Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
79
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย)
สถาพร ดิเรกบุษราคม
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Sataporn Direkbusarakom
คุณวุฒิปัจจุบัน
Ph.D. (Fisheries) Hokkaido university
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
โรคสัตว์น้ำ การใช้สมุนไพรในสัตว์น้ำ
หมายเลขโทรศัพท์
02-75-672352, 02-75-672302
สถานที่ติดต่อ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)