รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 14
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) วีณัน บัณฑิตย์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Weenun Bundithya
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. (Plant Molecular Biology) : Purdue University, USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Plant Molecular Biology, Plant Gene Expression
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ