Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
122
คำนำหน้าชื่อ
ดร.
ชื่อ (ภาษาไทย)
สุภัทรา อุไรวรรณ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิปัจจุบัน
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Fish Genetics)
ตำแหน่งทางวิชาการ
-
สาขาที่เชี่ยวชาญ
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
หมายเลขโทรศัพท์
02 557 5058-60
สถานที่ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)