รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

Page 
 of 4
Records 151 to 173 of 173
ลำดับที่
ชื่อ (ภาษาไทย)
คุณวุฒิปัจจุบัน
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
 
157 เจษฏ์ เกษตระทัต Ph.D. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 02-2185394, 02-2550780
158 สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ Ph.D. ตึกชีววิทยา1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 02-218-5275
159 จิราพร เกษรจันทร์ Ph.D. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จตุจักร กรุงเทพฯ  
160 ปรีณัน จิตะสมบัติ ปริญญาโท ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
161 อรวรรณ หิมานันโต ปริญญาเอก 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารไบโอเทค ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
163 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ ปริญญาเอก กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน เขจจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 081-9340073
164 รัตนวัฒน์ ไชยวัฒน์ ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 2441 5000 ต่อ 205
165 พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท ราชเทวี 10400 02-201-5293
166 บรรลือ กรมาทิตย์สุข ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 089-7712392
167 สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 086-9773237
168 จำลอง มิตรชาวไทย ปร.ด. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 089-8132485
169 สำราญ บรรณจิรกุล   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 089-9241790
170 ธีรวัฒน์ ธารานิต ปริญญาเอก โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 086-092-1857
171 นงลักษณ์ เภรินทวงค์ ปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้สเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 089-8216377
172 วินธัย กมลสุขยืนยง ปริญญาเอก ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 095-7699915
173 Diane Beckles ปริญญาเอก Department of Plant Sciences, 133 Asmundson Hall, University of California, Davis, CA 95616, USA. (530) 754-4779
174 ปรีชา ภูวไพรศิริศาล ปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 02-2187624
175 เผด็จ ธรรมรักษ์ ปริญญาเอก ภาควิชาสูติศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 081-9271066
176 ชนากานต์ ลักษณะ ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิมยาเขตสระแก้ว อ.วัฒนารคร จ.สระแก้ว 27160 089-4905896
177 ปรารถนา เผือกวิไล ปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 1230 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 034-245327 โทรสาร 034-245325
178 ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์ ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม 48000 088-5619059
179 ศุภร ฟุ้งลัดดำ ปริญญาเอก ภาควิชำจุลชีววิทยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยำบำล มหาวิทยาลัยมหิดล 024199811, 0819390258
180 อรษา สุตเธียรกุล ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 089-1149-159