รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

Page 
 of 4
Records 51 to 100 of 173
ลำดับที่
ชื่อ (ภาษาไทย)
คุณวุฒิปัจจุบัน
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
 
52 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ Ph.D. in Eng. (Ferm. Tech.), Osaka University, Japan ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-2201-5318 โทรสาร 0-2201-3026
53 สุชาต อุดมโสภกิจ Ph.D. Mahidol University ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-2201-5348 โทรสาร 0-2246-3026
54 สุจินดา ธนะภูม Ph.D.(Biomedical Science (Genetics) ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (081) 433-3963 โทรสาร 0-2246-3026
55 วิทยา มีวุฒิสม Ph.D. (Microbiology), Indiana University, Indianapolis, Indiana, U.S.A. ภาควิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400  
56 สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย Ph.D. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943341-5 ต่อ 225
57 สุมิตรา ภู่วโรดม Ph.D. (Soil Science), The State university of New Jersey, U.S.A ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 326-4100
58 อารมณ์ ศรีพิจิตต์ Dr. Agr. (Seed Science and Technology), Kyoto university, Japan ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 326-4315
59 กนกพร สมพรไพลิน Doctor of Pharmaceutical Sciences(Molecular Biology and Biotechnology), Chiba university, Japan ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02)326-4341-3 ext. 6262
60 กัญญา จิระเจริญรัตน์ Ph.D. (Animal Science), Nottingham University,United Kingdom ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
61 พนา โลหะทรัพย์ Ph.D. (biotechnology), King's Colledge London, United Kingdom ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 326-4341-3 ext. 6221
62 รณชัย สิทธิไกรพงษ์ Ph.D. (Animal Science), university of the Philippines Los Banos, The Philippines ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 326-4313
63 สรัญญา พันธุ์ฤกษ์ Dr.rer.nat (Biology/Botany), Philipps-university Marburg, Germany ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
64 สมชาย ไกรรักษ์ Ph.D. (biotechnology), Osaka university, Japan ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 737-3000 ext. 6265
65 สุชีพ สุขสุแพทย์ Ph.D. (Animal Nutrition), university of Sydney, Australia ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 326-4313
66 สุเม อรัญนารถ Ph.D. (Horticulture), Murdoch University, Australia ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 326-4318
67 สุวรินทร์ บำรุงสุข Ph.D. (Entomology), Texas A&M university, U.S.A ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
68 วรเดช จันทรสร Ph.D. (Entomology), Texas A&M university, U.S.A ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02) 737-3000 ext. 6015
69 วิรัตน์ ภูวิวัฒน์ Ph.D. (Horticulture), University of the Philippine Los Banos ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02)-737-3000 ext. 6022,3128
70 ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ Ph.D. (Agriculture), The ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (02)-326-4313
71 สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย Ph.D. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943341-5 ต่อ 225
72 วราภรณ์ แสงทอง Ph.D.(Plant Breeding) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 053-873536
73 วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์ Ph.D.(Plant Breeding) ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  
74 ดำเนิน กาละดี Ph.D.(Plant Breeding) ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
75 สุทัศน์ จุลศรีไกวัล วท.ม. (เกษตรศาสตร์-พืชไร่) ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
76 จรัสศรี นวลศรี Ph.D. (Agronomy) ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 074-286146
77 วินิจ เสรีประเสริฐ Ph.D. (Plant Breeding) ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 074-286155
78 บุญหงษ์ จงคิด Ph.D. (ปรับปรุงพันธุ์พืช) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 0-2564-4488 ต่อ 109
79 สถาพร ดิเรกบุษราคม Ph.D. (Fisheries) Hokkaido university สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160 02-75-672352, 02-75-672302
80 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี วท.ด. (พันธุวิศวกรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160 (01)66-75-672389, (01)66-75-672302
81 สุรินทร บุญอนันธนสาร Ph.D. Aquatic Biosciences, Tokyo University of Fisheries, Japan สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (044) 22-4371 Fax : (044) 22-4150
85 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง Ph.D. (Plant Science ) Montana State University , U.S.A. DNA Technology Laboratory, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, 73140 (034) 281-093
87 นวลทิพย์ กมลวารินทร์ (เพิ่มเติม) ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-2564482 , 02-2524986 โทรสาร 02-2564482
88 วันเพ็ญ ศรีทองชัย (เพิ่มเติม) Doctor of Philosophy (Plant Pathology) Univesity of Tasmania, Australia กลุ่มงานไวรัสวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-5799588 หรือ 087-0840965
89 พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน Doctor of Philosophy The University of New England, Australia คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02-4415242, 089-6578444 โทรสาร 02-4410773 E-Mail: vspst@mahidol.ac.th
90 อลงกรณ์ อมรศิลป์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 087-8169225
91 สันนิภา สุรทัตต์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 081-6593755
92 วันเพ็ญ ชัยคำภา   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 081-8153917
93 นันทวัน บุณยะประภัศร   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 081-8152992
94 พรพิมล อธิปัญญาคม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) กลุ่มงานวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02-5799582
95 ศรีสุข พูนผลกุล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) กลุ่มงานวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02-5799581
96 ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) กลุ่มงานวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02-5799583
97 รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช) กลุ่มวิชาการ สำนักงานวิจัยพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 02-5793693
98 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 081-8269787
99 ดวงแข กาญจนโสภา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 077-355453
100 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 081-3387231, 077-355453
101 รุ่งโรจน์ ธนาวงศ์นุเวช Ph.D. ภาควิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนฮังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-2189616 Fax 02-2520779 E-Mail : roongroje.t@chula.ac.th
102 ประวีณา กิติตคุณ Ph.D. หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน ฮังรีดูนัง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-2189653-5 E-mail : pravina.k@chula.ac.th
103 วิทวัช วิริยะรัตน์ Ph.D. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02-4415242-4 Fax 02-4410937, 02-4410773 E-mail: vswwr@mahidol.ac.th
104 นันทวรรณ สโรบล Ph.D. (Crop Production & Physiology) จาก Iowa State Unoversity, USA สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-5793903-3, 02-9406841
105 กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร (ตึกบุญนาค) ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 02-7372510 ต่อ 3666, 081-5730986 โทรสาร 02-3264313 kskanokrat@yahoo.com, kskanokr@kmitl.ac.th