รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 13
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ศุภมิตร เมฆฉาย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Supamit Mekchay
คุณวุฒิปัจจุบัน Dr. agr. (Molecular genetics) : Institute of Animal Breeding Science, University of Bonn, Germany
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Molecular Genetics in Animal breeding, Biotechnology in Animal Product
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ