วิทยานิพนธ์ ที่สำเร็จการศึกษา View

ลำดับที่ 20
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) -
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Antibacterial Activity of Lectins from Hemolymph of Banana Prawn (Penaeus merguiensis De Man)
ชื่อนิสิต จันทร์จรัส วัฒนะโชติ, KU, Ph.D.2.1
ชื่อสถานศึกษา KU
ระดับการศึกษา Ph.D. แบบ 2.1
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 06/02/2003
วันเดือนปีที่จบ 02/13/2008
Theme 8
Research Direction iii. การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
Research Focus iii.5 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
Ac Knowledge No
รหัสโครงการวิจัย(ย่อย)
สถานะ
PDF File 01-06-04-000014.pdf
Page 
 of 922