วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 18
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การโคลนยีนย่อยลิกนินจาก White-rot Fungi เพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ 
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Molecular Cloning of Ligninase Gene from White-rot Fungi for Strain Improvement 
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต ศลยา สุขสอาด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ชวลิต ฮงประยูร
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 06/01/2001
วันเดือนปีที่จบ 11/20/2007
Theme 1
Research Direction iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
Research Focus iii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936