วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 21
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย)
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Cloning and expression of Porcine Interleukin-2 (IL-2) 
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ธีระพล ศิรินฤมิตร
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 06/01/2001
วันเดือนปีที่จบ 04/01/2006
Theme 1
Research Direction i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศ
Research Focus i.3 พัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสัตว์
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936