Center for Agricultural Biotechnology (CAB)

View Table: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสภาบัน

Back to List 

ลำดับที่
88
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
ชื่อ (ภาษาไทย)
วันเพ็ญ ศรีทองชัย (เพิ่มเติม)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Miss Wanphen Srithongchai
คุณวุฒิปัจจุบัน
Doctor of Philosophy (Plant Pathology) Univesity of Tasmania, Australia
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ปร.ด. (โรคพืช)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Plant Pathology)
ตำแหน่งทางวิชาการ
นักวิชาการโรคพืช 7
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Plant Virology
หมายเลขโทรศัพท์
02-5799588 หรือ 087-0840965
สถานที่ติดต่อ
กลุ่มงานไวรัสวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเหตุ

 

 Center for Agricultural Biotechnology (CAB)