วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 17
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) -
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) expression of Recombinant VP1 Protein of Foot and Mouth Disease Virus Serotype O in Escherichia coil
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต ศิริพร วิหคโต
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ธีระพล ศิรินฤมิตร
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 11/01/2001
วันเดือนปีที่จบ 11/20/2007
Theme 6
Research Direction i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศ
Research Focus i.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936