วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 20
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) -
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Antibacterial Activity of Lectins from Hemolymph of Banana Prawn (Penaeus merguiensis De Man)
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 06/02/2003
วันเดือนปีที่จบ 02/13/2008
Theme 8
Research Direction iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
Research Focus iii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936