11/01/2010No
693A Diversity of Trypanosoma spp. associated with rodents in Southeast Asiaพรพรรณ พุ่มหอม, Ph.D.2.1สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000306.pdf11/01/2010No
694การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเบญจมาศโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา และรังสีอิเล็กตรอนและเทคนิค Somaclonal VariationMutation Induction in Chrysanthemum by Gamma Ray and Electron Beam Irradiation and Somaclonal Variation Techniqueพันทิพา ลิ้มสงวน, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000307.pdf11/01/2010No
695Development of SNP Marker for Anthracnose Resistance Derived from Capsicum baccatum 'PBC 80'พิชญภา มหาสุข, Ph.D.2.1อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000308.pdf11/01/2010No
696Identification and Characterization of Potential Proteins for Anti-tick Vaccine Against the Brown Dog Tick (Rhipicephalus sanguineus)ศราวรรณ แก้วมงคล, Ph.D.2.1สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000309.pdf11/01/201007/29/2015No
697การบ่งชี้โปรตีนและยีนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวสังเคราะห์ของสารพลัมบาจินใน hairy root ของเจตมูลเพลิงแดงIdentification of Proteins and Genes Involved in the Plumbagin Biosynthesis in Hairy Root of Plumbago indica L.ศศิวิมล จันทร์สุเทพ, Ph.D.2.1เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000310.pdf11/01/2010No
698Effects of Alpha 1 Adrenoceptor Antagonist on Goat Ejaculationศักดิโชต คิมสกุลเวช, Ph.D.2.1อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000311.pdf11/01/201007/14/2015No
699การศึกษายีนในกระบวนการสังเคราะห์เซลลูโลสและการแสดงออกของยีนจากต้นยูคาลิปตัสStudy of Eucalyptus Genes Involved in Cellulose Synthesis and Gene expressionอาทิตย์ วิมลทัศน์, Ph.D.2.1วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000312.pdf11/01/2010No
700การประเมินผลทางอัลลีโลพาทีของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายยีน antisense CPACOAllelopathic Assessment of Transgenic Dendrobium Possessed Antisense CPACO Geneชมภูนุช ลิ้มประสาท, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000313.pdf11/01/201001/16/2015No
701ผลของการจัดการคุณภาพชีวิตสัตว์ต่อฮอร์โมนและการขยายพันธุ์ได้ในสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์Effect of Welfare Management on Hormonal Levels and Breeding Efficiency in Endangered Speciesชัยณรงค์ ปั้นคง, M.Sc.นิกร ทองทิพย์No
702การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อยStudy of the Relationship between Artificial Water Deficit Tolerance and DNA methylation in Sugarcaneฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ, M.Sc.นงลักษณ์ เทียนเสรี01-06-01-000314.pdf11/01/2010No
703การรีดเก็บน้ำเชื้อนกกาฮัง และนกแก๊กโดยใช้เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้าSemen Collection by Electro-ejaculation in Great Hornbill (Buceros bicornis) and Oriental Pied Hornbill (Anthracoceros albirostris)ณฐวุฒิ คณาติยานนท์, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000316.pdf11/01/201011/16/2012No
704การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยวิธี Flash Visual Evoke Potentials ในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนี่ยนปกติ และในภาวะความจำเสื่อมFlash Visual Evoke Potentials in Normal and Canine Cognitive Dysfunction Pomeranian Dogsธนวุฒิ เหมนิรัตน์, M.Sc.อารีย์ ทยานานุภัทร์01-06-01-000317.pdf11/01/201008/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
705Prevalence of Giardia duodenalis and Factors Associated with Its Infection of Water Buffaloes in Northeast Thailandเบญจมาศ คุระจอก, M.Sc.สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000318.pdf11/01/201008/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
706การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร Plumbagin ในเซลล์แขวนลอยจาก Hairy Root ของเจตมูลเพลิงแดงEnhancement of Plumbagin Production in Cell Suspension Derived from Hairy Root of Plumbago indica Linn.ปาริชาต ประสาทศิลป์, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000319.pdf11/01/2010No
707Phylogenetic Analysis of Red Junglefowl in Thailand and Thai Indigenous Chicken Based on Complete Sequence of Mitochondrial DNA D-loop Regionปิยนาถ เทียนเล็ก, M.Sc.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช01-06-01-000320.pdf11/01/2010No
708การพัฒนา Molecular Markets สำหรับลักษณะต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพริกผสมข้ามชนิดระหว่าง Capsicum annuum L. และ C.chinense Jacq.Development of Molecular Markets for Resistance to Anthracnose in an Interspecific Chilli between Capsicum annuum L. and C.chinense Jacq.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร (ขาดการติดต่อ), M.Sc.อรรัตน์ มงคลพรNo
709-Molecular Diversity of Erwinia chrysanthemi and the Association of Pectate Lyase Genes with Stalk Rot of Cornจันทิมา เจียมวิจิตร (ขาดการติดต่อ), Ph.D.2.1สุดฤดี ประเทืองวงศ์No
710ชีววิทยาของไวรัสใบด่างเหลืองมะเขือเปราะBidogy of Eggplant yellow mosaic virusสิทธิศักดิ์ แสไพศาล, Ph.D.2.1ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 01-06-02-000050.pdf06/06/200801/18/2016i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
711ความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ดินในพื้นที่ปลูกหม่อนที่มีปัญหาโรครากเน่าMicrobial Diversity Under Root Rot Infested Area of Mulberry Cultivationบุษราคัม ผนึกทอง, M.Sc.ศวพร ศุภผล 01-06-02-000051.pdf01/13/200906/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
712การแพร่กระจายของยีนต้านทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินและการเปลี่ยนแปลงสังคมจุลินทรีย์ในดินที่มีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์Distribution of Tetracycline Resistance Genes and Microbial Community Shift in Agricultural Soil Through Fertilization with Animal Manureพรพิมล บัวชาวเกาะ, M.Sc.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 01-06-02-000052.pdf01/13/200906/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
713จีโนมเชื้อไวรัสทริสเตซ่าในประเทศไทยและการตรวจสอบเชื้อไวรัสทริสเตซ่าในวัชพืชโดยใช้เทคนิค RT-PCR และ Dot Blot HybridizationGenome of Citrus Tristeza Virus (CTV) in Thailand and Detection of CTV By RT-PCR and Dot Blot Hybridization Techniques in Weedsกีรติ สินธวาชีวะ, M.Sc.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์01-06-02-000053.pdf06/01/200806/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
714ลำดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนม การสร้างจีโนมย่อย และการทดสอบการก่อโรคของไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ สายพันธุ์สมุทรสาคร (PRSV-SMK)Nucleotide sequence, Sub-genomic Construction, and Pathogenicity Test of Papaya Ringspot Virus strain Samut Sakhon (PRSV-SMK)วิจิตรา โชคบุญ, M.Sc.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 01-06-02-000054.pdf06/01/200801/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
715การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยวิธีผสมกลับBreeding of Aromatic Rice Variety Khao Dawk Mali 105 for Blast Disease Resistance by Backcross Methodเสาวลักษณ์ อัคราช, M.Sc.ธานี ศรีวงศ์ชัย01-06-02-000056.pdf01/13/200906/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
716การประเมินความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของการปรับปรุงประชากรแบบผสมรวมประยุกต์ในข้าวโพด 2 ประชากรGenetic Progress from Flexible Population Improvement on Two Corn Populationsกรณ์วดี ตุ้มทรัพย์, M.Sc.เฉลิมพล ภูมิไชย์01-06-02-000057.pdf06/01/200808/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
717การร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมเพื่อเป็นไม้ตัดดอกโดยวิธีการเลี้ยงคัพภะStudies Shortening Breeding Program of Hybrid Curcuma for Cut Flower by Embryo Cultureพรชนก คงสมโอษฐ์, M.Sc.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์01-06-02-000058.pdf01/13/200906/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
718การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ไพลโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดีและสการ์Identification of Molecular Markers for Phlai Breeding Using RAPD and SCARภริตา ต้นสายเพ็ชร, M.Sc.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์01-06-02-000059.pdf09/01/201006/17/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
719การชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอในไพลเหลืองและไพลดำInduction of Somatic Embryogenesis in Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A. Dietr. and Zingiber ottensii Valetonฮามีนะห์ กาลอม, M.Sc.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์01-06-02-000060.pdf09/08/201007/16/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
720จินต์ภาณี ณ นคร, Ph.D.2.1วรวิทย์ วัชชวัลคุNo
721Identification of Gene(s) Response to PEG-induced for Water Stress in Oil Palm (Elaeis guineensis)จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000322.pdf06/06/2011No
722ธนวรรณ พรมขลิบนิล, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000323.pdf06/06/2011No
723พีรชัย ใจรักกล้า, Ph.D.2.1จตุพร หนูสุด01-06-01-000324.pdf06/06/2011No
724Production of Antibodies against Pineapple Mealybug Wilt Associated Virus and Development of Immunological-Based Assayศรีหรรษา มลิจารย์, Ph.D.2.1รัชนี ฮงประยูร01-06-01-000325.pdf06/06/2011No
725Instability of Resistance to Papaya Ringspot Virus in R5 Transgenic Papayaชุติมา อาลัย, M.Sc.สุพัฒน์ อรรถธรรม 01-06-01-000327.pdf06/06/201101/16/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
726Variation of Root-Knot Nematode Infecting Chili in Thailandธนากร จันทร์มาลี, M.Sc.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000330.pdf06/06/201103/17/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
727Molecular Typing and Antimicrobrial Resistance of Streptococcus agalactiae Isolated from Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and Red Tilapia (O.niloticus - O.mossambicus) in the Central and Eastern Part of Thailandธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000331.pdf06/06/201106/17/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
728The Effects of Aeration and Elicitation on Hairy Root Culture and Plumbagin from Plumbago indica L. in Stirred Tank Bioreactorพิพัฒน์ จินันทุยา, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000332.pdf06/06/2011No
729Application of Real-time PCR to Quantify Gastrointestinal Microbiota in Weaning Pigs Affected by Dietary Feed Additivesภัทรภณ เฉลิมนนท์, M.Sc.นวลจันทร์ พารักษา 01-06-01-000333.pdf06/06/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
730Development of ELISA for Detection of Encephalitozoon cuniculi Infection in Rabbitsวราพร สินสุวงศ์วัฒน์, M.Sc.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล01-06-01-000334.pdf06/06/2011No
731Cloning and expression of Recombinant Glycoprotein C of Duck Plague Virus by Using Pichia pastoris Systemสมสมร เพชรแสง, M.Sc.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม01-06-01-000335.pdf06/06/201108/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
732Cloning, expression and Purification of VP3 Protien of Parvovirus causing Derzsy's Diseaseชฎาฎา จึงเกรียงไกร, M.Sc.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม01-06-01-000336.pdf06/06/201104/17/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
733อิทธิพล สุริยะฉาย, M.Sc.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม06/01/201104/17/2014No
734Studies on Toxicokinetic Characteristics and Tissue Depletion of Nivalenol in Broiler Chickensจุฑามาศ คงกะพันธ์, Ph.D.2.2อำนาจ พัวพลเทพ01-06-01-000338.pdf11/01/2011No
735การถ่ายยีน Antisense ของ Dihydroflavonal 4-Reductase (DFR) เข้าสู่บัวหลวงพันธุ์บุณฑริก โดยใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะTransformation of Dihydroflavonal 4-Reductase (DFR) Antisense into Sacred Lotus 'Buntarik' Agrobacterium Mediated Gene Transferวิลาสินี ลีทวีทรัพย์, M.Sc.กัญจนา แซ่เตียว01-06-11-000025.pdf06/01/200604/25/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
736การตรวจสอบการเสื่อมของ DNA 1โดยใช้เทคนิค Competitive PCR การรั่วไหลและความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในระหว่งการเสื่อมคุณภาพDetection of DNA Degradation Using Compettitive PCR Technique, Seed Leachate and Viability of Soybean [Glucine max (L.) Merr.] Seeds During Deteriorationจตุพร กลมเกลี้ยง, M.Sc.Cornel Verduyn01-06-11-000023.pdf06/01/200605/25/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
737การโคลนและการแสดงออกของยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสในกลุ่มไกลโคไซด์ไฮโดรเลสแฟมิลี่ที่ 5 จากรูเมนกระบือปลักMolecular Cloning and expression of Cellulase Encoding Genes in Glycoside Hydrolase Family 5 from Swamp Buffalo Rumenวิทิดา สาธิตโกวิทชัย, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000032.pdf06/01/200705/25/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
738การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีน Antisense DRF เข้าสู่บัวหลวงพันธุ์บุณฑริกโดยวิธีการยิงอนุภาคTissue Culture and Transformation of Antisense DRF Gene into Nelumbo nucifera Gaertn cv. Buntharik by Particle Bombardmentรวีวธู บัวทอง, M.Sc.กัญจนา แซ่เตียว01-06-11-000033.pdf06/01/200705/23/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
739ผลของการฝังอาร์เอฟไอดีแท็กต่อการแสดงออกของยีนฮีตช็อคโปรตีน 70 ในปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)Effect of RFID Tag Implantation on Heat Shock Protein 70 Gene expression in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)ณิชนันท์ ทินปราณี, M.Sc.สรัญญา พันธุ์ฤกษ์01-06-11-000043.pdf11/01/200705/27/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
740การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้ดินใบหมาก (Spathoglottis plicata Blume) โดยการฉายรังสีแกมมาMutation Induction in Spathoglottis plicata Blume by Gramma Irradiationพิมพรรณ พิมลรัตน์, M.Sc.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์01-06-14-000018.pdf05/16/200804/27/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
741การคัดแยก ศึกษาสมบัติ และสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสจากแบคทีเรียชอบความร้อนสูงในดินScreening, Characterization and Optimization for Carboxymethylcellulase Production by Thermophilic Bacteria from Soilวาทินี คุณเผือก, M.Sc.มังกร โรจน์ประภากร 01-06-06-000014.pdf06/01/200806/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
742การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตฟรุกโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้คด้วยเอนไซม์อินูลิเนสผสมOptimization of the Production of Fructose and Inulooligosaccharides from Jerusalem artichoke using Mixed Inulinasesกชกร ปรางค์วิเศษ, M.Sc.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา01-06-06-000007.pdf06/01/200806/16/2011iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
743การใช้เอนไซม์สกัดไลโคปีนจากกากมะเขือเทศเหลือทิ้งและผงใยอาหารละลายน้ำซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้Enzymatic Extraction of Lycopene from Tomato Waste and Soluble Fiber Powder as its Byproductกัญญารัตน์ กัญญาคำ, M.Sc.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์01-06-08-000144.pdf05/01/200904/07/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
744การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำตาลไซลิทอลในยีสต์Cloning and expression of Gene Involved in Xylitol Production from Candida spp.รับวาสน์ มธุรันยานนท์, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000128.pdf06/01/200805/31/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
745สารประกอบฟีโนลิกและความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงPhenolic Acid Profile and Antioxidant Activities of Mango Seed Kernel Extractพชรวรรณ อังคสุทธิพงษ์, M.Sc.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ01-06-10-000094.pdf11/01/200605/04/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
746การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ดินใบหมาก (Spathoglottis plicata Blume var. alba) โดยใช้โคลชิซินและออรีซาลินในสภาพปลอดเชื้อChromosome Doubling of Spathoglottis Plicata Blume var. alba Using Colchicine and Oryzalin In vitroอุษา เพชรบ้านนา, M.Sc.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์01-06-14-000012.pdf06/01/200806/01/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
747ผลของ Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinizing Hormone (LH) และ Insulin - Linke Growth Factor I (IGF-I) ต่อการเจริญของตัวอ่อนนอกร่างกายของโคพื้นเมืองไทยลูกผสมบราห์มันEffect of Follicle Stimulating Homone (FSH), Luteinizing Homone (LH) and Insulin - Like Growth Factor I (IGF) on Embryo Development in Vitro Embryo Production of Thai Native - Brahman Crossbredชาญยุทธ แถมวัน, M.Sc.เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000107.pdf06/01/200706/27/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
748ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Cucumber Green Mottle Mosaic Virus ในแตงกวา แตงโมและเมลอนและปฏิสัมพันธ์กับสายพันธุ์แตงกวาGenetic Diversity of Cucumber Green Mottle Mosaic Virus in Cucumber Watermelon and melon and Interactions with Cucumber Varietiesฉัตรนัททรี กันทะลา, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000084.pdf06/01/200606/03/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
749การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในกลุ่ม fluorescent Psendomonas และการผลิตแอนติซีรัมสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคIndentification of Phytopathogenic Fluorescent Pseudomonas and Antiserum Production for Disease Diagnosisวิยะดา ขันอาสา, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000098.pdf06/01/200706/27/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
750ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันดดยใช้เครื่องยิงอนุภาคFactors Affecting Gene Transformation in Embryogenic Callus of Oil Plam by Bombardmentสุนทรียา กาละวงศ์, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000027.pdf06/01/200906/24/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
751การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ MicrosatelliteConstruction of Genetic Map Related to Tail Pattern in Guppy (Poecilia reticulata) Based on AFLP and Microsatellite Markersศรินทร แก่นแก้ว, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000021.pdf06/01/200907/27/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
752ปัจจัยทางกายภายและเคมีต่อการเจริญและพัฒนาการของเอมบริโอเจนิคแคลลัสของปาล์มน้ำมันPhysical and Chemical Factors Affecting Growth and Developmant Embryogenic Callus of Oil Palmกาญจนี ทองเทพ, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000014.pdf06/02/200803/05/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
753การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Cinnamomum ในภาคใต้โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดีGenetic Diversity of Cinnamomum spp. in Southern Thailand Based on RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) Techniqueจิตรา จันโสด, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000020.pdf06/01/200801/24/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
754ความแตกต่างระหว่างเชื้อ Sphaceloma spp. สาเหตุโรคสแคบขององุ่นกับพืชชนิดอื่นDifferences Among Sphaceloma spp. Causing Scab Disease in Grapes and Other Plantsมธุกร สมพงษ์, M.Sc.โสภณ วงศ์แก้ว 01-06-12-000009.pdf09/01/200905/01/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
755การโคลนยีนที่ตอบสนองการเจริญเติบโตที่อุณหภูมิสูงของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนร้อนCloning of gene responsible for growth at high temperature in thermotolerant Saccharomyces cerevisiaeวรพรรณ บัวจำรัส, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000125.pdf06/01/200805/30/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
756อิทธิพลของชนิด serum ต่อการแสดงออกของโปรตีนอินเทอร์เฟียรอนทาว (IFN-t) และBCL-2 ในการผลิตเอ็มบริโอของโคEffect of Serum Type Interferon-TAU (IFN-t) expression and BCL-2 Bovine Embryo Productionอภิรดี สวรรค์นคร, M.Sc.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์01-06-08-000132.pdf07/01/200806/27/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
757การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ MicrosatelliteConstruction of Genetic Map Related to Tail Pattern in Guppy (Poecilia reticulata) Based on AFLP and Microsatellite Markersสุไหลหมาน หมาดโหยด, M.Sc.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 01-06-14-000014.pdf09/23/200907/27/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
758Cloning and Characterization of Chitinase Gene From Trichoderma sp.การโคลนและการศึกษาลักษณะของยีนไคติเนสจากเชื้อรา Trichoderma sp.ปิยะพร ทองไทยสิน, M.Sc.ทิพา อัศวรักษ์01-06-10-000091.pdf11/01/200605/02/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
759Viral Gene Silencine in Cultured Hemocytes of The Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Using DNA Constructs Expressing Long-Hairpin RNA (IhRNA)การยับยั้งการแสดงออกของยีนไวรัสในเซลล์เม็ดเลือดกุ้งกุลาดำโดยใช้อาร์เอนเอสายคู่ยาวจากดีเอนเอเวกเตอร์ภัทราวริน เทศเจริญ, M.Sc.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ 01-06-10-000118.pdf09/01/200805/24/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
760ผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อคุณภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ)The Effect of Supplementation with Fish Oil on Sperm Quality and Fertility of Frozen Semen in Native Chicken (Pradu hang dam).วิชชุดา ยินดี, M.Sc.เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000130.pdf06/02/200806/27/2011iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพYes
761Effect of Salt Concentrations on the Properties of Rice Starch/Whey Protein Mixturesผลของความเข้มข้นของเหลือต่คุณสมบัติด้านต่างๆ ของของผสมระหว่างแป้งข้าวและเวย์โปรตีนมณีรัตน์ ตรีประสิทธิ์ผล, M.Sc.มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000127.pdf06/02/200808/29/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
762Growth and Physiological Responses of Macadamia Grown in Soilless Culture Under Fertigation Systemธรรมธีร์ โพธิพีรนันท์, M.Sc.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ01-06-10-000077.pdf06/01/200607/04/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
763การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลของยีนเฟอร์ริทินและฮอรืโมนกระตุ้นฟอลลิเคิลสำหรับลักษณะจำนวนลูกต่อครอกในสุกรMolecular Marker Analysis for Ferritin and Follicle Stimulating Hormone Gene for Litter Size Traits in Pigsนครินทร์ พริบไหว, Ph.D.2.1ศุภมิตร เมฆฉาย01-06-09-000066.pdf06/01/200706/17/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
764Analysis of Gene expression in High Temperature Growth of Thermotolerant Yeastการศึกษาการแสดงออกของยีนในยีสต์ทนร้อนที่เจริญเติบโตที่อุณหภูมิสูงพรพล แสนปัญญาไว, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000080.pdf06/01/200612/20/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
765การคัดกรองและการแยกยีนไคติเนสจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อเพิ่มการเข้าทำลายหนอนใยผักScreening and Isolation of Chitinase Gene from Entomopathogenic Fungi for Enhancing the Infection of Diamondback Moth Larvaeนราดร ฉุยฉาย, M.Sc.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 01-06-09-000075.pdf07/01/200810/21/2011Yes
766โครงสร้างของยีนและความแปรผันของนิวคลีโอไทด์ในยีน interleukin-1β ของปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)Gene Organization and Nucleotide Variations in Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) interrieukin-1βวิพารัตน์ เย็นทั่ว, M.Sc.จรส พินจงสกุลดิษฐ 01-06-14-000003.pdf06/01/200708/29/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
767การศึกษาการลดระดับโคเลสเตอรอลในหลอดทดลองของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่คัดแยกได้จากผักและผลไม้An In Vitro Study of Cholesteral-Lowering Properties of Probiotic Bacteria Isolated from Vegetables and Fruitsนายิกา เทวินทรภักติ, M.Sc.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล01-06-14-000013.pdf06/01/200701/16/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆYes
769การปรับปรุงสภาวะการเลี้ยงและการศึกษาระดับโมเลกุลเพื่อการผลิตไคติเนสของเชื้อราจากเปลือกกุ้งOptimization and Molecular Analysis of Fungal Chitinase Production From Shrimp Shellณัฐฐา บริบูรณ์วิทยา, M.Sc.ทิพา อัศวรักษ์01-06-10-000129.pdf06/02/200802/07/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
770การโคลนยีนที่กำหนดการสร้างไกลโคไซด์ไฮโดรเจนแฟมิลี่ที่ 8 จากเชื้อ Bacillus sp. และการแสดงออกในแบคทีเรีย Escherichia coliCloning of Gene Encoding Glycoside Hydrolase Family 8 From Bacillus sp. and expression in Bacteria Escherichia coliพันธิพา แทนกุดเรือ, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000052.pdf09/01/200906/01/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
771การตรวจสอบการมีอยู่ของกล้าเชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2, Sb 2, Lactobacillus salivarius D 4 และ Pediococcus TISTR 536 ในแหนมเนื้อโคDetection of Lactococcus lactis subsp. lactis P 2, Sb 2, Lactobacillus salivarius D 4 and Pediococcus TISTR 536 as Starter Culture in Beef Nham Fermentationสุกัญญา วาวงค์, M.Sc.คมแข พิลาสมบัติ01-06-11-000058.pdf09/01/200903/01/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
772การคัดแยกเชื้อและการจำแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในพืชอาหารสัตว์หมักด้วยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอพีดีIsolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Silage by PCR-RAPD Techniqueสุขเกษม คงสันต์, M.Sc.วิชัย ศุภลักษณ์ 01-06-11-000056.pdf09/01/200904/23/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
773Identification of Penaeus monodon G Protein Suppresor2 (PmGPS2)-Interacting Proteinจินดานันท์ หิรัญจันทร์, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000112.pdf06/01/200703/01/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
774Isolation and Identification of Polyhydroxy Alkanoates (PHAs) Producing Bacteria From Cassava Starch and Characterization of Their PHAsพจนาถ จันทร์เนตร์, M.Sc.ณัฎฐวี เนียมศิริ 01-06-10-000119.pdf06/01/200812/28/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
776Epoxidation of 1-Hexene Using a whole-cell Biocatalystพิมพญา พิสณุพงศ์, M.Sc.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 01-06-10-000144.pdf09/01/200904/24/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
777Characterization of Genes Involved in Aniline and Chloroanilines Degradation in Acinetobacter sp.มัทธนา ตันชัย, M.Sc.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร 01-06-10-000120.pdf06/01/200803/23/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
780Analysis of Glycerol and Its Gene expression of Yeast Growth in Heat Stressลลิดา อาษา, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000124.pdf06/01/200808/29/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
781ความสัมพันธ์ของยีนคอมพลีเมนต์แฟคเตอร์บีกับลักษณะจำนวนลูกครอกในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าAssociation of Complement Factor B Gene with Litter Size Traits in Commercial Pig Breedsนันทพร สุทธิ, M.Sc.ศุภมิตร เมฆฉาย01-06-09-000093.pdf09/01/201011/18/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
782Doubled Haploids Synthetic Seed Production in Local Thai Rice Genotypes by Anther Cultureปิยชัย เปรมวรานนท์, Ph.D.2.1สุชาดา เวียร์ศิลป์ 01-06-09-000067.pdf06/01/200704/20/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
783การจำแนกชนิดของเชื้อ Phytophthora spp. สาเหตุโรครากเน่าของส้มโดยการใช้เทคนิค PCR และการควบคุมโรคด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์Identification of Phytophthora spp. Causing Citrus Root Rot Disease by PCR Technique and Controlling the Disease with BacterialAntagonistsปนัดดา อินพิทักษ์, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000076.pdf03/18/200902/11/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
784การเปลี่ยนแปลงไซโตไคนิน ออกซิน คาร์โบไฮเดรต และธาตุอาหารหลักที่สัมพันธ์กับการออกดอกนอกฤดูของลิ้นจี่บนพื้นที่สูงChange of Cytokinins, Auxin, Carbohydrate and Mineral Nutrition Which Related to Off-season Flowering of Lychee in Highlandsนุดี เจริญกิจ, M.Sc.พิทยา สรวมศิริ 01-06-09-000074.pdf06/01/200807/07/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
785Detection of Contaminated Escherichia coli and Salmonella spp. in Export Vegetable Production by Molecular Biology Techniquesปิยะมาศ โสมภีร์, Ph.D.2.1อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 01-06-09-000069.pdf06/01/200712/02/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
786การประเมินการแข่งขันของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่ใช้คลุกเมล็ดสำหรับการปลูกถั่วพุ่มเป็นปุ๋ยพืชสดบนพื้นที่สูงโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาCompetitiveness Evaluation of Seed Inoculated Root Nodule Bacteria for Green Manure Cowpea Cultivation on Highland by Molecular Techniqueสุปราณี จี้มูล, M.Sc.ชูชาติ สันธทรัพย์01-06-09-000077.pdf03/18/200910/21/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
787Effects of Arbuscular Mycorhiza and Endophytic Diazotrophic Bacteria on Growth and Development of Curcuma alismatifolia Gagnep.อภิรยา เทพสุคนธ์, Ph.D.2.1โสระยา ร่วมรังษี01-06-09-000070.pdf06/01/200811/04/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
788การตรวจหาการแสดงออกที่ต่างกันของยีนในกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเอื้องดินใบหมากโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์Detection of Differential Gene expression in Sepal and Petal of Spathoglottis Species by DDRT-PCR Techniqueจตุพร อนุชัย, M.Sc.วีณัน บัณฑิตย์01-06-09-000091.pdf09/01/201010/07/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
789Detection and Control of Carbendazim-Resistant Colletotrichum spp. Causing Mango Anthracnoseพรประพา คงตระกูล, Ph.D.2.1สรัญยา วัลยะเสวี 01-06-09-000071.pdf06/01/200806/17/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
790Lipase-Catalyzed Hydrophobic Modification of dextran. Preparation of Polysaccharide-based Nanoparticles for Drug Delivery Applicationsกุลธิดา แก้วประพาฬ, Ph.D.2.1ปราณี อินประโคน 01-06-10-000101.pdf06/01/200701/30/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
791การผลิตวานิลลินจากเซลล์แขวนลอยวานิลลา (Vanilla planifolia)Vanillin Production from Cell Suspension Culture of Vanilla planifoliaเบญจพร สมจิต, M.Sc.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด01-06-14-000016.pdf06/23/200905/10/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
792ผลของโคลชิซินและออรีซาลินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์และปริมาณการผลิตแคปไซซินในพริกขี้หนูสวนEffects of Colchicine and Oryzalin on Polyploidy Induction and Production of Capsaicin in Capsicum frutescens L.พรพิรุณ เปลี่ยนคง, M.Sc.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด01-06-14-000017.pdf06/23/200905/08/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
793โรคติดเชื้อโปรโตซัวกลุ่ม hexamitid flagellates ในปลาสวยงามHexamitid Flagellates Infection in Ornamental Fishสุชัญญา มรรคาเขต, M.Sc.ชุติมา ตันติกิตติ01-06-13-000016.pdf06/01/200805/25/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
794การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอราโดยการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอเจนิคเซลล์ซัสเพนชั่นและการตรวจสอบความแปรปรวนโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดีPropagation of Hybrid Tenera of Oil Palm by Embryogenic Cell Suspension Culture and Evaluation of Genetic Variation by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Markerทรรศณีย์ นิยะกิจ, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000028.pdf06/08/200911/16/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
795การประเมินความแปรปรวนของเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาล์มน้ำมันที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งและในอาหารเหลวโดยเทคนิค RAPD และ SSRVerification of Somaclonal Variation of Oil Palm Embryogenic Callus on Solid and Liquid Medium by RAPD and SSR Techniquesอัญชลี อาธิปัจจาภรณ์, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000026.pdf06/08/200910/28/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
796การประเมินสมบัติการเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้นและการห่อหุ้มแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินที่แยกได้จากทางเดินอาหารไก่Evaluation of Primary Probiotic Properties and Microencapsulation of Bacteriocin Producing Lactic Acid Bacteria Isolated from Chicken Gastrointestinal Tractณัฐพัฒน์ เสาะสมบูรณ์, M.Sc.ศุภศิลป์ มณีรัตน์01-06-13-000034.pdf06/08/200909/13/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
797Myxosporean Occurrence in Economic Marine Fish of Thailand and Novel CpG ODNs Immunostimulant Mimicking CpG Rich Region of Myxobolus supamattayai n. sp.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์, Ph.D.2.1ชุติมา ตันติกิตติ01-06-13-000011.pdf06/01/200801/24/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
798Study of Antimicrobial Substance Produced by Trichoderma harzianum isolate T9วีรยา ภูผิวคำ, M.Sc.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 01-06-08-000120.pdf07/01/200806/23/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
799การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของกุ้งก้ามกรามโดยใช้เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์Study on Genetic Variation of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii De Man) by Microsatellite Techniqueธีระ พัฒนจักร, M.Sc.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 01-06-08-000128.pdf07/01/200806/09/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
800การปรับปรุงเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในกระบือปลักDevelopment of Semen Cryopreservation Techniques in Swamp Buffaloเกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย, M.Sc.เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000105.pdf06/01/200706/09/2011iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
801ผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi Speg.) ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) และสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมายEffect of Bioactive Compounds from Luminescent Mushroom (Neonothopanus nambi Speg.) on Root-knot Nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) and Non-target organismsสุรีย์พร บัวอาจ, Ph.D.2.1วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000092.pdf06/01/200706/09/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
802การกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. และการส่งถ่ายยีนไคติเนสจากเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้มีความต้านทานต่อโรคเชื้อราFoliar Induced Resistance by Antagonistic Fungi, Trichoderma Spp. and Transformation of Chitinase Gene from Trichoderma Spp. for Improving Tomato Resistance to Fungal Diseaseสุวิตา แสไพศาล, Ph.D.2.1วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000079.pdf06/01/200606/03/2010i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
803ความหลากหลายเชิงชนิดและปริมาณสารแอล-เออโกไธโอนิอินในเห็ดขอน (Lentinus Fr.)Species Diversity and Quantification of L-Ergothioneine of Hed Khon (Lentinus Fr.)วันดี หวังคะพันธ์, M.Sc.นิวัฒ เสนาะเมือง 01-06-08-000123.pdf07/01/200806/09/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
804การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีเอสที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป้นกลางจากเชื้อแบคทีเรีย เพื่อใช้ในกระบวนการลอกกาวไหมCharaterization of Neutral Bacterial Proteases for Silk Degumming Processอภิญญา เทียนชุมพันธ์, M.Sc.เปรมวดี  วงษ์แสงจันทร์ 01-06-10-000108.pdf06/01/200705/30/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆYes
805การโคลนและการแสดงออกของยีนเซลลูเลสกลุ่มที่ 9 จากแบคทีเรียในรูเมนของกระบือCloning and expression of A Family 9 Cellulase Gene from Buffalo Ruminal Bacteriaนวรัตน์ เยาวรัตน์, M.Sc.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์01-06-11-000045.pdf07/01/200805/31/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
806ผลของชนิดและระดับของคาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และกิจกรรมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คาร์โบไฮเดรตในปลากระพงขาว (Lates calcarifer Bloch)Effect of Carbohydrate Types and Level on Growth Performance, Apparent Digestibility, Feed Utilization and Activity of Carbohydrate Utilization Enzyme in Asian Seabass (Lates calcarifer Bloch)สร้อยแก้ว เอียงอุบล, M.Sc.ชุติมา ตันติกิตติ01-06-13-000018.pdfi. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
807การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification ร่วมกับการใช้แผ่นจุ่มวัดแบบง่ายและตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่ติดฉลากอนุภาคทองคำนาโนเพื่อการตรวจหาไวรัสหัวเหลืองในกุ้งDevelopment of Loop-mediated Isothermal Amplification Combined With a Lateral Flow Dipstick and Gold Nanoprobes for Detection of Shrimp Yellow Head Virusศศิวรัตถ์ ขันทอง, M.Sc.อิษฎา มุ่งสันติสุข 01-06-10-000138.pdf09/01/200905/21/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
808การถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะความต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora Koch.) ในถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์Inheritance of Resistance to Cowpea Aphid (Aphis craccivora Koch.) in Yardlong Bean and Cowpea by Microsatellite Markersสมศักดิ์ โพธารส, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000012.pdfi. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
809ผลของเมลานีนต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)Effects of Melamine on Growth Performance and Histological Changes in Sex-Reversed Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)นัทท์ นันทพงศ์, M.Sc.วุฒิพร พรหมขุนทอง01-06-13-000030.pdf06/08/200910/21/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
810ผลของสาหร่ายไส้ไก่ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลานิลแดงEffects of Enteromorpha intestinalis in Diets on Growth Performance, Feed Utilization and Immune Response of Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)อานูวี บากา, M.Sc.วุฒิพร พรหมขุนทอง01-06-13-000029.pdf06/08/200905/10/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
811การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่เพื่อต้านทานต่อโรคราแป้งVarietal Improvement of Snow Pea for Powdery Mildew Resistanceอัญชัญ ชมพูพวง, Ph.D.2.1ณัฐา โพธาภรณ์01-06-09-000068.pdf06/01/200706/08/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
812การสร้างยีสต์ลูกผสม Kluyveromyces lactis ที่สร้างเอนไซม์อะไมเลสในการผลิตเอทานอลConstruction of Recombinant Kluyveromyces lactis Producing Amylase for Ethanol Productionปรียนันท์ ศิระประภาภัสส์, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000057.pdf09/01/200910/22/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆYes
813การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างเซลลูเลสและไซแลนเนสจากกระเพาะหมักของกระบือSelection of Cellulase and Xylanase Produced Bacteria from Buffalo Rumenมานิสา บุพตา, M.Sc.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์01-06-11-000050.pdf09/01/200910/22/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
814การคัดแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียแลคติกที่มีความสามารถในการสร้างกรดและสารแบคเทอริโอซินจากกระเพาะหมักของกระบือIsolation and Identification of Lactic Acid Bacteria Producing Acid and Bacteriocin from Buffalo Rumenปัทมาพร จิตปรีดา, M.Sc.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์01-06-11-000051.pdf09/01/200910/22/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
815การโคลนยีน flavanone 3-hydroxylase (F3H) จากปทุมชาติ (Nelumbo nucifera Gaertn.) และอุบลชาติ (Nymphaea spp.) และการสร้างดีเอ็นเอสายผสมเพื่อยับยั้งการแสดงออกของยีน F3H ด้วยเทคนิค RNA InterferenceCloning of flavanone 3-hydroxylase (F3H) from Nelumbo nucifera Gaertn. and Nymphaea spp. and Construction of Recombinant DNA for Silencing of F3H expression by RNA Interference Techniqueชัยวรกุล ไชยปัญญา, M.Sc.นงลักษณ์ เภรินทวงค์ 01-06-11-000054.pdf09/01/200910/24/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
816การสร้างพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวโดยใช้ความแตกต่างทางดีเอ็นเอกับการผสมพันธุ์แบบพบกันหมดDevelopment of Single Cross Hybrid Corn Based on DNA Fingerprinting Diversity and Diallel Crossจตุรงค์ แสงเงิน, M.Sc.ประวิตร พุทธานนท์ 01-06-16-000003.pdf06/01/200804/04/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
817การตรวจสอบสายพันธุ์ปลูกระดับโมเลกุลของข้าวในภาคใต้ของประเทศไทยMolecular Identification of Oryza sativa L. Cultivars in Southern Thailandนภนต์ กล่อมเกล้า, M.Sc.ฉัตรชัย งามเรียบสกุล 01-06-14-000008.pdf06/01/200808/31/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
818การพัฒนาระบบการผลิตโปรตีน PmRab7 ในเซลล์ Arabidopsis thaliana เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสจุดขาวในการเพาะเลี้ยงกุ้งAn Alternative Arabidopsis-derived PMRAB7 Protein Production for Shrimp Protection Against White Spot Syndrome Virus Infectionชลประคัลภ์ ทากัน, M.Sc.ปัญจภัทร โสจิกุล 01-06-10-000140.pdf09/01/200904/24/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
819การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยและบราห์มันThe Study of Genetic Markers Associated with Growth Trait in Thai Native Cattle and Brahmanทองสา บัวสุข, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000131.pdf07/07/200802/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
820การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอThe Study of Genetic Variation of Climbing Perch, Anabas testudineus in Northeast Thailand by Microsatellite and Mitochondrial DNA Techniqueสาริณี บุตรถาวงศ์, M.Sc.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 01-06-08-000129.pdf07/01/200810/28/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
821การคัดเลือกและประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauveria bassiana (Bals) Vuill ไอโซเลตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata Lugens (STAL)Screening and Efficiency of nontheastern isolates of Beauveria bassiana (BALS) Vuill for Controlling Brown Planthopper Nilaparvata Lugens (STAL)นิภา แถนสีแสง, M.Sc.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์01-06-08-000125.pdf07/07/200811/01/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
822ชนิดของไส้เดือนฝอยรากปม(Meloidogyne) ที่พบในพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิธีการจัดจำแนกที่เหมาะสมSpecies of root-knot nematode (Meloidogyne) infested in cultivated areas in northeast Thailand and appropriate identification methodsสุรศักดิ์ แสนโคตร, M.Sc.อนันต์ หิรัญสาลี 01-06-08-000126.pdf07/01/200810/28/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
823การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาโมงในภาคตะวันออกเฉียงหนือโดยใช้เทคนิคไมโครแซททัลไลท์ดีเอ็นเอStudies of Genetic Variation for Pangasius Bocourti in Northeast Thailand by Microsatellite Techniqueธวัชชัย เงาสำรวย, M.Sc.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 01-06-08-000148.pdf09/01/200907/03/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
824การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อสเตรปโตมัยซิสปฏิปักษ์ สำหรับควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศdevelopment of Antagonistic Streptomyces Products for Controlling Bacterial Wilt of Tomatoวรฌิมา ชุดพิมาย, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000124.pdf03/21/200807/26/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
825การตรวจหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชีDetection of Genetic Marker Associated with Egg Production Traits in Pradu Hang Dam and Chee Chickensสุกัญญา เจริญศิลป์, M.Sc.มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000109.pdf06/01/200703/08/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
826คุณสมบัติและบทบาทของเอนไซม์ย่อยสลายของเชื้อรา Trichoderma spp.Propoties and Role of Degrading Enzymes of Trichoderma spp.ศุภลักษณา หล้าจันทึก, M.Sc.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000099.pdf06/01/200710/28/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
827การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) โดยการใช้เทคนิค RAPD, ISSR และ MicrosattelliteSelection of Yellow Catfish (Mystus nemurus) Broodstock by Using RAPD,ISSR and Microsattellite Techniqueสุกัญญา คำหล้า, Ph.D.2.1นิสันต์ สัตยาศัย 01-06-08-000114.pdf07/01/200812/15/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
829การพัฒนาของฟอลลิเคิล การเก็บโอโอไซต์จากรังไข่ผ่านทางช่องคลอดและการแช่แข็งโอโอไซต์โคพื้นเมืองไทยแบบวิทริฟิเคชั่นFollicular Dynamics, Transvaginal Ovum Pick Up and Vitrification of Oocytes in Thai Native Cattleเด่นพงษ์ สาฆ้อง, Ph.D.2.1เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000095.pdf03/06/200709/14/2012iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพYes
830การศึกษาการตอบสนองของ Heat Shock Protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของโคพื้นเมืองไทย (Bos indicus) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอุณหภูมิสูงKenetics Study of Heat Shock Protein 70 in Heat Induced Lymphocytes of Thai Native Cattle (Bos indicus)จักรกริช เจริญศิลป์, M.Sc.สุภร กตเวทิน01-06-08-000106.pdfi. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
831การประเมินความทนทานต่อความแห้งแล้งในระยะออกดอกของประชากรข้าวผสมกลับสุรินทร์ 1Validation for Drought Tolerance Genotypes in Surin 1 Backcross Introgression Linesจุรีรัตน์ ภาวงศ์, M.Sc.บุญรัตน์ จงดี01-06-08-000089.pdfi. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
832ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราที่สร้างพิคนิเดียมสาเหตุโรคแตงและไพรเมอร์จำเพาะในการตรวจสอบBiodiversity of Pycnidium Producing Fungi Pathogenic to Cucurbits and Specific Primers for Detectionพัชราภรณ์ บุโฮม, M.Sc.พิศาล ศิริธร01-06-08-000121.pdfi. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
833Genome Comparison among Red Jungle Fowl, Thai Indigenous Chicken and Commercial Chicken by Microsatellites and Selective Functional Genesปรัชญาพร เอกบุตร, Ph.D.2.1มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000096.pdf06/01/200705/25/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
834Bioproduct Formulation of Bacterial Antagonists for Control of Tomato Soil Borne Diseasesสูตรชีวภัณฑ์ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคทางดินขิงมะเขือเทศณิชกานต์ นเรวุฒิกุล, M.Sc.อังสนา อัครพิศาล01-06-09-000086.pdf09/01/200910/07/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
835ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงPhylogeny and Efficacy of Soil Actinomycetes in Controlling Fungi Causing Mango Anthracnoseวิลาสินี แสงนาค, M.Sc.สรัญยา วัลยะเสวี 01-06-09-000085.pdf09/01/200907/06/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
836การประเมินความต้องการไนโตรเจน และการนำไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ในปทุมมาNitrogen Requiremen Evaluation and Nitrogen Utilization in Curcuma alismatifolia Gagnepชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, Ph.D.2.1โสระยา ร่วมรังษี01-06-09-000080.pdf09/01/200904/20/2012ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)Yes
837การจำแนกยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทรายซ์ซีเอตินในลำไยClassification of Genes Involved in trans-Zeatin Synthesis in Longanพิชญ์ทิพา ศุทธิธนาวัฒน์, M.Sc.พิทยา สรวมศิริ 01-06-09-000072.pdf07/01/200812/07/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
838การศึกษาลักษณะปรากฏเชิงปริมาณและรูปแถบ RAPD-PCR ของปลานิล (Oreochromis sp.) ที่เลี้ยงใน KMITL's FishTechFramStudy on Quantitative Phenotypes and RAPD-PCR Patterns of Nile tilapia (Oreochromis sp.) Cultured in KMITL's FishTechFarmดาริน แดงฤทธิ์, M.Sc.สรัญญา พันธุ์ฤกษ์01-06-11-000046.pdf07/01/200805/31/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
839การโคลนและการแสดงออกของยีนเซลลูเลสกลุ่มที่ 48 จากแบคทีเรียในรูเมนของกระบือCloning and expression of a Family 48 cellulase Gene from Buffalo Ruminal Bacteriaอรทัย ศรีมูล, M.Sc.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์01-06-11-000049.pdf12/01/200805/23/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
840การโคลนและการแสดงออกของยีนเบต้ากลูโคซิเดสจากแบคทีเรียในกระบวนหมักของกระบือMolecular Cloning and expression of Beta-glucosidase Gene from Bacteria in Buffalo Rumenดารารัตน์ ปิ่นมงคล, M.Sc.กัญญา จิระเจริญรัตน์ 01-06-11-000044.pdf07/01/200805/23/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
841ผลของ 2,4-D และไคตินต่อเอมบริโอเจเนซิสในข้าวEffects of 2,4-D and Kinetin on Embryogenesis in Riceจุฑาทิพย์ ทนันไชย, M.Sc.01-06-09-000090.pdf09/01/201005/31/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
842Gene Based QTL Mapping in African Oil Palm (Elaeis Guineensis Jacq.)สุกัญญา จีนเหนาะ, Ph.D.2.1Hugo Volkaert 01-06-01-000218.pdf11/01/200611/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
844การค้นหาและศึกษาคุณสมบัติของเปปไทด์ต้านจุลินทรีย์จากเชื้อแบคทีเรีย Brevibacillus latersporusScreening and Characterization of Antimicrobial Peptide from Brevibacillus latersporusณัฐธิดา ธีรวัฒนกิจภากร, M.Sc.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด 01-06-10-000137.pdf09/01/200910/28/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
845-Detection and Analysis of N-Acyl Homoserine Lactone Acylase from Streptomyces spp.สุภัทรา หงษ์วิจิตร, M.Sc.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา 01-06-10-000143.pdf09/01/200911/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
847การใช้เครื่องหมายโมเลกุลและเทคนิคโฟลไซโทเมทรีในการตรวจสอบความผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในหลอดทดลองMolecular Markers and Flow Cytometry for Identification of Abnormal Oil Palm Plantlet In Vitroวราภรณ์ หีดฉิม, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000040.pdf04/04/201212/22/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
848การสังเคราะห์โอลิโกแลตโตนโดยเอนไซม์บนผิวสัมผัสInterfacial Enzymatic Synthesis of Oligolactonesปภังกร ปันลาวัน, M.Sc.ปราณี อินประโคน 01-06-10-000145.pdf09/01/200904/23/2013iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆYes
849การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมันด้วยเทคนิค Differential Display RT-PCR (DDRT-PCR)Gene Identification Involved in Drought Tolerance in Oil Palm by Differential Display RT-PCR (DDRT-PCR)สัญญา นวลละออง, M.Sc.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 01-06-14-000021.pdf09/01/201011/12/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
850เห็ดเสม็ด การดำรงชีวิตแบบพึ่งพา และประโยชน์บางประการBoletus griseipurpureus, Symbiosis and Some Useful Propertiesอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ, Ph.D.2.1นิยม กำลังดี01-06-14-000019.pdf09/01/201005/16/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
851ผลของเมลามีนและกรดไซยานูริคในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศEffect of Melamine and Cyanuric Acid in Sex-Reversed Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) Feedsประวิทย์ ชูช่วย, M.Sc.วุฒิพร พรหมขุนทอง01-06-13-000031.pdf06/01/200910/11/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
852การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros ในภาคใต้โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดีGenetic Diversity of Diospyros spp. in Southern Thailand Based on RAPD (Random Amplified Polymeric DNA) Technique)แพรวพรรณ เกษมุล, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000036.pdf09/01/201010/24/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
853การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และต้นตอโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอและไอโซไซม์Genetic Analysis and Stock-Scion Compattibility Between RRIM 600 Rubber Clone and Indigenous Rootstock by DNA Marker and Isozymeรัชนีกร แก้วจุลกาญน์, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000025.pdf06/01/200907/31/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
854การศึกษาพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้าน (Durio zibethinus Murr.) ในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดีและไมโครแซทเทลไลท์Genetic Analysis of Indigenous Durian (Durio zibethinus Murr.) in Southern Thailand Using RAPD and Microsatellite Markerฮูดา แก้วศรีสม, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000037.pdf09/01/201007/31/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
855การผลิตสารกาบ้าในถั่วและงาระหว่างกระบวนการงบอและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารธัญพืชอัดแท่งเสริมกาบ้าGABA Production of Legumes and Sesame During Germination and Development of GABA-Enriched Cereal Bar Productsเกศรินทร์ เทียนสว่าง, M.Sc.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 01-06-10-000139.pdf09/01/200904/01/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
856Physicochemical Properties of Biopolymer-Stabilized Colloidal Particles: Microfibrillated Cellulose-Stabilized Emulsion and b-Lactoglobulin-Coated Nanoparticlesคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของอนุภาคคอลลอยด์ที่เสถียรด้วยโพลิเมอร์ชีวภาพ: ระบบอิมันชันที่เสถียรด้วยเส้นใยเซลลูโลส และอนุภาพทองคำระดับนาโนที่เคลือบด้วยโปรตีนเบต้า-แลคโทโกลบูลินธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์, Ph.D.2.1มานพ สุพรรณธริกา 01-06-10-000133.pdf09/01/200906/12/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
857การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาคุณลักษณะของสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จาก Bacillus licheniformis BFP011Purification and Characterization of Antimicrobial Compounds from Bacillus licheniformis BFP011นิดา อาบสุวรรณ์, Ph.D.2.1สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 01-06-08-000141.pdf09/01/200905/21/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
858Cloning and Characterization of Boron Transporter Gene in Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.)ชนากานต์ ลักษณะ, Ph.D.2.1สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000253.pdf11/03/201107/16/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
861Differential Display of Unique Transcripts Influenced by Nitrogen Levels in Cassava (Manihot esculenta Crantz)ประภาพรรณ ยังสุขยิ่ง, Ph.D.2.1สุตเขตต์ นาคะเสถียร01-06-01-000094.pdf06/02/200308/17/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
862Development of Candidate Markers for High Oil Yield in Oil Palmนิภา ชื่นป้อม, Ph.D.2.1Hugo Volkaert 01-06-01-000263.pdf06/01/2009No
864การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการโคลนนิ่งในปลาม้าลายด้วยสารสกัดจากอสุจิSoluble Sperm Extract Improves Cloning Efficiency in Zebrafishสุขุมาล พฤกษ์อุดม, Ph.D.2.1="1390"01-06-01-000326.pdf06/06/2011No
865Molecular Identification of Barn Owl Haemosporida in Chumporn, Thailandสุจิรา โรจนรัตน์, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000339.pdf11/01/2011No
867Leaf Gas Exchange and Photosynthetic Potential of Pineapple (Ananas comosus L.Merr.) 'Smooth Cayenne'พรรณี ชื่นนคร, Ph.D.2.1สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000343.pdf06/11/2012No
868The Effect of Altrenogest Administration in Sows on The Variation of Piglet Birth Weight and Pre-Weaning Piglet Mortality Rateสุพาที กิจค้า, Ph.D.2.1อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000344.pdf06/06/2011No
869The Effect of Season and Preservations on Gamete Quality in Rusa Deer (Cervus timorensis)อภิชญา สุดสุข, Ph.D.2.2นิกร ทองทิพย์01-06-01-000345.pdf06/11/2012No
870Influences of Oxidized Oil on Anatomy, Physiology, Immunology and Performance Indices in Nursery Pigsอลงกต บุญสูงเนิน, Ph.D.2.1ปริวรรต พูลเพิ่ม01-06-01-000346.pdf06/11/2012No
871Genetic Diversity of Mitochondrial DNA in Barn Owl (Tyto alba) Thailandกำชัย กิจศิลป, M.Sc.วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000347.pdf06/11/2012No
872Development of Reverse Trancription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) Technique for theธัญญาพร เหล่าคงถาวร, M.Sc.สุจินต์ ภัทรภูวดล01-06-01-000348.pdf06/11/2012No
873Identification of Trehalose-6-Phosphate Synthase (TPS) Gene in Sugarcane under Water Deficit Stressศรุตะ มานิตกุล, M.Sc.นงลักษณ์ เทียนเสรี01-06-01-000349.pdf06/11/2012No
874Molecular Diversity of Poleroviruses Infecting Cucurbits in Thailandศิริรัตน์ ชีวะชัยวิช, M.Sc.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000350.pdf06/11/2012No
875Evaluation of Post-thaw Hog Deer (Axis porcinus) Spermatozoa by Using Computer Assisted Sperm Analysis (CASA)อังศุมาลิน ใจสว่าง, M.Sc.นิกร ทองทิพย์01-06-01-000351.pdf06/11/2012No
876สุรพงษ์ อนุตธโต, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000352.pdf09/01/2012No
877การประเมินมูลค่าคุณลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวลูกผสมในประเทศไทยTrait Valuation of Hybrid Rice in Thailandสุทธิพล แซ่ลี้, M.Sc.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา01-06-01-000353.pdf08/01/201204/18/2013No
878Co-Cultivation of Caprine Arthritis Encephalitis Virus with Primary Goat Synovial Cellsศุภชาติ ปานเนียม, Ph.D.2.1ธีระ รักความสุข01-06-01-000356.06/11/2012No
879The Study of Genetic Diversity in Thai Native Cat ; Korat and Siamese Breeds by Microsatellite Marker Methodกรรณธพรรณ อุบลรัตน์, M.Sc.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์01-06-01-000357.pdf11/05/2012No
880วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ, Ph.D.2.1อมรทิพย์ เมืองพรหม01-06-01-000358.pdf11/05/2012No
881Changes of Enzyme Activities in Relation to Seed Deterioration of Primed Chilli (Capsicum annuum) Seedวิริยา กิตติวัชนะ, Ph.D.2.1ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ01-06-01-000360.pdf06/10/2013No
882Molecular Detection and Prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium parvum Among Long-tailed Macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi Province, Thailandวนัท ศรีเจริญ, M.Sc.สถาพร จิตตปาลพงศ์ 01-06-01-000361.pdf06/10/2013No
883Genetic Variants of Chlamydophila psittaci in Psittacine Birds and Raptors in Thailandปรุศก์ สุกใส, M.Sc.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล01-06-01-000362.pdf06/10/201312/16/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
884Screening of Plant Growth Promoting Rhizobacteria for Growth Promotion and Control of Seedling Rot Disease in Riceจิรพันธ์ เปรมสุริยา, M.Sc.วิชัย โฆสิตรัตน01-06-01-000363.pdf06/10/2013No
885มณธิรา กิจผลิต, M.Sc.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000364.pdf11/04/2013No
886ปัทมา สนสาขา, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000365.pdf11/04/2013No
887Genetic Diversity of Genes Involved in Carotenoid Pathway and Their expression during Fruit Ripening in Commercial Cultivars of Carica papaya Lพิมพิไล แสงมณี, M.Sc.ปาริชาติ เบิร์นส 01-06-01-000366.pdf11/04/2013No
888ประสิทธิภาพเชิงกำไรของการปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยProfit Effciency of Jasmine Rice Production in The Northeastern Thailandปิยลาภ จันทร์เปรม, M.Sc.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา01-06-01-000367.pdf01/01/2014No
889The Teak (Tectona grandis) Genome and Its Flowering Genesสงกรานต์ ทองทวี, Ph.D.2.1Hugo Volkaert 01-06-01-000368.pdf08/04/2014No
890Transmision and Molecular Detection of Columnea latent viroid in Cucurbit, Eggplant and Pepper Seed Productionษมาภร ภูวิธกรณ์, Ph.D.2.1คนึงนิตย์ เหรียญวรากร01-06-01-000369.pdf08/04/2014No
891อัญจนา บุญชด, Ph.D.2.1อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ 01-06-01-000370.pdf08/04/2014No
892Improve the Diagnosis Options for Caprine Arthritis-Encephalitis Virus Infections in a Small Scale Dairy Goat Farmรัชนิกร ศรีคง, Ph.D.2.1วรวิทย์ วัชชวัลคุ01-06-01-000371.pdf08/04/2014No
893ภูเบศวร์ เศรษฐสุข, Ph.D.2.1อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000372.pdf08/04/2014No
894จุฬาลักษณ์ น้อยแสง, M.Sc.จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000374.pdf08/04/2014No
895อิสระยศ สินบุญยะมะ, M.Sc.จุลภาค คุ้นวงศ์01-06-01-000375.pdf08/04/2014No
896Identification and Isolation of Saline Soil Responsive Gene, SOS1, in Sugarcaneณัฐพงษ์ แก้วจิว, M.Sc.สนธิชัย จันทร์เปรม01-06-01-000376.pdf08/04/2014No
897An in vitro Study on the Efficiency of Nanoparticle for Avain Infectious Bronchitis Vaccine Developmentธนากร จริยสันติธรรม, M.Sc.01-06-01-000377.pdf08/04/2014No
898ณัฐนรี อินทอง, Ph.D.2.1ธีระพล ศิรินฤมิตร01-06-01-000378.pdf08/17/2015No
899วาสนา เกษหอม, Ph.D.2.1อรรัตน์ มงคลพร01-06-01-000379.pdf08/17/2015No
900ภัคพงศ์ สังข์วิเศษ, M.Sc.นิกร ทองทิพย์01-06-01-000381.pdf08/17/2015No
901ภาวิณี ศรีสวัสดิ์, M.Sc.วิราวรรณ จุลโพธิ์01-06-01-000382.pdf08/17/2015No
902รณยศ พลเสน, M.Sc.เสริมศิริ จันทร์เปรม 01-06-01-000383.pdf08/17/2015No
903การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลที่ระบุตำแหน่งของยีนที่ควบคุมปริมาณกรดไขมันบางชนิดในถั่วเหลืองMolecular Markers Identifying Genes Controlling Certain Fatty Acids in Soybean (Glycine max(L.) Merr.)จิดาภา มุ่งการนา, Ph.D.2.2พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 01-06-01-000012.pdf06/01/200101/16/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
904Photorespiration of Cassava (Manihot esculenta Crantz) and Amaranth (Amaranthus tricolor) Leaf under Normal and Suppressed Oxygen Concentrationsพรชัย ไพบูลย์, Ph.D.2.1สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์01-06-01-000342.pdf06/11/2012ii. การผลิตชีวมวลii.4 ระบุชนิดและเพิ่มผลผลิตมวลชีวภาพจากทรัพยากรเกษตร (bioresource)No
905การประเมินความหลากหลายของเชื้อราโนคไหม้ข้าว (Pyricularia grisea) ที่เก็บรวบรวมในประเทศไทยDiversity Assessment of Rice Blast Fungus (Pyricularia grisea) Collected in Thailandนวรัตน์ ใจหอม, M.Sc.นงลักษณ์ เภรินทวงค์ 01-06-11-000060.pdf06/11/201212/28/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
906การศึกษาเชื้อราจากมันสำปะหลังเพื่อการควบคุมและการศึกษาโรคแอนแทรคโนสในมันสำปะหลังAnalysis of Fungi Associated with Cassava for Control and Study of Cassava Anthracnose Diseaseกุลดนัย ปฐมพิทักษ์นุกูล, M.Sc.ทิพา อัศวรักษ์01-06-10-000146.pdf09/01/201203/27/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
907ผลของสารแอนติออกซิแคนท์ต่อการแช่แข็งน้ำเชื้อและการผสมเทียมในเสือปลาEffect of Antioxidant on Semen Cryopreservation and Artificial Insemination in the Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, M.Sc.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์01-06-01-000216.pdf11/01/200611/16/2012iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพYes
908การเปรียบเทียบการเพาะเชื้อมาตราฐานและพีซีอาร์เพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำนมแพะและน้ำนมโค และการใช้มัลติเพล็กซ์ พีซีอาร์ในการตรวจหา Listeria monocytogenes Bacillus cereus Staphylococcus aureus ATCC25923 และ Escherichia coli ATCC35218Comparison of Conventional Culture and PCR for Detection of Pathogenic Bacteria in Goat Milk and Bovine Milk and Detection of Listeria monocytogenes Bacillus cereus Staphylococcus aureus ATCC25923 and Escherichia coli ATCC35218 Using Multiplex PCRอวรรษดา ปุจฉาการ, M.Sc.วิราวรรณ จุลโพธิ์01-06-01-000355.pdf09/01/201212/16/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
909การโคลน การแสดงออก และสมบัติของเอนไซม์แมนนาเนสจาก Klebsiella oxytoca CW2-3Cloning, expression and Characterization of Mannanase from Klebsiella oxytoca CW2-3นวพรรณ พงษพิพัฒน์, M.Sc.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ01-06-06-000004.pdf06/05/200708/18/2014iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
910การโคลนและการแสดงออกของยีน kac5 ควบคุมการสร้างแบคเทอริโอซิน KAC5 จาก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 Cloning and expression of Gene Coding for Antimicrobial Substance KAC5 from Lactobacillus reuteri KUB-ACจิราภรณ์ แตงทอง, M.Sc.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ01-06-06-000005.pdf06/01/200702/16/2012iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
911สมบัติโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ของแป้งชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงเจลของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดStructural and Physico-chemical Properties of Various Starches and Their Roles as Gelling Improvers in Blends with Acid-thinned Cassava Starchศิริธร เลิศพานิช, Ph.D.2.1กล้าณรงค์ ศรีรอต01-06-06-000009.pdf06/01/200804/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
912Investigation and Moddification of Analysis Methods of Sugar Cane Lipid in Thailandเมทินี มาเวียง, Ph.D.2.1วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย01-06-06-000010.pdf06/01/200804/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
913Assessment of Probiotic Properties in Bacillus and Lactic Acid Bacteria for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) and Their Viability During Drying Process and Storageสายใจ แก้วอ่อน, Ph.D.2.101-06-06-000011.pdf06/01/200807/16/2015iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆ
914สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ Azotobacter vinelandii TISTR 1094 ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสำหรับปลูกอ้อยThe Optimum Conditions for Growth of Azotobacter vinelandii TISTR 1094 in the Production of Biofertilizer for Improvement of Nitrogen Fixation in Sugar Cane Cultivationภารุจีร์ ภูมิไกล, M.Sc.ภคมน จิตประเสริฐ 01-06-06-000012.pdf03/01/200803/17/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
915การพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Baccillus spp. ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืชตระกูลแตงFORMULATION DEVELOPMENT OF THE BACTERIAL ANTAGONIST BACILLUS SPP. AGAINST CUCURBIT PATHOGENSกุศล ถมมา, Ph.D.2.1พิศาล ศิริธร01-06-08-000091.pdf06/01/200703/14/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
916การวิเคราะห์ชนิดและคุณลักษณะของแบคทีเรียร่วมอาศัยในแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura)IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF BACTERIA SYMBIONTS IN LEAFHOPPER OF SUGARCANE WHITE LEAF DISEASEจุรีมาศ วังคีรี, Ph.D.2.2ยุพา หาญบุญทรง   01-06-08-000094.pdf06/01/200705/30/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
917การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมUse of microorganisms for biological control of root-knot nematodesฤทธิไกร จันทะบุตร, M.Sc.อนันต์ หิรัญสาลี 01-06-08-000100.pdf06/01/200710/31/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
918การใช้ประโยชน์ของเซลล์คัลเจอร์และสารกรองของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum cupsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกUTILIZATION OF CELL CULTURE AN CULTURE FILTRATE OF ANTAGONISTIC BACILLUS SPP. FOR COUTROLING COLLETOTMCHUM CAPSICI , CAUSING PEPPER ANTHRACNOSEปัทมวรรณ มณีสุวรรณ, Ph.D.2.1พิศาล ศิริธร01-06-08-000110.pdf07/02/200811/01/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
919ประสิทธิภาพของเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi Speg. ในการชักนำความต้านทานโรครากปมของมะเขือเทศที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ChitwoodEFFICIENCY OF LUMINESCENT MUSHROOM (NEONOTHOPANUS NAMBI SPEG.) ON INDUCTING ONINDUCING RESISTANCE AGAINST ROOT KNOT DISEASE OF TOMATOCAUSED BY MELOIDOYYNE INCOGNITA CHITWOODวีรวัตร นามานุศาสตร์, Ph.D.2.1วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 01-06-08-000111.pdf07/01/200805/30/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
920การปรับปรุงพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ซากและคุณภาพเนื้อของไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์โดยใช้การคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรมThe genetic improvement of growth, carcass and meat quality of Thai synthetic chickens by marker assisted selection. หนึ่งฤทัย พรหมวาที, Ph.D.2.1มนต์ชัย ดวงจินดา01-06-08-000115.pdf07/01/200806/20/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
921การแสดงออกของ Hsp72, Hsp73 และโปรตีนที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคexpression of Hsp72, Hsp.73, and Related Proteins in Heat Stress Responses in Cattleสุรางคนา สุขเลิศ, Ph.D.2.1สุภร กตเวทิน01-06-08-000116.pdf07/01/200809/09/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
922การใช้ยีสต์ไขมันในอาหารเพื่อเพิ่มสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวและกรดไขมันคอนจูเกตเตดลิโนเลอิคในน้ำนมโครีดนมUsing Oleaginous Yeast to Increase Proportion of Unsatureted Fatty Acids and Conjugated Linoleic Acid In Milk Fat of Lactating Cowsอานนท์ ปะเสระกัง, Ph.D.2.1วิโรจน์ ภัทรจินดา 01-06-08-000117.pdf07/01/200809/09/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
923การคัดเลือกข้าวเหนียว (Oryza sativa L.) ทนเค็มในสภาพหลอดทดลองSelection of glutinous rice (Oryza sativa L.) for salt tolerance under in vitro conditionวริศา พิลาโฮม, Ph.D.2.1สุมนทิพย์ บุนนาค01-06-08-000118.pdf07/01/200810/22/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
924การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 เพื่อความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกIntrogression of bacterial leaf blight resistance into the rice cultivar RDB Using marker assisted selection.อภิรักษ์ วงค์คำจันทร์, M.Sc.จิรวัฒน์ สนิทชน 01-06-08-000134.pdf07/01/200809/14/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
925การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนเค็มโดยการชักนำให้เกิดการแปรปรวนของเซลล์ร่างกายIMPROVEMENT OF RICE FOR SALT TOLERANCE BY SOMACLONAL VARIATIONกุลธิดา ดวงศรี, Ph.D.2.1สุมนทิพย์ บุนนาค01-06-08-000136.pdf09/01/200911/21/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
926คุณลักษณะของน้ำเชื้อใน 1 รอบปี และคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมืองไทยANNUAL VARIATION ON SEMEN CHARACTERISTICS AND CRYOPRESSERVED SEMEN QUALITY OF THAI NATIVE COCKSพรจิต สอนสีดา, Ph.D.2.1เทวินทร์ วงษ์พระลับ 01-06-08-000137.pdf09/01/200909/30/2013iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพNo
927การแสดงออกของโปรตีนในน้ำนมจากเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการอันเนื่องจากเชื้อ Streptococcus agalactiae ในโคนมexpression of Milk Proteins in Streptococcus agalactiae Subclinical Mastitis in Dairy Cows.ปองพล พงไธสงค์, Ph.D.2.1สุภร กตเวทิน01-06-08-000138.pdf09/01/200909/09/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
928การคัดแยกและจำแนกเชื้อยิสต์ใช้กรดแลคติกในกระเพาะรูเมนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตในโคนมCREENING AND IDENTIFICATION OF LACTIC ACID UTILIZING YEASTS IN THE RUMEN BY MOLECULAR TECHNIQUE FOR INCREASING DAIRY CATTLE PERFORMANCEวาสนา ศิริแสน, Ph.D.2.1วิโรจน์ ภัทรจินดา 01-06-08-000139.pdf09/01/200911/02/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
929ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกEFFICIENCY OF ANTAGONISTIC BACTERIA IN CONTROLLING CHILLI ANTHRACNOSทิวาพร ศรีษะภูมิ, M.Sc.สุวรรณา เนียมสนิท01-06-08-000143.pdf09/01/200908/09/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
930การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างเขีนวแตง CUCUMBER GREEN MOTTLE MOSAIC VIRUS (CGMMV) และการศึกษาผลกระทบของเชื้อ CGMMV ต่อสายพันธุ์แตงกวาSELECTION OF CUCUMBER GREEN MOTTLE MOSAIC VIRUS (CGMMV) RESISTANCE IN CUCUMBER AND EFFECTS OF CGMMV ON CUCUMBER VARIETIES.เปรมฤทัย อุ่นเรือน, M.Sc.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 01-06-08-000145.pdf09/01/200912/12/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
931การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการเปรียบเทียบผลผลิตเบื้องต้นของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่Characterization and Preliminary Yield Trial of Upland Rice Germplasmวีระยุทธ สีหาหนู, M.Sc.จิรวัฒน์ สนิทชน 01-06-08-000146.pdf09/01/200911/14/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
932การค้ดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทปฏิปักษ์จากดินบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ต่อเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคพืชบางชนิดSCREENING OF ANTAGONISTIC ACTINOMYCETES FROM SOIL IN CHULABHORN DAM AREA AGAINST SOME PLANT PATHOGENSวินัย แจ่มจันทร์, M.Sc.เสาวนิต ทองพิมพ์ 01-06-08-000147.pdf09/01/200904/18/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์No
933การวิเคราะห์ลักษณะความต้านทานของมอดหัวป้อมต่อสารไซเปอร์เมทรินโดยเทคนิคทางอณูพันธ์ศาสตร์Analysis of cypermethrin resistance traits of lesser grain borer (Rhyzopertha dominica (Fabricius)) using a molecular techniqueณัฐพร จันทะ, M.Sc.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 01-06-09-000052.pdf11/01/200612/12/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์
934การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเซลล์ม้ามของสุกรเพศผู้Production of Monoclonal Antibody to Spleenocyte of Male Pigsศิริมาศ ศรีสมบัติ, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000073.pdf06/01/200803/28/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
935เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกจากดินป่าธรรมชาตอและแระสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริกActinomycetes Isolated from Natural Forest Soils and Their Efficacy to Control Chili Anthracnoseนิศากร สุวรรณ, Ph.D.2.1สรัญยา วัลยะเสวี 01-06-09-000081.pdf09/01/200912/21/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
936ผลของน้ำเชื้อโคนมคัดเพศเตรียมโดยปฎิกิริยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคนอลแอนติบอดีหลายชนิดประเมินด้วยวิธี Real-Time PCREffects of Dairy Cattle Sexed Semen Prepared by Cytotoxic Reaction from Multiple Antibodies Assessed by Real-Time PCRสราวุธ อินทสม, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000084.pdf09/01/200909/26/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
937ผลของอุณหภูมิต่ำและการขาดน้ำร่วมกับโพแทสเซียมคลอเรตต่อปริมาณฮอร์โมนและการออกดอกนอกฤดูของลำไยพันธุ์ดอEffects of Low Temperature and Water Deficit Combined with Potassium Chlorate on Hormone Contents and Off-season Flowering of Longan cv. Dawชิติ ศรีตนทิพย์, Ph.D.2.1พิทยา สรวมศิริ 01-06-09-000087.pdf09/01/200903/13/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
938การเพิ่มอัตราส่วนเพศเมียในไก่ไข่โดยแอนติบอดีต่อต้านแอนติเจนที่จำเพาะต่อเพศผู้Increment of Female Sex Ratio in Layer Chickens by Antibody Against Male-specific Antigenนารีรัตน์ กุลาวาชัย, M.Sc.เพทาย พงษ์เพียจันทร์01-06-09-000092.pdf09/01/201005/30/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
939Analysis and Application of Potential Immunostimulant for shrimpอรรถสิทธิ์ อุดมเพชราภรณ์, Ph.D.2.1Cornel Verduyn01-06-10-000028.pdf06/01/200309/29/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
940The nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer as a target sequence to study intraspecific diversity of Termitomyces spp. In Kanchnaburi Provinceประภาพรรณ ซอหะซัน, Ph.D.2.1ถาวร วินิจสานันท์01-06-10-000030.pdf06/01/200309/29/2011i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรNo
941The production of ACE-inhibitor in fermented milk products and its sensory characteristicsวาสิณี ภิรมณ์รัก, M.Sc.ธนัท อมาตยกุล01-06-10-000083.pdf06/01/2006i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
942Genetic analysis of thermotolerant ethanol producing yeastอัญชิษฐา แซ่เจียม, M.Sc.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด01-06-10-000086.pdf06/01/2006iv. อื่น ๆiv.6 อื่น ๆNo
943การวิเคราะห์และบ่งชี้ไมโครอาร์อ็นเอกับยีนเป้าหมายจากข้อมูลทั้งระบบของจีโนมมันสำปะหลังGenome-Wide Prediction and Identification of MicroRNAs and Their Target Genes in Cassavaอรศยา ภาตะนันท์, M.Sc.จรัญญา ณรงคะชวนะ 01-06-10-000136.pdf09/01/200905/11/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
944ศุภวรรณ วลัยศรี, M.Sc.อภิญญา อัศวนิก01-06-10-000141.pdf09/01/200901/16/2013No
945ผลการเสริมกากถั่วเหลือระดับต่างๆ ร่วมกับเยื่อในลำต้นสาคูต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคพื้นเมืองไทยEffects of different levels of soybean meal supplementation with sago palm pith on nutrient utilization and rumen ecology of Thai Indigenous Cattleวิยะดา บุญสีลาภ, M.Sc.วันวิศาข์ งามผ่องใส 01-06-13-000019.pdf06/01/200805/29/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
946การคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอSelection of Rubber Clones for Rootstock and Genetically Analysis Using DNA Markersกษมา เชิงฉลาด, M.Sc.จรัสศรี นวลศรี01-06-13-000023.pdf06/08/200909/29/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
947การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อของทางเดินอาหารและการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปขนาดเล็กสำหรับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) วัยอ่อนHistological changes of digestive tract and development of microparticulate diets for Asian Seabass (Lates calcarifer Bloch) larvaeจุฑารัตน์ คชเวช, M.Sc.ชุติมา ตันติกิตติ01-06-13-000032.pdf06/08/200904/26/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
948การประยุกต์ใช้ฟอติลินในอาหารเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei)Application of Fortilin in Diet for Immune Stimulation and Increase Resistance to White Spot Disease in White Shrimp (Litopenaeus vannamei)อรอนงค์ คงทวี, M.Sc.ชุติมา ตันติกิตติ01-06-13-000033.pdf06/08/200906/06/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์Yes
949สายสัมพันธ์เชิงวัฒนาการตามภูมิศาสตร์ของปลาช่อน (Rachycentron canadum) ในประเทศไทยPhylogeography of Cobia (Rachycentron canadum) in Thailandอดิสร คงชาตี, M.Sc.จรส พินจงสกุลดิษฐ 01-06-14-000015.pdf06/23/200905/14/2012iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพiii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพYes
950การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนควบคุมการสร้างแอนโทไซยานินในข้าวไทยCloning and Characterization of a Gene Controlling Production of Anthocyanin in Thai Riceพูนศรี อินต๊ะ, M.Sc.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์01-06-16-000006.pdf06/03/201110/09/2014i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
951การขยายพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุรักษ์พันธุกรรมในหลอดทดลองPropagation of Hom Kra-Dang-Nga Rice through Tissue Culture Technic and Its Coservation In Vitroอรุณี ยูโซ๊ะ, M.Sc.สมปอง เตชะโต01-06-13-000039.pdf04/04/201203/18/2015i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตรYes
952Stabization of Oil-In-Water Emulsions by Polysaccharides and Proteinsขนิษฐา จริยาชวลิต, Ph.D.2.1สุเทพ ไวยครุฑธา01-06-10-000051.pdf06/01/200409/26/2011No
953สายสัมพันธ์เชิงวัฒนาการตามภูมิศาสตร์ของปลาช่อน (Rachycentron canadum) ในประเทศไทยPhylogeography of Cobia (Rachycentron canadum) in Thailandอดิสร คงชาตี, M.Sc.จรส พินจงสกุลดิษฐ 01-06-14-000015.pdf06/23/200905/14/2012i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์No
954Bacteria Interface Pickering Emulsion Stabilized by Self-assembled Bacteria-Chitosan Networkขจรพงศ์ มานพวิเศษเจริญ, M.Sc.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ01-06-10-000111.pdf06/01/200705/29/2012No
955บทบาทของสารสกัดสาหร่ายทะเลต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้านทานเชื้อแบคทีเรียของปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยงProtective Role of Marine Algal Extract Against Oxidative Stress and Bacterial Infection of Farm Fishมนต์สรวง ยางทอง, Ph.D.2.1วุฒิพร พรหมขุนทอง01-06-13-000035.pdf09/01/201003/28/2013i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศi.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์Yes
956Volatile Flavor Compounds in Thai Fish Sauce: Genesis and Quality Changes During Storageเจษฎา วิชาพร, Ph.D.2.1สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 01-06-10-000131.pdf09/01/200901/04/2013No