Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
72
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย)
วราภรณ์ แสงทอง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Varaporn Sangtong
คุณวุฒิปัจจุบัน
Ph.D.(Plant Breeding)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์พืช
หมายเลขโทรศัพท์
053-873536
สถานที่ติดต่อ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)