Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
163
คำนำหน้าชื่อ
นาย
ชื่อ (ภาษาไทย)
พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Poosak Mekwattanakarn
คุณวุฒิปัจจุบัน
ปริญญาเอก
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ปร.ด.(เกษตรเขตร้อน)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D(Tropical Agriculture)
ตำแหน่งทางวิชาการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
อารักขาข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์
081-9340073
สถานที่ติดต่อ
กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน เขจจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)