วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 32
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การถ่ายยีน CPACO Antisens เข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวาย
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Transformation of CPACO Antisense into Dendrobium Orchid 
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต รักชนก โคโต
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสริมศิริ จันทร์เปรม
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 11/01/2001
วันเดือนปีที่จบ 11/22/2006
Theme 4
Research Direction i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศ
Research Focus i.2 ใช้เทคโนโลยีด้านชีวศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางยุธทธศาสตร์
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936