วิทยานิพนธ์ View

ลำดับที่ 956
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย)
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Eng) Volatile Flavor Compounds in Thai Fish Sauce: Genesis and Quality Changes During Storage
ชื่อสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อนิสิต เจษฎา วิชาพร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา 09/01/2009
วันเดือนปีที่จบ 01/04/2013
Theme
Research Direction
Research Focus
Ac Knowledge No
รหัสโปรแกรมวิจัย(ย่อย)
Page 
 of 936