วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 38
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญในถั่วฝรั่ง
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Genetic control of major agronomic characters in Bambara groundnut
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต จิระ สุวรรณประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สนธิชัย จันทร์เปรม
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 06/01/2001
วันเดือนปีที่จบ 11/22/2006
Theme 7
Research Direction i. การบรูณาการเทคโนโลยีชีวภาพกับระบบเกษตรกรรมของประเทศ
Research Focus i.1 ระบุตำแหน่งเครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้ประโยชน์จากแผนที่พันธุกรรม เพื่อหาลักษณะที่ดีทางการเกษตร
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936