Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
30
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย)
ประสิทธิ์ ใจศิล
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Prasit Jaisil
คุณวุฒิปัจจุบัน
Ph.D,Kyushu Tokai University , Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Sorghum Sesame and Sugarcane Breeding.
หมายเลขโทรศัพท์
043-343057
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)