รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 1
คำนำหน้าชื่อ นาย
ชื่อ (ภาษาไทย) พิทยา สรวมศิริ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pitaya Sruamsiri
คุณวุฒิปัจจุบัน Dr.agr. (Crop Physiology) Universiat Boom, Germany
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Fruit trees Physiology (Longan, Litchi and Mango), Crop Physiology, Spice and Medicinal Plant Production, Physiology of Plant Nutrition, Organic Farming (Organic vegetable production)
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053-944040-1, 944044 โทรสาร 053-944666
หมายเหตุ