รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 12
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) โสระยา ร่วมรังษี
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Soraya Ruamrungsri
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Biosystems Science) : Niigata University, Japan
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Plant Physiology, Plant Nutrition and Metabolism, Post Harvest Physiology of Ornamental Plants, Hydroponics
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ