รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 10
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) สรัญยา ณ ลำปาง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sarunya Nalampang
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology) : Kagawa University , Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Plant Molecular Biotechnology, Plant Tissue Culture
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ