รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 11
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) สมพร ชุนห์ลือชานนท์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Somporn Choonluchanon
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Agricultural Science) : Kyushu University , Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Nitrogen Fixation of Blue-Green Algue, Soil Biotechnology, Biofertilizer
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ