Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
25
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย)
นิวัฒ เสนาะเมือง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Niwat Sanoamuang
คุณวุฒิปัจจุบัน
Ph.D,(Microbiology),Lincoln University, New Zealand
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Epidemiology and Plant Diseases Control, Mycology.
หมายเลขโทรศัพท์
043-343114 โทรสาร 043-343114
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)