วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 29
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) -
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Production of Plumbagin by Hairy Root, Callus and Cell Suspension Cultures of Plumbago indica L..
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต เพชรรัตน์ จันทรทิณ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสริมศิริ จันทร์เปรม
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 06/01/2001
วันเดือนปีที่จบ 06/05/2006
Theme 3
Research Direction i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศ
Research Focus i.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936