วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 13
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย)
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Stabization of Oil-In-Water Emulsions by Polysaccharides and Proteins
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต รุจิรัตน์ สันติพาณิชย์วงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มานพ สุพรรณธริกา
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 06/01/2004
วันเดือนปีที่จบ 05/21/2009
Theme 9
Research Direction i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศ
Research Focus i.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936