Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
16
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย)
อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Assanee Pachinburavan
คุณวุฒิปัจจุบัน
Ph.D.(Plant Pathology)Washington State Univ.U.S.A.
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Fungal Plant Diseases.
หมายเลขโทรศัพท์
043-343114 โทรสาร 043-343114
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)