Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
35
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย)
สมปอง ธรรมศิริรักษ์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Sompong Thammasirirak
คุณวุฒิปัจจุบัน
Ph.D,Kyushu Tokai University, Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Proteomics and Protein Structure and Fuction
หมายเลขโทรศัพท์
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)