Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
28
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย)
พรชัย จารุรัตน์จามร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Pornchai Jaruratjamorn
คุณวุฒิปัจจุบัน
M.Sc.(Fish),Kasetsart University
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Fish Production.
หมายเลขโทรศัพท์
043-362109 โทรสาร 043-362109
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)