วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 19
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของข้าวโพดในประเทศไทย
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Study of Bacterial Wilt Disease Corn in Thailand 
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชัย โฆสิตรัตน
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 11/01/2002
วันเดือนปีที่จบ 11/20/2007
Theme 5
Research Direction i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศ
Research Focus i.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936