Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
129
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ (ภาษาไทย)
บุญญานาถ นาถวงษ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Miss Boonyanath Nathwong
คุณวุฒิปัจจุบัน
ปริญญาเอก
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ปร.ด.
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ
-
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Molecular Virology
หมายเลขโทรศัพท์
02-5646700 ต่อ 3365
สถานที่ติดต่อ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)